Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 15080

UET & Partners Legal Studio (Ish Pro-Democratia)

L61706009E
(Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ligjore. Përfaqësimi në gjykata, përfaqësimi në institucione shtetërore dhe/ose private, ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale )

Tiranë ALL

NOVOSELË PHOTOVOLTAIC POWER PLANT

L61709021P
(Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e termocentraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, rrezatimi diellor dhe burime potenciale të tjera të )

Tiranë ALL

Premium Finance Invest

L61711009G
(Shoqëria ka për objekt kryerjen e të gjitha aktiviteteve të Faktoringut në përputhje me legjisLaçionin Shqiptar në fuqi. Ushtrimin e veprimtarisë së kredidhënies në të gjitha format e saj dhe vepri)

Tiranë ALL

RIAP-05

L62913401H
(Import eksport, tregtimin me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit te artikujve te mobilerise,prodhim dhe tregtim te mobiljeve. Hapje te lokaleve bar piceri restorant, fast food etj. Tregtimin e veprave te )

Fier ALL

Building Construction & ASC

L61716023U
(Veprimtari ne fushen e tregtise te metalit dhe mallrave metalike, Aktivitet ne fushen e tregtise, shitje-blerje te mallrave dhe te materialeve metalike, Prodhim te produkteve te hekurit te fokusuar ne struktura)

Vore ALL

We Web

L61718044G
(Qëllimi i shoqërisë është: të kryejë të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në baze të legjisLaçionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Rep)

Tiranë ALL

Kastrati Construction (Ish DownTown 1)

L61723012R
(Investimi me qellim zhvillimin, ndertimin, administrimin dhe shitjen e njc godine multifunksionale banimi dhe sherbimesh si nje Projekt i Shoqerise ("Projekti") me vendndodhje tek: Blv. Bajram Curri ne krah te )

Tiranë ALL

VENDEKA EUROPEAN INVESTMENT BV

L61727004A
(Ndërtim rrugësh. Mirëmbajtje rrugësh. Menaxhim i sistemit të rrugëve.)

Tiranë ALL

DAD Construction

L61802021G
(Ndërtime të objekteve civile, industriale dhe infrastrukture në përgjithësi. Veprimtari të ngjashme dhe të nevojshme për përmbushjen e objektit si me sipër.)

Tiranë ALL

CLEAN FAST

L61807037R
(Aktivitete te lidhura me sherbim pastrimi ne pergjithesi si: Lavanteri dhe pastrime, pastrime te ambjenteve te perbashketa , pastrime kimike per entet publike dhe private vendase dhe te huaj, Banka, qendra treg)

Tiranë ALL

KEVUÇI

L61807036J
(Shitjen me pakice te hidrokarbureve te Naftes, Benzines, Gazit i lengshem (GLN), vajra te ndryshem per autovetura dhe makina transporti, lavazh per automjete , bar-kafe, restorant, Importim dhe eksportimin e ar)

Tiranë ALL

IKONART

L63008603I
(Prodhim, tregtim piktura, piktura murale dhe ikona. Tregti e përgjithshme, import-eksport të lëndëve të para në artin e pikturës, vizatimit dhe ikonave.)

Gjirokastër ALL

Business Global Support (ish GLOBAL REACH ALBANIA)

L61809035L
(Shoqëria do të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose për llogari të të tretëve në territorin e Shqipërisë si dh)

Tiranë ALL

ESSO-TRANZIT

L66809005A
(Transport udhëtarësh.)

Shkodër ALL

EnisD Group

L63010603S
(Veprimtari ne fushen e ndertimit, zbatimit, projektim te objekteve civile e industriale. Lyerje fasadash, ndertime rrugore. Punime guri dhe mermeri, hidraulike e hidroteknike, sisteme elektrike. Ndertime-gjelbe)

Gjirokastër ALL

ECO RICIKLIM

L61814009B
(Pastrim, grumbullimi, përpunim, transport dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore apo mbetjeve të tjera të ngjashme, sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara me ligje. ImportExport dhe tregtim me shumicë )

Tiranë ALL

GIFEMASO TRAVEL INCOMING ALBANIA

L64215403Q
(Ushtrimi i aktivitetit turistik dhe i autotransportit dhe çdo aktivitet tjetër në lidhje me ketë, bashkëlidhur ose instrumental. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit turistik mund të kryejë në mënyrë)

Lushnje ALL

BERGIN 2013

L61816029C
(Tregtim materiale ndërtimi dhe vegla pune, punime hidraulike, punime tërmoizoluese, stampim fotografish, shtypshkrime të ndryshme, postera, reklama, stampime në bluza, etj. Tregtim materiale elektronike (ko)

Tiranë ALL

Electronic Integration Services

L61816007S
(Tregtim, instalim, konsulencë dhe mirëmbajtje e pajisjeve dhe sistemeve elektronike dhe që integrohen me programe apo softe të specializuara për zgjidhje të standardit industrial apo specifike të orientu)

Tiranë ALL

SOTIVA GROUP SERVICE ALBANIA

L64217401K
(Ushtrimi i aktivitetit turistik dhe i autotransportit dhe çdo aktivitet tjetër në lidhje me ketë, bashkëlidhur ose instrumental. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit turistik mund të kryejë në mënyrë)

Lushnje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni