Skip to content

VALONA KONSTRUKSION (ish "MARINA BAY LUXURY RESORT AND SPA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 12:12:09
JSON

NIPT: K26330202E
Administrator: Besnik Lulaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime, mirembajtje dhe rikonstruksion i plote i ndertimeve civile dhe industriale. Punime kondicionimi, instalime elektrike dhe internet, hidraulike, panele diellore, gipsi dhe kartoxhesi tavane dhe suvatime, betoni, mermeri, druri, hekuri, etj. Hidroizolime te plota dhe te pjesshme te brendshme dhe te jashtme me katerma dhe bikomponente. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to si,suvatime, sisteme kapot, grafiato, fino, Ila, fasade e ventiluar, fasade xhami, alukobond, sherbime lyerje me boje dhe gelqere, patinime etj. Sherbime lyerjesh ne ambiente te brendshme dhe te jashtme. Ndertim dhe rikonstruksion i veprave te artit dhe kulturore. Punime dhe riparime te pajisjeve hidrosanitare, pllaka, xhama, dyer, dritare, ati, ujesjellesa, gaz-sjellesa, vepra kullimi e vaditje. Konstruksione metalike dhe punime te tjera hekuri, punime duralumini, punime topogjeodezike, vendosje sisteme inteligjente, kamera, sistemet kundra zhurmes per infrastrukture, transport dheu dhe materiale te ndryshme ndertimi, punime prishje, germimi ne toke, nentokesore, etj. Punime per prishjen e ndertimeve, impianteve hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportues. Ndertime rrugesh dhe autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj,metro, pista aeroportuale, ura, diga dhe tynele hidroteknike. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve,linja te TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, pstrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumore,ndertimii impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shpime gjeologjo-inxhinierike, puse dhe shpimeper uje, ndertimi i impianteve te ujit te pijshem, impianteve te sinjalistikes ndriuese te traffikut , sinjalistika rrugore jo ndriuese, barrier dhe mbrojtje rrugore, vijezime rrugesh me bikomponent paste,spray dhe akrilike. Punime strukturore specia i shtresa dhe mbistruktura special, punime mbi shina dhe traversa, import, eksport, tregtim llaçrash, pergatitje tullash, pajisje hidrosanitare, inerte te parapergatitura per ndertim dhe rruge, ne thase dhe rifuxho, me baze imento, allçie, koll, Ila, fino, bojak, stuko, bojra sintetike e natyrale me baze pigmentesh hekuri dhe atyre organike. Bojra per vijezim rrugesh, bojra epokside per beton metale etj. Grumbullim dhe trasport mbetjesh inerte dhe mbetje urbane , menaxhim mbetjesh jo te rrezikshme, struktura akomoduese turistike, hotel, bar, restorant, spa e sherbime qe lidhen me te, leshim me qira.Sherbime te ruajtjes dhe sigurise fizike dhe vlerave monetare, sigurimi i objekteve publike dhe private dhe vlerave monetare, sigurimi i objekteve publike dhe private dhe vlerave monetare. Perpunim, montim parketi dhe laminate.
Emërtime të tjera Tregtare: VALONA KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/08/2001
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 19 294 459,00
Numri i pjesëve: 19 294
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 06.03.2020, me ane te Urdhërit Nr.298/2 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada R. Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr.3479 Prot., datë 09.03.2020, u vendos venia e menjehershme e masës se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Shoqëria “VALONA KONSTRUKSION” SHPK me NUIS K26330202E.

II. Me date 23.03.2020, me ane te Urdhërit Nr.304/2 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada R. Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr.3755 Prot., datë 30.03.2020, u vendos heqja e menjehershme e masës se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore Shoqeria VALONA KONSTRUKSION Shpk me NUIS K23330202E.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja Uji i Ftohte, ne perendim te Rruges Vlore-Orikum, ne kufi me rezidencen Rezidencen Qeveritar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 35 546 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 17 957 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 72 625 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 29 741 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 24 542 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 18 566 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 28 540 971,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 786 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 812 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 038 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 43 237 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:468 430 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:122 663 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:394 443 479,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:308 530 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:265 721 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:149 717 838,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:130 618 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:38 625 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 62 286 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 45 861 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 70 943 813,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani