Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 26045

ALBANIA REFINERY & JEWELLERY PRODUCTION (ish "ALBANIA REFINERY")

M41324504C
(Import - eksport. Përpunim, rafinim të metaleve të çmuar, AG,AU,PT,PD,RH,IR,Etj. Blerje - shitje të metaleve skrap te çmuar, AG,AU,PT,PD,RH,IR etj. Blerje - shitje të metaleve të pastër të çmuar, )

Durres ALL

ARIO SHPK

K51705029L
(Ne fushen e ndertimit dhe instalim programesh kompjuterike, ndertim dhe mirembajtje faqe interneti, import eksport paisje elektronike.)

Tirane ALL

Kthupi & Zguri Law (ish "KTHUPI & BAKO"; "K.K. Partners" )

L41708015K
(Perfaqsimi dhe Keshillimi ligjor i te treteve si dhe cdo aktivitet tregtar qe nuk ndalohet me ligj.)

Tirane -306353 ALL

EURO - AL

J72125009N
(Import Eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndrysheme; Import-eksport te linjave e makinerive te ndryshme teknologjike te prodhimit, pjese e paisje te nevojshme per montimin, shfrytezimin)

Tirane ALL

ALISIANA

M47921506K
(Ne fushen e tregtimit me pakice te medikamenteve mjekesore te cdo lloji. Ne fushen e tregtimit te suplementeve ushqimore. Ne fushen e tregtimit te protezave te ndryshme . Si dhe cdo aktivitet te lejuar me li)

Lezhë ALL

ABA BLUE BORGO

M41317061B
((a) Shoqëria do të kryejë në territorin e Republikës së Shqipërisë apo jashtë saj aktivitetin e meposhtem ne fushen e turizmit: (i) Zhvillimi dhe /ose operimi per vete dhe per te trete, i burimeve t)

Tiranë ALL

ALB ENERGO INVESTMENTS

K81602008U
(Prodhim shperndarje energji elektrike, impiante energjie, import export lende te para, mat ndertimi.)

Tirane ALL

Vitus HealthCare shpk

M41713045L
(Tregtimi i bimeve medicinale me shumice dhe pakice, import eksport, tregtim i artikujve te ndryshem te konsumit te gjere industrial dhe ushqimore, prodhime bujqesore dhe blegtorale,import eksport te lendeve )

Tiranë ALL

VILA MAESTRO

M41713043S
(Agroturizëm, Administrim pasurish, Dhënie me qera Vila dhe Apartamente, Administrim dhe blerje të tokave bujqësore, Arë, Ullishtë, Pemtore, etj., Real Estate. Shoqëria mund të financohet nga shoqëri)

Tiranë ALL

“MATRIX”

M41713040R
(Kryerja e konsulences ligjore ne fusha te ndryshme te se drejtes si dhe cdo veprimtari tjeter te natyres financiare e tregtare per permbushjen e aktivitetit te shoqerise, ne perputhje me Ligjin Shqiptar. Kon)

Tiranë ALL

Visi Impianti

M41713032D
(Punime ne ndertim, impiante elektrike. Konsulenze e firmave . ndermjetesime, konsulenze marketing e tregetare.Pjesmarrje ne shoqeri te tjera dhe blerje aksione ne shoqeri te tjera.Projektim, modelim, prodhim)

Tiranë ALL

FLEET LINK

M41713506V
(Import-eksport automjetesh. Shitje- blerje automjetesh. Dhenie automjetesh me qira. Shoqeria sipas nevojave te aktivitetit ka te drejten e ushtrimit te çdo aktiviteti te ligjshem, te lejueshem per formen e )

Durrës ALL

Mars Rentals

M41713031S
(Dhënia me qira e pasurive të paluajtshme: ofrimi i dhënies me qira afatshkurtër dhe afatgjatë, të apartamenteve, vilave, rezidencave, zona të banimit, shtëpi pushimi, ambiente biznesi, konferenca, ga)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

IDROENERGIA ALBANIA

L42125021I
(Shoqeria do te kete objekt veprimtarie: Prodhim dhe shitje te energjise elektrike. Studim, projektim dhe realizim te impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Menaxhim mirmbajtje dhe riparim te impiant)

Diber 29084182 ALL

Lobbytech

M41721040L
(Kryerja e veprimtarive në fushën e teknologjisë së informacionit, konsulence ne fushen e IT, programim dhe mirëmbajtje të programeve kompjuterike dhe sistemeve software, aktivitet ne fushat e reklamave)

Tiranë ALL

Quantum Future Limited

M41721037O
(Konsulencë Marketingu, reklama, SMM etj.)

Tiranë ALL

HASI I PRIZRENIT KOSOVA

M47921505C
(Bar-Restorant)

Lezhë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GOGEL

K91621020U
(Organizimi dhe zbatimi i fushatave promovuese,eventeve dhe evenimenteve te çdo lloji: Veprimtari marketingu,promocioni dhe distribucioni per te gjitha llojet e sherbimeve dhe mallrave per llogari te vetat,o)

Tirane 6120620 ALL

Alpha Sound Tirana Sh.p.k

K72306003P
(Organizimi i aktiviteteve Artistike brenda dhe jashte vendit, agjenci, etj)

Tirane ALL

ATARE

L11515029G
(Prodhimit,Importit,Eksportit,distribucionit,shperndarjes,eksk luzivitetit,francizes,shitjes me shumice dhe me pakice te mallrave te te gjitha llojeve duke perfshire,por pa u kufizuar ne produktet e kozmetike)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni