Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 224

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERDAT LURA

K82321008Q
()

Tiranë 11237733 ALL

GUSMARI

K99411501E
(Ndërtim dhe shfrytëzim të hidrocentraleve "Meshanik" dhe "Guvë", sipas kontratës konçensionare Nr. 2320 Rep dhe Nr. 289 Kol datë 14 Korrik 2009 të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë dhe Energjitikës, r)

Gjirokastër -1065478 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOKA & ERGI ENERGY PESHK

K88027901B
(Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit "PESHK" Autoritetit Kontraktues)

Dibër 22721382 ALL

VELESHICA ENERGY

L01423028L
()

Tiranë -92463 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Hidropower Elektrik

K92115027K
(Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin Shkumbin nga kuota 675 metra deri në kuotën 1540 metra dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek au)

Tiranë 30127050 ALL

HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL (Ish W.E.T-T)

L03010201S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtje, prodhim dhe tregtim të energjisë, të hidrocentralit "TOPCIAS" dhe transferim në bazë të lejeve të konçensionit të formës)

Elbasan ALL

HYDRO LUNIK

L21724010C
(Shoqëria ka për objekt të saj ndërtimin, funksionimin dhe transferimin e centralit të "Kostenjë", "Gjuraj", "Kostenjë 2" dhe "Neshta" pranë Autoritetit kontraktues, përfshirë financimin, ndërtimin, v)

Tiranë -19362119 ALL

QUKES POWER

L13323202J
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me vendodhje në rrjedhën e Lumit Shkumbin tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në)

Elbasan ALL

KOKA & ERGI ENERGY STAVEC

K88027902J
(Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentalit "STAVEC " Autoritetit Kontraktues)

Dibër 0 ALL

TRUEN

L21617015E
(Në përputhje me Kontratën e Konçesionit ("Kontrata e Konçesionit") Nr. 193 Rep., Nr. 100 KoL, të nënshkruar në Tiranë, Shqipëri, më 19.03.2012, midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energji)

Tiranë -41452670 ALL

ELECTRAL BATRA HPP

L62423006M
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Batra Nr. l, Nr. 2, dhe Nr. 3" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autor)

Tiranë ALL

BLAC ENERGY

L59024001B
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi mirëmbajtja e hidrocentralit Blac dhe transferimi i tij nga konçensionari tek autoriteti kontraktues në përfundim të afatit të kontratës s)

Lezhë ALL

GJURR REÇ

L36814701J
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "MALLA" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shit)

Dibër 0 ALL

SHUSHICA HYDROPOWER

L71729019M
()

Tiranë ALL

ELENERGJI

L73308201B
(Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Bushtrica 1. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit Bushtrica 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontra)

Elbasan ALL

VICTORIA HYDROENERGY

L73307203M
(Ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin e "Zallit të Lunikut", të tipit BOT (ndërto-opero-transfero). Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC mbi lumin e "Zallit të Lunik)

Elbasan ALL

KENDREVIC ENERGY

L39610501A
(Shoqëria " KENDREVIC ENERGY " Sh.p.k., në përputhje me parashikimet e Nenit 2 të Kontratës e Konçesionit Nr. 10285 Rep. Dhe 3309 Kol., datë 06.09.2013, lidhur midis shoqërisë Bashkimit të Përkohshëm)

Tiranë 0 ALL

MATI HYDROPOWER

L22212004A
(Objekti i aktivitetit të shoqërisë është ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve, Mati 1, Mati 2 dhe Mati 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, )

Tiranë -40951302 ALL

SEKA HYDROPOWER

L32116020A
(Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentralit Sekë tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e)

Dibër 0 ALL

KUKUR HIDRO ENERGY

L72024013M
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Kukur 3. 4 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari te autoriteti kontraktues, kon)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni