Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Shutinë

SHUTINA ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 09:45:50

NIPT: L01613008A
Administrator: Simon Lala
Objekti i Veprimtarisë: Planifikim, dizenjimi, financimi, ndërtimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja si dhe shitjen e energjisë së prodhuar nga ai. Prodhim, furnizim, transmetim, shpërndarje, eksportim dhe shitje energjie elektrike të prodhuar nga HEC Shutina. Blerje, shitje dhe rishitje energjie si dhe Garantimi i Origjinës dhe të drejtave të tjera të ngjashme. Shoqëria mund të kryeje gjithashtu çdo aktivitet tjetër që lidhet me objektin e sipërpërmendur që e favorizon atë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SHUTINA ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/04/2010
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor Baseni Mat -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 11.03.2010
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 115.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 4.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “SHUTINA ENERGJI” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “A & S -04 -ALBANIA” shpk dhe “KARL GEGA KONSTRUKSION” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 11.03.2010, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Shutrinë" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Shutinë” do të ndërtohet në përroin e Shutinës, rrethi Pukë, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 1.400 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 6.174.587 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Orosh, REPS Qender Reps, Komuna Orosh, Mirditë

Adresa:
Tirane, Lagjja nr 12, Rruga Xhavit Isufi, Godina nr 559/4;

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (11.03.2010)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.05.2022
Statuti I shoqerise koncesionare
Aneksi 1 i kontrates
Ekstrakt historik i regjistrit te pronarit perfitues date 09.05.2022
Kontrate dhurimi kuotash date 17.12.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (21.09.2010)
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Bilanci 2010
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 838 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 967 636,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 225 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 525 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 181 216,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 123 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -13 032 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -76 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -95 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -76 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -35 586,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:25 688 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:26 662 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 796 441,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 186 883,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:24 061 541,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 461 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 891 971,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 228 437,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


KALISI HYDROPOWER
Tiranë
BE-IS ENERGY
Durres
EKO ENERGJI-E
Elbasan
HEC TRESKA
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani