Skip to content
Dhënia me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një porti turistik në qytetin e Vlorës (Marina Vlorë)

Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-18 08:39:46

NIPT: M12027029I
Administrator: Eranda Muskaj
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i detyrimeve dhe te drejtave koncesionare ne lidhje me Kontraten e Koncesionit date 30.07.2021 Nr repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235. Ndertim, operim dhe transferim tek autoriteti kontraktor ne perfundim te Kontrates e Koncesionit date 30.07.2021 Nr. repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235, te nje porti turistik te jahteve '' Marina Vlore'', ne portin e Vlores. Ofrimin e sherbimeve: parkim sezonal, parkim i zgjatur dimeror, parkim i zgjatur vjetor, si dhe cdo sherbim tjeter Portual sipas legjislacionit ne fuqi ne perputhje me objektin e kontrates.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/08/2021
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: MARINA DI VALONA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.01.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01324008A, me adrese ne Tirane, Farkë, Lundër, Lobby Home, Rruga Nacionale Tiranë- Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, me administrator Andi Pashaj. Ortak i shoqerise eshte Geront Çela (100%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2021)

BRUNES., nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28/07/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K37125203H, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Ndertesa me Nr.Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24, me administrator Geront Çela. Ortake te shoqerise jane Geront Çela (80%) dhe Bledar Çela (20%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2021)

NDREGJONI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24/08/1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K31329048I, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8, me administrator Xhetan Ndregjoni. Ortake i shoqerise eshte Xhetan Ndregjoni (100%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2021)

Marina Projects Limited, person juridik, shoqeri e themeluar ne Angli, me numer regjistrimi 04182366, me seli qendrore ne Suite 8 Bourne Gate, 25 Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DY, Angli, perfaqesuar nga Z. Geoff Phillips, perfaqesuar me prokure nga Z. Xhet Hushi, me shtetesi shqiptare (Sipas aktit te themelimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “Shoqeria Koncesionare Marina Vlore” sh.p.k, date 10.08.2021)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Pranimit: 29.03.2021
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontrate per pune publike
Fusha e Veprimtarisë: Infrastrukture
Vlera e Investimit(Lekë): Oferta fituese eshte 22.842.417 Euro pa TVSH.
Shënime: Me date 06.01.2021, u njoftua shpallja e koncesionit me objekt: “Dhënia me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një porti turistik në qytetin e Vlorës (Marina Vlorë)”. Autoriteti kontraktues eshte Ministria e Infrastruktures dhe Energjise. - Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim).

Projekt koncesionar/PPP “Për Ndërtimin, Operimin dhe Transferimin e një Porti Turistik në Qytetin e Vlorës” është propozimi i pakerkuar i miratuar nga Autoriteti Kontraktues.

Pozicioni gjeografik

- Vendndodhja e parashikuar e objektit është në qender te qytetit të Vlorës dhe konkretisht në portin aktual të këtij qyteti i cili eshte nen administrimin e Ministrisë se Infrastrukturës dhe Energjisë.
- Qyteti i Vlorës ndodhet në bregdetin jugor të Shqipërisë, afërsisht 150 km në veri të kufirit tokësor me shtetin e Greqisë dhe konkretisht 157 km larg nga pika kufitare më e madhe me Greqine që është Kakavia rreth 140 km (75 Nm) në vijë detare, me Portin e Korfuzit dhe vetëm 90 km (50 Nm) nga rajoni i Puglias në Itali. Kufiri tokësor me Malin e Zi është afërsisht 234 km në veri të Vlorës, dhe hyrja në Gjirin e Kotorrit (gjithashtu formon kufirin tokësor midis Malit të Zi dhe Kroacisë) është rreth 130 Nm nga Vlora në vijë detare.
- Qyteti i Vlorës është afërsisht 250 km larg nga pika doganore e Morinës si edhe vetëm 170 km larg nga pika doganore me Republikën e Maqedonisë së Veriut

Kërkesat teknike të Projektit

- Marina Vlorë duhet të sigurojë një vend-ankorim të mbrojtur, të sigurt, funksional gjatë gjithë vitit për flotat moderne të jahteve.
- Marina duhet të jetë e aksesueshme gjatë gjithë stinëve dhe duhet të sigurojë një kanal hyrjeje të sigurt dhe të lundrueshëm përveç basenit të mbrojtur.
- Marina duhet të akomodojë minimalisht 400 anije. Ankorimet e llojeve të ndryshme t? anijeve duhet të reflektojnë flotën tipike moderne që pritet të lundrojë në detet Jon dhe Adriatik, duke u mbrojtur gjithashtu kundër ndryshimeve të mundshme në tregje dhe karakteristika të anijeve.
-Marina duhet të vendosë në dispozicion dhe të mirëmbajë infrastrukturë akomoduese dhe përpunuese për anijet turistike ekzistuese që operojnë aktualisht në Port dhe të konsiderojë rritjen / rënien e mundshme në këtë treg.
-Duhet të sigurohet një vend për furnizimin me karburant të mjeteve lundruese, i cili të ketë pajisje ekologjike dhe të sigurt gjatë ofrimit të shërbimit.
Marina duhet të projektohet duke patur parasysh zhvillimin e qëndrueshëm dhe të synojë arritjen e akreditimeve përkatëse të eko-marinës të promovuara nga industria.
-Marina duhet të projektohet në përputhje me Standardet Evropiane përkatëse dhe me kodet dhe udhëzimet përkatëse të zbatueshme në dizajnin e industrisë, ku të gjitha këto të jenë të referuara qartë. ( Shtojca 13 e DPK)

Me date 29.03.2021, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka njoftuar si fitues bashkimin e operatoreve: Marina di Valona sh.p.k. & Marina Projects ltd & Brunes sh.p.k.& Ndregjoni sh.p.k. Njoftimi i fituesit eshte bere ne Buletinin Nr. 45 datë 29 Mars 2021.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë 11.03.2021.
Afati i negocimit të Kontratës do të jetë 60 ditë nga marrja e njoftimit të fituesit.

Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Shoqëria “Albavia” sh.p.k është skualifikuar sepse: nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës sipas shtojcës nr. 3 të DPK, sipas kërkesës së germës a) pika 1 të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK. Gjithashtu, nuk është dorëzuar i gjithë dokumentacioni i kërkuar në shtojcën nr. 9 të Dokumenteve të Koncesionit/PPP.

2. Shoqëria “Gjikuria” sh.p.k është skualifikuar sepse: nuk ka paraqitur Raportin e auditimit financiar të vitit ushtrimor 2018, (përfshirë opinionin e auditorit), të certifikuara nga një subjekt i jashtëm i licencuar auditi;
nuk ka plotësuar kriterin financiar nr. 2 “Kapitali i Vet (totali i aktivit minus totalin e detyrimeve) i vitit të fundit ushtrimor (2019) të jetë të paktën sa 40% (dyzet përqind) e vlerës së investimit të përgjithshëm (pa TVSH) të propozuar nga ofertuesi”;
nuk ka paraqitur Dokumente të lëshuara nga institucione financiare të besueshme, këto sipas kërkesës së nënpikës 1.2. “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK.
nuk ka plotësuar kriterin kualifikues të zërit “Projektim”, pasi nuk ka dorëzuar një Licencë të vlefshme Profesionale
nuk ka paraqitur eksperiencë të provuar të dizejnimit dhe shpërndarjes së marinave të klasit botëror që i lejon ata të arrijnë njohjen e industrisë dhe akreditim ndërkombëtar, sipas kërkesës të pikës 3 të nënpikës 1.3. “Kapaciteti teknik” të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke, LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.10.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates
Formulari i Njoftimit të Fituesit (Buletini Nr. 45 datë 29 Mars 2021)
Dokumentat e Procedurës Konkurruese te Koncesionit (Njoftimi)
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala