Skip to content
Zbatimi i Kontratës Konçesionare e formës (BOT) për uzinën e ferrokromit në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës; Ligji nr: 8791, datë 10.05.2001, mbi miratimin e marrevëshjes së konçesionit të formës ROT, për minierën e kromit Bulqizë, të fabrikës së pasurimit Bulqizë, dhe të uzinës së Ferrokromit Burrel.

ALBCHROME (Ish ALBANIAN CHROME (Ish DARFO ALBANIA))
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-16 15:41:02

NIPT: K11613001M
Administrator: Mehmet Sevket Erol, Sokol Sinani, Ervin Isaj, Mikel Demçe, Cemil Acar
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka per objekt parësor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve të listuara më poshtë: a. Nxjerrjen e kromiteve në minierat e kromit në Bulqizë, Përrenjas (Librazhdë) dhe Pojska (Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, përpunimin dhe pasurimin e kromiteve në Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit të kromit në 64 Bulqizë dhe Klosi, si dhe prodhimin e ferro-kromit në Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel duke shfytèzuar knoe-hoe dhe impiantet e Ortakut. b. Rehabilitimin, modernizimin, financimin, administrimin dhe shfrytëzimin e minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave per të cilat gëzon lejet e nevojshme tè minerare apo koncesionare; c. Blerjen, shitjen, shkëmbimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve të energjisë elektrike dhe të materialeve energjitike dhe të derivateve të tyre brenda kufizimeve tè parashikuara nga ligji. d. Instalimin, pajisjen me laboratore per testimin e mineraleve të ndryshëm dhe kryerjen e çdo lloje analize kimiko-laboratorike të mineraleve të ndryshme dhe lendeve industriale. e. Importin dhe eksportin e produkteve përfundimtare që lidhen me prodhimin metalurgjik dhe të minierave. f. importimin dhe përdorimin e materialeve eksplozive të llojeve tè ndryshme per përdorim civil dhe importimin dhe përdorimin e fitilit zjarrëpërcjellës apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike per përdorim civil. Shoqëria mund të bashkëpunojè dhe/ose të zotërojë pjesëmarrje - direkt ose indirekt - në shoqëri të tjera, firma, agjenci dhe sipërmarrje të cilat kanë objekt veprimtarie të ngjashëm me të. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtari apo trasaksion tjetër që lidhet me pasuri të luajtshme e të paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare të çfarëdo lloji dhe natyre, të nevojshme ose të dobishme per arritjen dhe ose plotësimin e objektivit të Shoqërisë, që nuk ndryshon aktivitetin parësor të Shoqërisë dhe nuk bie në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Albchrome
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14/04/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 178 795 897,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALBCHROME HOLDING, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.01.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51320005G, me adrese ne Tiranë, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, me administratore Ozer Oz. Ortak i vetem i shoqerise eshte YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB ne daten 16.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

ALI RIZA YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS (M12220029C)-ortake e vetme e ALBCHROME HOLDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.01.2022.

YUKSEL YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS (M12220029C)-ortake e vetme e ALBCHROME HOLDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.01.2022.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 5
Femër/Mashkull: Mashkull
Të punësuar: Shoqëria më 31 Dhjetor 2020 ka pasur 1053 punonjës
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B - Minerare
Çështje Ligjore: I. Më datë 01.10.2012, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhër Nr.7229 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome sh.p.k. në vlerën e aksioneve 35.732.159 lekë, me qëllim kthimin e shumës së detyruar ndaj shoqërisë Kumega sh.p.k.

II. Më datë 15.04.2013, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.586/Gj, Nr.2348 Prot për heqjen e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome shpk në vlerën 35.732.159 lekë, te vendosur me urdhrin Nr.7229 Prot të datës 01.10.2012.

III. Më datë 07.06.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka lëshuar urdhërin Nr.814 Prot, Nr. 715 për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “Albchrome ” me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj KESH sh.a.

IV. Më datë 07.12.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka dhënë vendimin për përcaktimin e objektit të sekuestros Nr.715 Prot, Nr. 1777, ku është urdhëruar të lirojë nga sekuestro konservative të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “Albchrome” sh.p.k, te bllokuara me anë të shkresës Nr.814 Prot, datë 07.06.2016.

V. Më datë 27.01.2017, është lidhur marrëveshja e kolateralit financiar dhe/ose barrës siguruese mbi kuotat Nr.439 Rep. Nr.199 Kol., midis barrëdhënësve shoqërisë "Albchrome" sh.p.k, shoqërisë "Albchrome Holding" sh.p.k, dhe barrëmarrësve Raiffeisen Bank sh.a dhe Societe Generale Albania sh.a.

Me date 19.10.2021, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

Me date 27.10.2021, u vendos aktivizimi i veprimtarise se shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 04.03.2000 - Kontratë Konçesionare për uzinën e ferrokromit në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës,
Ligji nr: 8791, datë 10.05.2001, mbi e miratimin e marrëveshjes së konçesionit, për minierën e kromit Bulqizë,
26.05.2016 - Shtesë e marrëveshjes së Konçesionit për minierën e kromit Bulqizë
30.06.2020 - Shtese e marreveshjes se koncesionit
Kohëzgjatja(vjet): Kontrata e Uzinës së Ferrokromit Elbasan ka kohëzgjatje 30 vite, Kontrata për Minierën e Kromit Bulqizë ka afat deri më 31.12.2040
Fusha e Veprimtarisë: Industri Kromi dhe Bakri
Vlera e Investimit(Lekë): I. Për konçesionin e formës "BOT" për Uzinën e Ferrokromit në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës do të investohen:

A. Në Uzinën e Ferrokromit Elbasan:

Në fazën e parë (1 vit) 2.600.375 Euro
Në fazën e dytë (1 vit) 5.681.026 Euro
Në fazën e tretë (2 vjet) 6.197.483 Euro.

B. Në Minierën e Kromit Katjel do të investohen 395.772 euro në makineri e pajisje.

C. Në Minierën e Kromit Pojskë do të investohen gjithsej 174.548 USD.

II. Për konçesionin e formës "ROT" të Minierës së Kromit Bulqizë, të Fabrikës së Pasurimit Bulqizë, të Impiantit të Seleksionimit Klos dhe të Uzinës së Ferrokromit Burrel, në total, brenda 8 viteve parashikohet të investohen rreth 24.214.505 USD.
Kosto Konçesionare: I. Për konçesionin e formës "BOT" për Uzinën e Ferrokromit në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës, konçesionari i paguan Autoritetit Kontraktues detyrimin për konçesion në shumën 1 milion e dyqind mijë USD në vlerë dhe në kohë si më poshtë: a) 200.000 USD (dyqind mijë dollarë amerikanë), brenda 10 ditësh nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. b) 200.000 USD (dyqind mijë dollarë amerikanë), 1 vit kalendarik nga pagesa e parë. c) 800.000 USD (tetëqindmijë dollarë amerikanë), deri në vitin 20 (njëzet) të konçesionit. Kjo pagesë do të bëhet në mënyrë proporcionale çdo vit, brenda 3-mujorit të parë të vitit.

II. Për konçesionin e formës "ROT" të Minierës së Kromit Bulqizë, të Fabrikës së Pasurimit Bulqizë, të Impiantit të Seleksionimit Klos dhe të Uzinës së Ferrokromit Burrel, konçesionari i paguan Autoritetit Kontraktues, si detyrim për konçesion, shpërblimin e punonjësve që shkurtohen nga kalimi në konçesion i objekteve të konçesionit në shumën 248 milion lekë për 2 vjet.
Shënime: Shoqëria Darfo Albania shpk u themelua më datë 14.04.2000, me seli në Tiranë, nga ortaku i vetëm Darfo s.p.a, me qëllim zbatimin e marrëveshjes konçesionare të nënshkruar midis Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe ortakut "Shoqërisë aksionare të së drejtës italiane të emërtuar "DARFO" s.p.a. Objekti i Marrëveshjes BOT: Miniera e Përrenjasit dhe e Pojskës dhe Uzina e Prodhimit të Ferrokromit të Elbasanit. Në datën 26.06.2001 u bë shtim i objektit të shoqërisë si rezultat i nënshkrimit të kontratës midis shoqërisë Darfo dhe Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit për Minierën e kromit Bulqizë. Në vitin 2005, shoqëria “Darfo” s.p.a. u shndërrua nga shoqëri aksionare në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin Darfo s.r.l.

Në 2007, Shoqëria ndryshoi emrin e saj nga Darfo Albania shpk në Albanian Chrome shpk. Ndryshimi i emrit erdhi si pasojë e ndryshimit në pronësi nga Darfo në Itali, e cila u ble nga DCM Deco-metal dhe Terwngo. Rrjedhimisht, gjatë 2010 Shoqëria ndryshoi emrin nga Darfo SRL në ACR Holding SRL-Itali dhe është një degë në pronësi të plotë të DCM Deco-metal në Austri. Më 25 shkurt 2013 ACR Holding SRL-Itali u ble plotësisht nga Balfin sh.p.k dhe më 9 dhjetor 2016 Shoqëria u ble plotësisht nga Albchrome Holding shpk si rrjedhojë shoqëria kontrolluese ka ndryshuar. Kontrolli perfundimtar i Shoqërisë mbahet nga Balfin sh.p.k (Raporti i audituesit të pavarur dhe Pasqyrat Financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019, Albchrome sh.p.k)

Sipas faqes zyrtare te Albchrome, ne 2007 grupi austriako-rus mori ne zoterim koncesionin dhe firmosi fillimin e nje zhvillimi teknologjik dhe industrial te aseteve te koncesionit. Emri i koncesionarit u ndryshua nga: ‘Darfo Shpk’ ne ‘Albanian Chrome Shpk’ (ACR).
Ne 2009, ACR kishte nje ndryshim ne pronesi, dhe shoqeria DCM (Austrian investing group) bleu 100 % te aksioneve te koncesionarit, duke u bere zoterues i vetem i ACR holding. Ne 2013, per shkak te veshtiresive ne realizimin e investimeve, shoqeria DCM shet te gjitha aksionet e koncesionarit te shoqeria Balkan Finance Investment Group (BALFIN). Emri i shoqerise koncesionare ndryshoi ne ‘Albchrome Shpk’ (Te dhenat jane marre ne daten 24.05.2021 nga faqja zyrtare e Albchrome: http://www.albchrome.al/about/our-history)
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr.8160, Tiranë, Shqipëri.

Adresa:
Dibër, Burrel, Uzina e Ferrokromit Burrel, Fshati German Mat
Elbasan, Paper, Uzina e Ferrokromit, Zona Industriale
Durrës, Kalata Lindore. 6 Porti Durrës
Dibër, Bulqizë, Miniera e Kromit Bulqizë, Dibër
Klos, SHENGJUN, Rruga Shengjun, km 8, Traverbanku Shengjun

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Njoftim per ndryshimin e lejes minerare te dates 16.09.2002
Vendim i asamblese se ortakeve per ndryshim emri te ortakut
Shtese e marreveshjes se koncesionit 30.06.2020
Akti themelimit te shoqerise ALBCHROME
Marrveshje Koncesionare
Marrveshje Koncesionare 04.03.2000 (Per uzinen e Ferrokromit Elbasan)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.03.2022
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Vendim I asamblese se ortakeve (2018)
HIstoriku i pronesise se Albchrome, marre ne daten 24.05.2021 nga http://www.albchrome.al/
VKM Nr. 663, datë 27.8.2020 Për miratimin e shtesës së marrëveshjes së koncesionit, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktues, dhe “Albchrome Holding” sh.p.k., si koncesionari, për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e minierës së kromit Bulqizë, të fabrikës së pasurimit Bulqizë, të impiantit të seleksionimit Klos dhe të uzinës së ferrokromit Burrel
Vendimi i asamblese se pergjithshme per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 21.07.2021
Vendim per aktivizimin e aktivitetit date 27.10.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 16.03.2022
Akt kalimi kuote date 14.01.2022 per shitjen e ALBCHROME HOLDING
Marreveshje per blerje kuote te shoqerise ALBCHROME HOLDING date 21.01.2022
Dokumenta Financiare: Transferim i kuotave te kapitalit
Bilanci 2007
Bilanci 2011
Bilanci 2015
Bilanci 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010
Bilanci 2014
Bilanci 2009
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 28 962 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -786 785 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 344 306 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 112 882 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 964 412 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 737 684 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 357 987 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -453 174 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -524 286 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 417 379 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 11 655 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 938 782 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 460 977 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 538 887 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 617 014 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 246 563 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 819 807 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 545 865 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 067 459 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 092 078 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 192 258 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 979 021 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 423 560 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 269 158 185,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 276 857 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 3 201 495 006,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala