Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Rezultate gjithsej: 87

"ALBKROMI"

J61827513H
(Hapja, përgatitja, nxjerrja, pasurimi dhe përpunimi i mineralit të kromit me rezultat përfundimtar prodhimi i mineralit të kromit, koncentratit të kromit e ferrokromit. Shitja e blerja e mineralit të kro)

Durrës -274365 ALL

ART EKSPORT IMPORT

J61828016G
(Importimi dhe shitja e artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, bujqësore, elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, konfeksione etj. Tregtimi dhe shitja e artikujve të ndryshëm ushqimore, industrial)

Tiranë 0 ALL

Shperndarja e Librit Shkollor (Perthithur nga Petrol Alba- K81706017T)

J61903001V
(Shtypje, botimin, ribotimin, shpërndarjen dhe tregtimin e teksteve shkollore, botimin, shtypjen, tregtimin, shpërndarjen e revistave për fëmije dhe të rinj.)

Tiranë -14010480 ALL

Prodhim Veshje Ushtarake

J61904044J
(Prodhim të konfeksioneve për nevoja të ushtrisë dhe prodhime civile për brenda dhe jashtë vendit.)

Tiranë -4145611 ALL

ALBCONTROL (Ish AGJENSIA NACIONALE TRAFIKUT AJROR-ANTA)

J61908011H
(Shërbime të navigimit(lundrimit) ajror, të nevojshëm për të garantuar sigurinë, evidencën dhe rregullshmërinë e operimit të avionëve në hapësirën ajrore dhe në aerodromet civile të Shqipërisë)

Tiranë -66623354 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

POSTA SHQIPTARE SH.A (Ish-Alba Post Sh.a)

J61924007N
(Shërbime postare, financiare dhe bankare, aktiviteti i gjithë shërbimeve bazë të telekomunikacioneve dhe elektronike, botimi i gazetës "Postieri", aktivitet radiofonik ( "Radio Posta"), veprimtari biznesi)

Tiranë 221494712 ALL

"NIMEKS" (Perthithur nga Petrol Alba- K81706017T)

J62006501S
(Trajtim, menaxhim dhe tregtim të produkteve ushqimore.)

Tirane -4605158 ALL

BUKA

J62013013A
(Shfrytëzimi i aseteve dhe pasurive të paluajtshme të shoqërisë, dhënia e tyre me qira në palë të treta, përdorimi për nevoja të veta të depove, magazinave, ndërtesave, apo dhënia me qira e tyre )

Tiranë -7380757 ALL

KOMBINATI ENERGJITIK (Perthithur nga Petrol Alba- K81706017T)

J62903209H
(Demolim asetesh dhe të ardhura nga qiraja.)

Elbasan -13363314 ALL

ITALDRURI ELBASAN

J62903222L
(Prodhim dhe tregtim i gjysëmprodukte dhe produkte të përfunduara prej druri, si dërrasë, elemente, parket pjesë për karrige, mobilie e pjesë të tyre dhe gjithçka që lidhet me drurin. Shoqëria do të)

Elbasan -3180432 ALL

ELEKTRIKU ELBASAN

J62903295P
(Shpërndarja e energjisë elektrike.)

Elbasan ALL

REKOR - ALBANIA

J62903736L
(Prodhimi, përpunimi, tregtimi i lëkurave brenda apo jashtë vendit territorit të Republikës së Shqipërisë, për llogari të vet apo të të tretëve. Prodhimi dhe përpunimi i gomës dhe produkteve plast)

Gjirokastër -1885730 ALL

KAP

J62903833Q
(Rritjen e peshkut dhe konservimin i tij, industrializimin dhe tregtimin brenda Republikës së Shqipërisë dhe jashtë. Aktivitetin e importimit dhe eksportimit në përgjithësi dhe në veçanti të prodhimev)

Tiranë -4901952 ALL

FORALB ALABASTER

J62903844I
(Prodhimin dhe ekspertimin e gips-alabastër dhe prodhimeve të tyre, tregtimi i tyre për vend dhe eksport. Nxjerrja, shfrytëzimi dhe përpunimi i produkteve të alabastres, gips dhe materialeve të tjera jo m)

Tiranë 692700 ALL

UNITED QUARRIES  (Ish Guri Gelqeror)

J62904210Q
(Përdorimin e lëndëve plasëse. Prodhim, prodhimin dhe përpunimin e gurit gëlqeror të fraksionuar. Tregtimin, shitjen me shumicë dhe pakicë të gurit gëlqeror. Importimin e lëndëve të para dhe materi)

Elbasan -33221424 ALL

Kepuca (Ish Prodhim Kepuca)

J64103024S
(Prodhim faqe këpucë me material porositës dhe këpucë për vend dhe eksport.)

Korçë 267303 ALL

MIKA KORÇA - SHA 

J64103104K
(Grumbullimi, përpunimi dhe eksporti i duhaneve. Shfrytëzimi dhe rinovimi i aseteve ekzistuese si dhe ndërtimi i aseteve të reja depozituese e përpunuese të duhaneve. zbatimi i teknologjive të reja për p)

Korçë -3046629 ALL

GRUMBULLIM PERPUNIM DRITHI

J64104045W
(Grumbullim gruri, prodhim vendi si dhe përpunimin e tij në miell R-70% dhe shitje produkti të gatshëm miell, krunde gëzhutë. Grumbullimin e bimëve medicinale, bimë bujqësore dhe industriale.)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PORTI DETAR SARANDE

J64228812K
(Ngarkim shkarkime portuale dhe shërbime të tjera.)

Vlorë 6202849 ALL

ND\JA E KRIPES (e perthithur nga J61827055V)

J66703246N
(Monitorimi i shoqërisë koncensionare "Alb-Sale-Vlora" sh.p.k Skrofotinë, Vlorë dhe administron dhe jep me qera Asetet e mbetura të shoqërisë.)

Vlorë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni