Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 432

ALB BAKRI

J81920006K
()

Tiranë ALL

KOMBINATI ENERGJITIK (Ne proces perthithje nga K81706017T)

J62903209H
(Demolim asetesh dhe të ardhura nga qiraja.)

Elbasan -13363314 ALL

SHA. NPV (e perthithur nga J61827055V)

K71309502E
()

Durrës -3650639 ALL

ND\JA E KRIPES (e perthithur nga J61827055V)

J66703246N
(Monitorimi i shoqërisë koncensionare "Alb-Sale-Vlora" sh.p.k Skrofotinë, Vlorë dhe administron dhe jep me qera Asetet e mbetura të shoqërisë.)

Vlorë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST

K42101801N
(Sistem transmetimi energjie.Operim i rrjetit te transmetimit te energjise elektrike nga pikpamja fizike. Operimi i sistemit te transmetimit nga pikpamja e dispencerimit. Operimi i tregut te energjise elektrike.)

Tiranë 1182443807 ALL

ALBMINIERA sh.a.

K72120014C
(Prodhim, tregtim mineralesh.)

Tiranë -13476679 ALL

PETROL ALBA

K81706017T
(Magazinimi, tregtim me shumicë dhe pakicë i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre etj.)

Tiranë ALL

Qendra e Panaireve dhe Ekspozitave Tregtare (QPET)

K94613201P
(Organizim i panaireve të përgjithshme, panaire kombëtare, ndërkombëtare dhe të specializuara, si dhe ekspozita tregtare. Shoqëria do të kryejë gjithashtu çdo aktivitet ndihmës të aktivitetit kryesor)

Durrës ALL

TERMOCENTRALI VLORE Sh.a

K72422003G
(Prodhim, import-eksport dhe furnizim i energjisë elektrike.)

Vlorë -1516222792 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KESH SECURITY SHRSF

K81610017N
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi të sh.a KESH-it, sigurimi i shtetasve vendas apo të huaj.)

Tiranë 18485429 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"Agrokredit.sha" ( Ish -SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT-FAF Sh.a)

K82431002V
(Të gjitha format e kredi-dhënies duke përfshirë kredinë hipotekare e konsumatore. Ofrimin e garancive, marrjen e angazhimeve. Shërbime Këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për ve)

Tiranë 41893075 ALL

BERATEKS (Ne proces perthithje nga K81706017T)

K82607001O
(Import-eksport dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.)

Berat ALL

BURSA E TIRANES SH.A (Ne proces perthithje nga K81706017T)

K21916801Q
(Të sigurojë një treg titujsh të hapur, transparent, të barabartë, efiçentë dhe ekonomik. Të rregullojë, të lehtësojë dhe të përmirësoj tregtimin në tituj. Të krijojë përputhshmërinë me par)

Tiranë ALL

NXITJA E BIZNESIT SOCIAL

L12302030K
(Zhvillimi ekonomik dhe social i qëndrueshëm, përmes nxitjes për zhvillim në nivel kombëtar të një biznesi social të qëndrueshëm, të balancuar dhe koheziv. Shoqëria do të ndjek qëllimet e saj soci)

Tiranë -7924484 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OST SECURITY

L02401001R
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi dhe administrim të OST sha. Shoqëria mund të sigurojë dhe të ruajë objekte në pronësi apo administrim të shoqërive ku OST sha është aksionar i vetëm. S)

Tiranë 4043705 ALL

Tregu Agroushqimor i shitjes me shumice dhe pakice, Kukës

K88118201J
(Funksionimi i tregut agroushqimor të shitjes me shumicë dhe pakicë, dhënia me qira e hapësirave, nxitja e shitjes së prodhimeve, etj.)

Kukës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtaritë bankare dhe financiare. a) të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qiranë )

Tiranë 140607000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka OTP Albania (Ish Banka Societe Generale Albania, Ish Banka Popullore)

K41424801U
(a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet. b. Dhënie huash të të gjitha lloj)

Tiranë 335850000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION BANK SHA

K51807801R
()

Tiranë 441213000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank Albania

K72014801J
()

Tiranë 279349000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni