Skip to content

TOP CHANNEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-29 07:02:50
JSON

NIPT: K12007002U
Administrator: Lorela Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim të programeve televizive, informacioneve, prodhim i filmave me metrazh të ndryshëm etj. Ruajtja e imazhit tregëtar dhe të drejtave te lidhura me të në sektorin audio dhe audioviziv.
Emërtime të tjera Tregtare: TOP CHANNEL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/03/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 035 400 000,00
Numri i pjesëve: 10 354
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Steliana Selmanaj; Filip Çakuli; Ledion Liço
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE:
I-Ne date 20.11.2015: Ne baze e Urdhrit Nr. 10014 Prot., Nr. Dosje 202, datë 17.11.2015, te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A” sh.p.k është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet dhe te drejtat qe rrjedhin nga zotërimi I kuotave për debitorët, shoqeria “Top Channel”, sha me Nuis (Nipt) K12007002U. Kjo mase eshte hequr ne date 01.12.2015 ne baze te Urdhrit Nr. 10120 Prot., Nr. Dosje 202, datë 20.11.2015 te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A”.

Ne date 09.07.2018: Ne baze te Urdhrit Nr.548/6 Prot., Nr.548 Dosje, date 02.07.2018 te lëshuar nga Shoqeria “Sherbimi Permbarimor AB” shpk eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, shoqeria “Top Channel ” sh.a me NIPT K12007002U, me qellim shlyerjen e detyrimit qe ka kundrejt pales kreditore Sokol Hysa". Kjo mase eshte hequr ne date 11.07.2018 ne baze te Urdhrit Nr.548 Dosje date 05.07.2018, protokolluar nga QKB me Nr.7987 Prot., date 09.07.2018, te lëshuar nga shoqeria “Sherbimi Permbarimor AB”.

KONTRATE PENGU: Ne date 04.11.2015: Ne baze te depozitimit te Kontrates se Pengut , date 14.10.2015, Nr. 2311 Rep., Nr.3974 Kol., e lidhur midis Vjollca Hoxha (Kredimarres/Pengdhenes) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarres /Kredidhenes) me objekt krijimin e nje pengu, ku me anen e te cilit ne menyre te pakthyeshme japin peng Aksionet /Kuotat, ne favor te kredidhenesit ne menyre te pakthyeshme bien dakort per dhenien dhe krijimin e nje pengu mbi kuotat e pjesmarrjes ne shoqeri dhe te drejtat e lidhura mbi to ne favor te kredidhenesit Raiffeisen Bank dhe cdo aksion/kuote e re e shoqerise ose te drejtat qe lidhen me to qe mund te zoterohen ne te ardhmen nga pengdhenesit. Kontrata e pengut do te sherbeje si garanci per kontraten e kredise bankare te dates 14.10.2015 te lidhur ndermjet paleve, per shumen prej 504.200 (peseqind e kater mije e dyqind) euro.

SIGURIMI I PADISE: Ne date 08.02.2016: Ne baze te vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Nr.5059 akti, datë 05.02.2016 “Për Sigurimin e Padisë” në të cilin është vendosur: - Pranimin e kërkesës. -Ndalimin e tjetërsimit të aksioneve të të paditurve Albert Sino dhe Aurel Baçi në shoqërinë TOP CHANNEL sh.a dhe pezullimin e të drejtave që rrjedhin prej tyre deri në perfundim të ketij gjykimi.- Pala paditesë detyrohet të depozitojë një garanci bankare në shumën 30.000.000 (tridhjetë milionë) lekë për llogari të këtij procesi me numër 5059 akti, datë 18.09.2016.
Ndryshime
Shënime: Sipas prokures së posaçme Nr. 245 Rep. Nr. 56 Kol. date 19.01.2016, leshuar nga shtetasit: Vjollca Hoxha, Lorela Hoxha, Sara Hoxha, Redia Hoxha dhe Itan Hoxha, mbi bazen e se ciles, emerohen si perfaqesues te posaçem: Av. Artan Hajdari, Av. Isuf Haxhiu, Av. Elvina Haxhiaj, te tre avokate prane sdudios ligjore “Haxhia & Hajdari” dhe Av. Envi Hicka duke u dhene tagrat e percaktuara ne kete akt. Depozitimi i shkreses date 01.02.2016.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Rruga "17 Nentori", Godina Nr.20, Mezez Koder.

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra Nderkombetare e Kultures.

Faqja Web:
https://top-channel.tv/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Rregjistrit Tregtare date 24.09.2022
Kontrata e Pengut
Sigurimi i Padise - Viti 2016
Ndryshimi i Formes Ligjore
Top Channel -Shitja e Aksioneve ne Vitin 2007 (Kontrata)
Top Channel - Kalimi i Trashegimise ne 2009 (Vendimi i Gjykates)
Top Channel- Vendimi i Asamblese 2017 (per miratimin e struktures se re te aksioneve pasi eshte njohur vendimi i gjykates apelit 1641 28.06.2017)
Top Channel - Vendimi i Gjykates se Apelit Nr.1641 Date 28.06.2017 (cregjistrimin e aksionereve Albert Sino & Aurel Baçi)
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Administratorit & Anetareve
Ndryshimi i Objektit te Aktivitetit
Akti i themelimit dhe statuti
Ekstrakti Historik i Rregjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.05.2024
Dokumenta Financiare: Vendimi i Regjistrimit te Shoqerise & Akti i Themelimit
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2014 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 58 722 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 204 859 045,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 186 439 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 223 579 124,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 22 372 522,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 279 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 042 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 028 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 15 166 287,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 140 841 299,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -79 780 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 22 113 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 21 846 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 64 750 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 175 222 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 83 764 657,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 443 417 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 587 636 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 368 671 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 442 201 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 369 801 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 361 977 078,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 593 747 456,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 647 314 479,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 619 866 280,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 759 507 183,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 412 508 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 615 077 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 398 588 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 290 848 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 016 989 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 674 689 969,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli / L.Kanani