Skip to content

INFOSOFT SYSTEMS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 14:45:33
JSON

NIPT: J61820021C
Administrator: Armand Shara
Objekti i Veprimtarisë: a. Importim, eksportim dhe tregtim te sistemeve te teknologjise se informacionit per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te gjithe periferikeve te tyre. Montim aparaturash te siper permendura, parametrizim, konfigurim. b. Disenjim software-i. Ketu pérfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; c. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Ketu perfshihet programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe software-i eshte vendosur ne operim), mirembajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, qe, ne funksionimin e tyre, realizojne qellimin e Zgjidhjes Informatike. d. Testim software. Ketu perfshihet testimi i funksionaliteteve, te ngarkeses ne pune, te performances, te pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurise se sistemit software. e. Disenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit. Ketu perfshihet analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja ne pune dhe mirembajtja e sistemeve te komunikimit te rrjeteve té pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN). f. Disenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise. Ketu perfshihet analiza e kerkesave te sigurise se klientit, projektimi i arkitekturès, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja ne pune, testimet e sigurise dhe mirembajtja perkatese. g. Zhvillim sistemesh migrimi. Ketu perfshihet transferimi i te dhenave dhe infrastruktures perkatese nga nje teknologji e vjeter ne nje teknologji te re. h. Permiresim/upgrade sistemesh informatike. i. Operimi, menaxhimi, suporti i perdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software. j.Ndertim, zhvillim dhe operim i qendrave te te dhenave. k.Import - eksport te produkteve/sherbimeve te permendura ne kete nen te cilat jane te klasifikuara me perdorim te dyfishte. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu coo operiacion financiar, tregtar, sherbimi, industrial, me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme, qe mund te lidhen, drejtperdrejt ose terthorazi, me nje nga objektet e siperpermendura. Shoqeria mund gjithashtu te leshoje garanci, vendose kolaterale apo barre mbi asetet e saj per hua te saj, apo paleve te treta brenda mundesive qe jep ligji me miratimin paraprak me shumice te kualifikuar te Asamblese se Ortakeve. Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "Infosoft Systems" sh.p.k, zbaton te gjitha ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: INFOSOFT SYSTEMS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/12/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: TAG Engineering eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30.11.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72407008S, me adrese ne Tirane, Rruga Gjergji Center, Rruga Murat Toptani, kati i 6, zyra 1, me administratore Edlira Shara. Ortak i vetem i shoqerise Armand Shara. Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.11.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.05.2023, terhequr nga QKB date 18.11.2023, Pronaret perfitues te subjektit INFOSOFT SYSTEMS zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Armand Shara , shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme TAG Engineering, ndersa shoqeria TAG Engineering zoteron 30% te kapitalit tek INFOSOFT SYSTEMS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.07.2022

Bledar Dhima, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970 pronar perfitues per 33.34% te kapitalit, pasi eshte zoterues direkt i 33.34% te kapitalit te shoqerise INFOSOFT SYSTEMS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 08.05.2023.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Info Security and Services, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24.10.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62226030R, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, Pasuria Nr. 1/70, Kati 3, me likuidatore Entela Leka. INFOSOFT SYSTEMS shpk zoteronte 100% te kapitalit te shoqerise. Statusi i shoqerise eshte Çregjistruar.Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.11.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 21/09/2022, me ane te Shkreses Nr.6870Prot., date 18.08.2022 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtorise se Sherbimit te Tatimpaguesve, me lende: "Konfirmim i Drejtorise Tatimore mbi te dhenat e deklarauara nga individi kontribues ne shtimin e kapitalit ne formen monetare nga jashte shoqerise".
Ndryshime
Shënime: Armand Shara- Personat qe do te kene te drejten e veprimit ne numrat e llogarive bankare te shoqerise “INFOSOFT SYSTEMS” SHPK, ne te gjitha bankat, jane vetem personat e meposhtem: - Z. Grigor Joti, - Z.Amand Shara, - Znj. Jokli Joti, Z. Bledar Dhima. Personat e mesiperm, përfshire Administratorin e Shoqerise, nuk kane te drejte te autorizojne persona te tjera per te kryer veprimet e sipërcituara. Nenshkrimet e personave te permendur më sipër, jane te barazvlefshme, bashke ose secila prej tyre ne menyre të pavarur. Administratori i Pergjithshem ka kompetenca te kufizuara, konkretisht: Administratori i Pergjithshèm nuk mund te nenshkruaje, pa miratimin paraprak me shkrim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, me shumice te zakonshme, marreveshje me pale te treta, ne emer dhe per llogari te Shoqerise: Per shitblerjen e pasurive té luajtshme dhe te paluajtshme te Shoqerise; Per huamarrje/huadhenie, pavaresisht vleres se huase; Per vendosjen e pengjeve dhe barreve hipotekore mbi pasurite e shoqerise; Kontrata pune me punonjesit dhe Anekset shtese; Marreveshje me pale te treta me te cilet, Administratori i Pergjithshem i Shoqerise ose Ortaket e saj, kane konflikt interesi ose jane persona te lidhur, sipas parashikimit te nenit 14 tè Ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"; Çdo dokument tjeter, aprovimi i te cilit eshte ne kompetence te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, sipas ketij Statuti.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Murat Toptani,Gjergji Center

Adresa:
Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Business & Shopping Center Torre Drin

Tirane, Kapanon nr. 58, 1-2 Kat “Mall of Tirana”, ne adresen Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate per shit-blerjen e kuotes se kapitalit 28.12.2017
Kontrate shitje kuotash 10.06.2013
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 09.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.04.2023
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 17.06.2022
Vendim i Ortakut te Vetem, Anullim Zmadhim Kapitali date 28.06.2022
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 06.07.2022
Shkresa date 18.08.2022
Kontrate Shitblerje Kuotash date 23.01.2023
Kontrate Shitblerje Kuotash date 09.03.2023
Vendim i Asamblese se Ortakeve, date 27.04.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 08.05.2023
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.11.2023
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 18.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 593 803 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 846 927 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 462 927 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 675 398 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 890 780 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 762 950 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 657 512 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 226 460 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 204 263 938,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 187 995 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 337 178 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 831 806 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 287 123 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 387 900 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 829 401 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 607 388 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 941 619 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 890 709 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 808 467 463,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja