Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 24732

HAIR ME PROFESIONAL

L62724601A
(Fason dhe prodhim për tregun vendas. Shitje me shumicë dhe me pakicë të produkteve të parukerise, kozmetikës, detergjentëve .)

Gjirokastër ALL

GIO ' S ICE

L61529507M
(Prodhim dhe shpërndarje kroisant dhe akullore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj; Përveç aktiviteteve të listuara me sipër shoqëria, në kuadër të objektit të saj)

Durrës ALL

GENERATE (Ish You2Be)

L61529028E
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve ge nje shogeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shgiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shgip)

Tiranë ALL

ITE Engineering

L61530001I
(Import-eksport dhe tregtimin e të gjitha llojeve të materialeve, makinerive pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit elektrik, elektroshtëpiak, elektronik, të telekomunikacionit, të destinuara )

Tiranë ALL

"ASE&XHE 2016"

L66531201M
(Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, ambalazhimin dhe paketim të tyre sipas standardeve, punime dhe shitje mermeri punime ndërtimi, investitor dhe sipërmarrje të tjera, pro)

Vlorë ALL

LUSHNJA KABLLOR

L63931402P
()

Lushnje ALL

DENI 2016

L61604507F
(Këmbime valutore. Agjent i transferimit të parave me subjektin financiar jo-banke Ak-Invest Sha. Veprimtari e agjentit për shërbimin e transfertave për të tretë në emër dhe llogari të Institucionit Fi)

Durrës ALL

Albpanel NGR

L61605017K
(Prodhimi i elementeve MDF duke përdorur si lëndë të parë mbetjet apo produkte fibroze si dhe riciklimi i tyre. Krijimi i ndërmarrjeve apo kooperativave bujqësore, blegtorale apo të kulturave të tjera m)

Tiranë ALL

ITALIA SYSTEM CONTACT

L62805201V
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose të të tretëve në territorin e Shqipërisë ose çdo vend tjetër, i cili k)

Elbasan ALL

S&L STUDIO

L61606040D
()

Tiranë ALL

DURNER ALBANIA

L61606039A
(Tregtimi dhe shpërndarja e produkteve të higjienës të nevojshme për pastrim, produkte letre që përdoren për kujdes mjekësor dhe qëllime të tjera higjiene si dhe pajisje teknike që përdoren për kë)

Tiranë ALL

B.N.G -ALUMIN

L61606502V
(Prodhim dyer - dritare alumini, qepena e grilla alumini, struktura hekuri etj, si dhe tregtimi i tyre. Tregtim me shumicë e pakicë, Import- Eksport të artikujve të ndryshëm, industriale, artikujve të alum)

Durrës ALL

WOLLENGWONG UNIVERSITY

L61607035S
(Dhënia e konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive, institucioneve publike dhe private. Në veçanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, fmanciare, strategji industriale dhe çështje që i bashkëlidh)

Tiranë ALL

MARKETS CAPITAL

L61607011S
(Konsulenca dhe shërbime për individë dhe shoqëri tregtare në fushën tregtare, financiare, fiskale, në lidhje me administrimin e aseteve dhe pasurive të luajtshme e të paluajtshme, administrimi i tregje)

Tiranë ALL

ROLLHOST

L62812006P
(Hostime ( vendqëndrim website dhe emaile ). Ndërtime website ( faqe interneti ). Dizenjime të ndryshme të websiteve dhe logove. Mirëmbajtje faqesh interneti, çertifikata sigurie SSL, shërbime të faqeve )

Berat ALL

In Aes

L66614006E
(Import-Export, i artikujve ushqimorë, blegtoral, etj, parafarmaci, yougurteri tregtim me shumicë e pakicë. Ndërtimi, rikonstruktimi, shitje blerje pasurish të paluajtshme të çdo lloji, edhe parafabrikate)

Shkodër ALL

GERTI - D

L62815001N
(Punime të ndryshme në fushën e ndërtimit. Tregti me pakicë materiale të ndryshme ndërtimi. Përpunim llamarine. Grumbullim skrapi.)

Berat ALL

ERJONI - AGRO

L62818403A
(Import - eksport fruta - perime. Tregti me shumice dhe pakice fruta - perime per tregun e brendshem. Ne fushen e ndertimit dhe shitjes se banesave qytetareve, objekte industriale, social - kulturore, bujqeso)

Roskovec ALL

TIRANA AKU CENTER

L61618007A
(Fizioterapi dhe veprimtari shëndetësore të kujdesit dhe mirëmbajtjes trupore.)

Tiranë ALL

ECOTECH ENERGY SERVICES

L61619030P
(Pastrimi i të gjitha depozitave të hidrokarbureve. Ne fushen e ndertimit objekteve ushtarake rikonstruksione te veprave te artit, objekteve industriale, autostrada, ne fushen e ndertimit te veprave hidroenerg)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni