Skip to content

VALONA KONSTRUKSION (ish "MARINA BAY LUXURY RESORT AND SPA")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-08 10:06:38
JSON

Tax Registration Number: K26330202E
Administrators: Bujar Lulaj
Scope: Ndertime, mirembajtje dhe rikonstruksion i plote i ndertimeve civile dhe industriale. Punime kondicionimi, instalime elektrike dhe internet, hidraulike, panele diellore, gipsi dhe kartoxhesi tavane dhe suvatime, betoni, mermeri, druri, hekuri, etj. Hidroizolime te plota dhe te pjesshme te brendshme dhe te jashtme me katerma dhe bikomponente. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to si,suvatime, sisteme kapot, grafiato, fino, Ila, fasade e ventiluar, fasade xhami, alukobond, sherbime lyerje me boje dhe gelqere, patinime etj. Sherbime lyerjesh ne ambiente te brendshme dhe te jashtme. Ndertim dhe rikonstruksion i veprave te artit dhe kulturore. Punime dhe riparime te pajisjeve hidrosanitare, pllaka, xhama, dyer, dritare, ati, ujesjellesa, gaz-sjellesa, vepra kullimi e vaditje. Konstruksione metalike dhe punime te tjera hekuri, punime duralumini, punime topogjeodezike, vendosje sisteme inteligjente, kamera, sistemet kundra zhurmes per infrastrukture, transport dheu dhe materiale te ndryshme ndertimi, punime prishje, germimi ne toke, nentokesore, etj. Punime per prishjen e ndertimeve, impianteve hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportues. Ndertime rrugesh dhe autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj,metro, pista aeroportuale, ura, diga dhe tynele hidroteknike. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve,linja te TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, pstrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumore,ndertimii impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shpime gjeologjo-inxhinierike, puse dhe shpimeper uje, ndertimi i impianteve te ujit te pijshem, impianteve te sinjalistikes ndriuese te traffikut , sinjalistika rrugore jo ndriuese, barrier dhe mbrojtje rrugore, vijezime rrugesh me bikomponent paste,spray dhe akrilike. Punime strukturore specia i shtresa dhe mbistruktura special, punime mbi shina dhe traversa, import, eksport, tregtim llaçrash, pergatitje tullash, pajisje hidrosanitare, inerte te parapergatitura per ndertim dhe rruge, ne thase dhe rifuxho, me baze imento, allçie, koll, Ila, fino, bojak, stuko, bojra sintetike e natyrale me baze pigmentesh hekuri dhe atyre organike. Bojra per vijezim rrugesh, bojra epokside per beton metale etj. Grumbullim dhe trasport mbetjesh inerte dhe mbetje urbane , menaxhim mbetjesh jo te rrezikshme, struktura akomoduese turistike, hotel, bar, restorant, spa e sherbime qe lidhen me te, leshim me qira.Sherbime te ruajtjes dhe sigurise fizike dhe vlerave monetare, sigurimi i objekteve publike dhe private dhe vlerave monetare, sigurimi i objekteve publike dhe private dhe vlerave monetare. Perpunim, montim parketi dhe laminate.
Other Trade Names: VALONA KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 22/08/2001
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 19 294 459,00
Shares: 19 294
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 06.03.2020, me ane te Urdhërit Nr.298/2 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada R. Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr.3479 Prot., datë 09.03.2020, u vendos venia e menjehershme e masës se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Shoqëria “VALONA KONSTRUKSION” SHPK me NUIS K26330202E.

II. Me date 23.03.2020, me ane te Urdhërit Nr.304/2 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada R. Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr.3755 Prot., datë 30.03.2020, u vendos heqja e menjehershme e masës se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore Shoqeria VALONA KONSTRUKSION Shpk me NUIS K23330202E.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Lagjja Uji i Ftohte, ne perendim te Rruges Vlore-Orikum, ne kufi me rezidencen Rezidencen Qeveritar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 72 625 525,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 29 741 397,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 24 542 315,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 18 566 812,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 28 540 971,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 786 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 812 872,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 038 824,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 43 237 050,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:394 443 479,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:308 530 643,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:265 721 051,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:149 717 838,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:130 618 895,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:38 625 589,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 62 286 399,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 45 861 173,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 70 943 813,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja