Skip to content

FUSHA Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-09 15:23:26
JSON

NIPT: J61922018S
Administrator: Shkëlqim Fusha
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtime civile, industriale turistike, bujqësore deri në 5 kate. Ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore mbi 5 kate, rikonstruksione, ndërtim banese me skelet mbi 8 kate. Ndërtime rrugore, ndërtim rruge kategoria IV dhe V, ndërtim rruge kategoria III dhe II. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, ndërtim mbi shtresa rrugore. Ndërtim autostrade -pista -aeroporte helioporte. Ndërtim hekurudhore, punime hekurudhore, punime speciale të shinave dhe traversave, punime në sistemin elektrik dhe të sinjalizimit. Ndërtim ura dhe vepra arti deri në 10 m, ndërtim ura dhe vepra arti mbi 10 m -Ekstakada-ura metalike -të varura, ndërtim tunele rrugore - hekurudhore, ndërtime detare, ndërtime portuale -bankina - basene - pontile, punime thellimi-drenimi. Ndërtime hidraulike e hidroteknike, ndërtime ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje, punime mbrojtje të sistemit hidraulik- çimentime etj, ndërtim impiante të sistemit të ujit, ndërtim vajsjellës, gazsjellës, naftësjellës, ndërtim digadamba deri në 10 m, ndërtim galeri- tunele, ndërtim diga të larta. Vepra të veçanta punime speciale, sillose, kulla, kulla uji etj, B/arme metalike, përforcime themeli e punime nëntokësore, izolime mbi dhe nëntokësore nga ujrat, themele të vecanta, puse shpime gjeologo- inxhinierike, çpime për ujë. Punime restaurimi, restaurim i ndërtesave monument kulture, punime restaurimi në vepra arkeologjike. Punime karpenterie. Punime shërbimi, punime në sipërfaqe të gjelbërta parqe -pyll parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve dhe shërbesat funerale, mirëmbajtja dhe zhvillimi i dekorit në mjedise urbane -ndriçimi e sinjalizimi urban. Shfrytëzim të mineraleve të grupit 1, 11, 111, 1V, në karierën e punimeve nëntokësore, përdorimin civil të lëndëve plasëse në objektet që punon, nxjerrjen dhe përpunimin e gurit gëlqeror duke prodhuar të gjitha llojet e rërave të suvatimit, etj. Prodhim, përpunim, ruajtje konservim dhe paketim të produkteve bujqësore dhe blegtorale. Veprimtari në fushën e dhënien e lejes së drejtimit, "Autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit" me kodin VII.3.A. 1, në kategoritë A, B, C, D, BE, CE, DE. "Autoshkollë për dhënien e çertificatës së aftësisë profesionale" me kodin VII.3.A.2, në kategoritë KC, KC + E, KD, KD + E. "Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale" me kodin VII.3.A.3, ku futen i) automakinist, ii) ekskavatorist, iii) buldozerist. Gumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme përfshirë mbetjet spitalore dhe ato të rrezikshme. Ndërtim i linjave të shfrytezimit dhe pasurimit të ujit të pijshëm si dhe tregtimit të tij. Shërbime pastrimi të ambienteve të brendshme dhe të jashtme dhe shërbime DDD (Dizinfektim, Dizinsektim, Deratizim) si dhe tregtim materialesh pastrimi. Krijimin e stacioneve komplekse të servisit për të gjitha llojet e shërbimeve riparim të automjeteve të ndryshme, larje dhe pastrim mjetesh motorike; rregullime dhe lyerje me bojë, ndërtimi i stacioneve të furnizimit me karburant, pastrim larje sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve, magazinim dhe trajtim i mbetjeve të ujerave të zeza urbane, tregtimin e materialeve të ndërtimit të prodhuara nga shfrytëzimi përpunimi dhe prodhimi i burimeve minerale, mermereve, graniteve gur dekorativ etj. Prodhim asfalti, prodhim betoni, prodhim parafabrikate betoni. Projektim në fushën e ndërtimit. Veprimtari e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis. Auditim mjedisor. Shitje-blerje automjetesh, autovetura, eskavator, kamiona, kamioncina, import-eksport, makineri te renda etj. Real-Estate Ndermjetesim per transaksione me pasuri te paluajtshme. Administrim dhe menaxhim prone. Shit-blerje e pasurive te paluajtshme. Dhenie me qira. Vleresim te pasurive te paluajtshme. Marketing. Te tjera dhe te ngjashme. Shitje, blerje, dhenie dhe marrje me qira te pasurive te luajtshme etj. Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda vendit dhe jashte vendit per llogari te vet dhe te trete. Transport me mjete te vecnta jashte normes. zhvillime agroturizmi. ndertim dhe menaxhim i fushave te golfit. ndertimi i impanteve fotovoltaike dhe HEC-ve per prodhimin e energjise. ndertim dhe menaxhim i objekteve turistike. Agjensi turistike. Kryerje analizash labotatorike te' materialeve te ndertim it. Import-Export. Prodhim i lendeve plasese per perdorim civil. Pyllezime dhe shfrytezim pyjor-Ndertim, mirembajtje PorteT Aeroporte. terminal. Punime detare. kalatat. molet. Aktivitete ndihmese si lavazhe pika servisi etj. Ngritjen dhe funksionimin e minimarketeve supermarketeve apo Qendrave tregtare sipas te giitha parametrave europiane me te zhvilluar: Ngritjen dhe mireadministrimin e sherbimeve te turizmit, hotelerise dhe sherbimeve te ushqimit fast-food Piceri bar apo cdo restoranti. Ngritje ambjentesh per funksione argetimi. shlodhjeje salle kinemaje apo lojrave te tjera elektronike; Krijimin e stacioneve komplekse te servisit per te gjitha llojet e sherbimeve dhe riparimeve te automjeteve te ndryshme. Realizimi i kontratave, marreveshjeve. ortakerieve. shoqerive te perbashketa apo te formave te tjera te lejuara nga legjislacioni shqiptar me persona fizik e juridik. vendas apo te huaj. per te realizuar operacione tregtare dhe veprimtari te ndyshme qe jane te nevojshme dhe me interes per shoqerine si dhe cdo lloj aktiviteti qe do te sherbej realizimit te objektit te shoqerise dhe qe do te gjykohet me karakter firimprures per shoqerine.
Emërtime të tjera Tregtare: FUSHA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 232 569 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. TIRANA NATIONAL THEATRE AND DEVELOPMENT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.09.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82124007S, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Murat Toptani, përballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me administrator Ervin Duka, me status aktiv. FUSHA shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.03.2022)

II. SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN – ALB, një shoqëri aksionare e themeluar më datë 09.11.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72321029P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, ABA Business Center, Kati 6, Nr.601, me administrator Fahrettin Amir Arman, me status aktiv. FUSHA shpk zotëron 8% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.03.2022)

III. SPORT KLUB FARKA, një shoqëri aksionare e themeluar më datë 27.04.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91815006H, me adresë në Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Fshati Mjull Bathore, Rruga e Elbasanit, pranë zyrave të Komunës Farkë, me likuidator Shkëlqim Fusha. Shoqëria është e ç’regjistruar. FUSHA shpk zotëronte 31% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.03.2022)

IV. HIDRO BUSHTRICA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L07601201A, me adresë në Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Silvio Allamandi, me status aktiv. FUSHA shpk zotëron 0.01% të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.03.2022).

V. Shoqeria Koncesionare Tirana 4, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.10.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02219001K, me adrese ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3, me administrator Elti Fusha. ALBA KONSTRUKSION shpk zotëron 39.53% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Lloji: Tërheqës, Marka: Mercedes Benz, Targa: AB581BB
Tirane, Lloji: Gjysëmrimorkio, Marka: Ozgul Treyler, Targa: AIR179
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1 - Për ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VII.3.A.3 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.08.2012, me anë të urdhrit Nr. 11347 Prot. Nr. 747-758-762 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore ” FUSHA” sh.p.k si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 02.09.2012, me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 567 Regj, "Për Sigurimin e Padisë", u vendos masa provizore e pezullimit të veprimeve përmbarimore për ekzekutimin e pezullimit të ekzekutimit të titullit ekzekutiv vendim dënim me gjobë Nr. 14, datë 14.11.2008, të INUK, për të cilin është lëshuar Urdhëri i Ekzekutimit me Vendimin Nr. 7250 akti, datë 06.06.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Urdhërohet shoqëria "Fusha" Shpk, që të depozitojë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë padinë e themelit brenda 15 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e shpalljes së këtij vendimi.

III. Më datë 12.06.2013, me anë të urdhërit nr. 6795 Prot, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "E.P.S.A" ku në të cilën është urdheruar heqja e sekuestros konservative në shoqërinë "Fusha" sh.p.k, e kërkuar me shkresën Nr.11347 Prot datë 20.08.2012.

IV. Më datë 21.03.20016, me anë të Urdhërit Nr.315/6 Prot, Nr.315 Regj., protokolluar nga QKR me Nr. 2794 Prot., datë 21.03.2016 "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"SPEED SOLUTION", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “FUSHA” sh.p.k., për shkak të detyrimeve të pashlyera ndaj Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave.

V. Më datë 19.04.2016, me anë të urdhërit Nr.315/28 Prot, Nr.315 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 124 Prot, datë 20.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Speed Solution", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “FUSHA” sh.p.k, me anë të shkresës Nr.315/6 Prot, me datë 21.03.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, përballë Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja

Adresa:
Tiranë, Vorë, Godinë Polifunksionale me 1-2-3 Kate, Zona Kadastrale 2596, Nr Pasurie 29/6, 29/29, 29/20, 29/21, 29/13, 29/14, 29/15
Tiranë, Farkë, Lundër, Numër Pasurie 574/4/1, Zona Kadastrale 2529, Lundër
Elbasan, Peqin, Impiant Prodhimi Asfalto-Betoni, Numër Pasurie 113/1, Zona Kadastrale 1112
Tirane, Kavaje, Rikualifikim urban i zones turistike, Golem, Bashkia Kavaje

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 11.09.2009
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 20.08.2012
Vendimi per sigurimin e padise 02.09.2012
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 21.03.2016
Urdher heqje sekuestro konservative 19.04.2016
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.07.2017
Raporti i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 23.07.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 149 696 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 197 680 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 101 527 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 96 270 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 92 330 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 71 675 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 58 244 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 53 910 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 51 002 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 64 578 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 47 040 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 44 584 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 597 499 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 110 143 319,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 421 977 661,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 318 383 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 883 753 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 684 873 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 395 100 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 979 419 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 141 720 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 588 174 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 144 268 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 024 772 432,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala