Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Spathare

Bushtrica Energy 2009
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 13:30:58

NIPT: K98505601E
Administrator: Sofia Mano
Objekti i Veprimtarisë: Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim, dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin e Bushtricës nga kuota 385 metra deri në kuotën 1600 metra dhe transferimin e tyre nga konçesionari tek autoriteti kontraktues sipas kontratës së Koncesionit të firmosur ndërmjet palëve krijuese të shoqërisë dhe Ministrisë së Energjetikës.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Bushtrica Energy 2009
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 02/11/2009
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. A. S. K. OIL është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 02.09.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82109004K, me adresë në Tiranë, Kamëz, Valias, Fshati Valias i Ri, Godinë 2 Katëshe, nr. 6, me administrator dhe ortak te vetem Jorgo Mano. Aktualisht shoqëri ka aktivitet të pezulluar.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.5.2022

II. LNK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.07.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K02003004P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr 7, Rruga Frosina Plaku, Banesa nr 7, pranë 21 Dhjetorit, me administratore Engjëllushe Kurti. Ortaket e shoqerise jane : Enkelev Kurti me 25% te kapitalit; Naimir Kurti me 25% te kapitalit; Engjëllushe Kurti me 25% te kapitalit dhe Taip Kurti me 25% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

III. LOSHI BL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.07.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902618M, me adresë në Elbasan, Qukës, Lagjia nr. 1, Rruga Nacionale, banesë private nr. pasurie 509, zona kadastrale 3120, me administrator dhe ortak te vetem Barjam Loshi. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

Subjekti Juridik Bushtrica Energy 2009 nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP .
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: Leje perdorimi rezerves ujore,baseni Shkumbin -
Çështje Ligjore: I. Më datë 05.07.2011, me anë të urdhërit nr. 5796 Prot, nr. 283-11 Regj, "Për Vënien e Sekuestros Konservative", e lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG" shpk drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë “Ineva” shpk dhe shoqërisë “Jollanda-2008” shpk si dhe në aktivet që zotërojnë në shoqëritë e tjera të regjistruara Z. Xhezmi Safet Kadi, Znj. Jollanda Nako Kadi dhe Z. Alfred Niazi Rumani. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 15.03.2012, me anë të vendimit Nr. 283-11 Regj, Nr. 06279 Prot. "Për përjashtimin e Sendit nga Sekuestro" e lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk, u vendos përjashtimi nga sekuestrimi dhe nga proçedura vijuese përmbarimore të aksioneve të shoqërisë "A.S.K. OIL" sha, të sekuestruara për ekzekutimin e urdhërit të ekzekutimit, vendimi nr. 2002 Akti datë 29.06.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Përjashtimi nga sekuestro shtrihet mbi të gjitha aktivet në zotërim të Jorgo Mano, që figurojnë të regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

III. Më datë 01.10.2013, me anë të urdhërit Nr. 24938 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat që shoqëria "Erniku" sh.p.k zotëron pranë shoqërisë "Bushtrica Energy 2009", si dhe në shoqëri të tjera të regjistruara. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

IV. Më datë 06.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 01415 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 1775 Prot., datë 07.02.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Shërbimi Permbarimor ZIG", u urdhërua heqja e masës së sekuestro konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 20613, datë 14.08.2013, me shkresën Nr. 24938 Prot., datë 01.10.2013, me shkresën Nr. 26342 Prot., datë 17.10.2013, në aktivet e shoqërisë debitore "Erniku" Shpk, si dhe në kuotat që "Erniku" Shpk zotëron pranë subjektit "SA-GLE KOMPANI" dhe në kuotat që "Erniku"Shpk zotëron pranë subjektit "Bushtrica Energy 2009”.

V. Më datë 15.02.2019, me anë të urdhërit Nr. 280 Prot Nr. 1802/1 Dosje, protokolluar në QKB me Nr. 2801 Prot datë 19.02.2019, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “TDR”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat dhe aksionet në pronësi të shoqërisë “ERNIKU” shpk dhe kuotat që zotëron në shoqërinë “Bushtrica Energy 2009” sh.p.k.

VI. Më datë 27.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 541 Prot., Nr.653 Dosje, lëshuar nga shoqëria "Elite Bailiff 's Office" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori “Bushtrica Energy 2009” sh.p.k.

VII. Me date 26.06.2019, me ane te Urdhrit Nr.8090 Prot., Nr.1397 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKR, me Nr. 8812 Prot., datë 27.06.2019, u urdherua bllokimi i kuotave që ka në emër të tij debitori: Erniku SHPK me NUIS(NIPT) J71925004S, në shoqërinë “Bushtrica Energy 2009” SHPK., me NUIS (NIPT) K98505601E, me qellim mos kryerjen e asnje veprimi i cili mund te ndryshoje te dhënat e regjistrit tregtar.

VIII.Me date 19.11.2020, sipas Urdhrit Nr. 192-08 Regj. "Per Venien e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr.10611 Prot., date 23.11.2020, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku , u urdhërua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat qe debitori shoqeria “ERNIKU” sh.p.k., me NIPT-J71925004S zoteron tek shoqeria “Bushtrica Energy 2009” shpk, me NIPT- K98505601E si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre.Aksionet/kuotat do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone. Kreditor: Shoqeria “GJONI-AN” Sh.p.k. Objekti i Sekuestros: Likujdim Faturash Tatimore dhe pagese kamatash ligjore.

IX.Me date 27.01.2022, sipas Urdherit Nr. 116-294 Prot., leshuar nga shoqeria "Elite Bailiff ' s Office" sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “Bushtrica Energy 2009” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K98505601E. Kreditor: Shoqeria “Elva 2001” Sh.a.

X.Me date 28.01.2022, sipas Urdhrit Nr.1349/7 Dosje e protokolluar në QKB me Nr. 3787 Prot date 07.02.2022, lëshuar nga Përmbarues gjyqësor Dionis Mekshaj , u urdherua zhbllokimi i aktiveve në shoqërinë Bushtrica Energy 2009 shpk me NIPT K98505601E, të cilat i zotëron debitori shoqëria ERNIKU SHPK me NIPT J71925004S, të vendosura nga përmbaruesi gjyqësor privat Shefik Shuparaku me Shkresën Nr. 192-08 Regj, datë 19.11.2020.

XI.Me date 13.09.2021, sipas Urdherit Nr. 269/2 Prot., Nr. 1397 Regj., protokolluar nga QKB date 24.02.2022, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF” SHPK., u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative për debitorin shoqeria “Erniku”SHPK me Nipt J71925004S në kuotat që zotëron si ortake në shoqërinë “Bushtrica Energy 2009” SHPK me Nipt K98505601E, pasi debitori ka shlyer detyrimin. Kreditor: Shoqeria “ Lialb Gaz Energy” Sh.a.

XII.Me date 11.03.2022, sipas Urdherit Nr. 262 Prot, Nr. 1802/11 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore private “ TDR GROUP” shpk u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit ( QKB-Tiranë) të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative të gjitha kuotat dhe aksionet në pronësi të shoqërisë “ERNIKU” shpk me NIPT J71925004S që zotëron në shoqërinë “ Bushtrica Energy 2009” shpk me NIPT K98505601E bllokuar me shkresën Nr. 280 Prot datë 15.12.2019 të zyrës së Përmbarimit privat “ TDR GROUP” shpk .

XIII.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

XIV.Me date 14.02.2024, eshte depozituar vendimi per ndryshimin e statusit te shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 04.05.2010
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 80.070.750 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i jep koncesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit). Objekti i kontratës është për projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve Spathare dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Hidrocentrali “Spathare” do të ndërtohet mbi burimet e Spatharës, rrethi Librazhd, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 1.038 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 6.132.036 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Librazhd,Lagjja 1, pallati 7, shkalla 1.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (04.05.2010)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.05.2022
Kerkese per perjashtimin nga sekuestro 15.03.2012
Urdher per heqjen e sekuestros 06.02.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 05.07.2011
Urdher per venien e sekuestros konservative 01.10.2013
Urdher per vendosjen e mases se sigurimit 15.02.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative 19.11.2020
Urdher per heqjen e sekuestros 27.01.2022
Urdher per heqjen e sekuestros 28.01.2022
Urdher per heqjen e sekuestros 13.09.2021
Vendim per percaktimin e objektit te sekuestros 11.03.2022
Vendim i asamblese se ortakeve te shoqerise per largimin e ortakut "Erniku Shpk" 28.10.2017
Te dhenat e subjektit Bushtrica Energy 2009 ne regjistrin e pronareve perfitues 09.05.2022
Aneksi nr.1 - Preventivi
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


GRABOVA HYDROPOWER
Tiranë
REI-ENERGJI
Elbasan
S.P.E GJADER
Tiranë
STRAVAJ ENERGY
Elbasan
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani