Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Pobreg

ENERGY PLUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-06 14:33:02

NIPT: K91928002U
Administrator: Sokol Meqemeja
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi mbi lumin Luma në rrethin e Kukësit të hidrocentralit "Pobreg" operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike të përfituar.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY PLUS
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 25.07.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
MC - License ne aktivitetin e Tregetimit te Energjise Elektrike
LM - License per Prodhimin e Energjise Elektrike
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 03.04.2009
Data e Pranimit: 25.05.2009
Data e Nënshkrimit: 21.07.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 995.034.550 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet duke filluar nga viti i 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Më datë 16.02.2009, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ka shpallur ftesën për ofertë për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Pobreg”.

II. Më datë 25.05.2009, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës lajmëron bashkimin e shoqërive “Frigo Food Energy Invest” sh.a, “Frigo Food” sh.p.k, “Agi Kons” sh.p.k dhe “Trans Plus” sh.p.k, se oferta e paraqitur më datë 03.04.2009, për procedurën konkuruese për dhënien me konçesion të HEC-it “POBREG”, rrethi Kukës, është pranuar.

III. Shoqëria “Energy Plus” shpk është themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të datës 21.07.2009 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Frigo Food Energy Invest” sha, “Frigo Food” shpk, “Agi Kons” shpk dhe “Trans Plus” shpk. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit Pobreg dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Pobreg” do të ndërtohet në rrjedhën e lumit Luma, rrethi Kukës, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 9.000 Kw dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 40.450.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, vila nr. 71

Adresa:
Kukës, Shtiqen, Uzina e Bakrit, Rexhepaj, komuna Shtiqen, Kukës

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (21.07.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 06.11.2020
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Transferim kuotash (01.03.2010)
Transferim kuotash (17.10.2013)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike: Ftese per oferte, date 16.02.2009
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 213 948 012,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 207 314 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 120 400 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 102 998 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 68 231 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 086 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 887 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -4 597 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 586 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 373 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:309 994 077,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:393 539 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:265 823 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:332 710 741,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:278 460 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 266 109 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 141 652 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 42 280 023,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 44 605 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 5 801 199,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala