Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 7756

INFINIT CONSULTING

L88716501N
(Konsulence per pasurit e paluajtshme (studime fizibiliteti, vleresime pasurish te paluajtshme, shtim kapitali, ndermjetesim shitje blerje pasurive te paluajtshme, administrim i pasurive te paluajtshme, dhenie m)

Tepelenë ALL

SBS Small Business Service

L81317510O
(Ofrimin e sherbimeve per kompanite shqiptare dhe te huaja si sherbimin e hedhjes se te dhenave ne sistem, sherbim te back office, sherbime administrative, sherbime te rikuperimit te kredive , perfshire sherbimi)

Durrës ALL

General Marketing

L81317048A
(Sherbime telemarketingu, sherbime webmarketingu, promocione, trajnime profesionale dhe ndermjetesime ne te gjitha fushat e mesiperme por duke mos u limituar ne to. Call center per brenda (inbound) dhe jashte (a)

Tiranë ALL

AGRIMONA

L81317042V
(Objekti i aktivitetit ekonomik të Shoqërisë është grumbullimi, përpunimi, marketingu dhe shitja e produkteve bujqësore dhe ushqimore dhe shërbimeve të lidhura me to, përfshirë importin dhe eksportin )

Tiranë ALL

CLICHE

L86317005E
(Bar-kafe-restorant, piadina dhe krepa. Sherbime ne fushen e hotelerise, sherbim katering.Importin e artikujve te ndryshem industrial, ushqimor, materiale ndertimi, elektrike dhe paisje elektroshtepiake. Tregtim)

Shkodër ALL

Ha-burger

L81317036A
(Servirjen e produkteve ushqimore te standardizuara te perbere nga hamburger, panine, sallate, sandwich, ne servirjen e ushqimeve te shpejta, fast food. Bar kafe.)

Tiranë ALL

THE GROW DIVISION

L81317028J
(Marketing dhe konsulence online, marketing offline, sherbim sekretarie)

Tiranë ALL

KACA ONE

L81317504Q
(Import export dhe shitje me shumice & pakice te mallrave e lendeve te para per industrine e ndertimit. Ndertime te ndryshme civile , industrial, social kulturore te te gjitha llojeve. Te sherbeje si perfaqesues)

Durrës ALL

Angel 1

L81317015B
(Projektim, shperndarje, dhenie me qira, shitja e softwereve, aplikacioneve, faqeve te internetit dhe mjeteve; dhenie me qira te serverit te konfiguruar; shperndarja, dhenia me qira dhe shitja e pajisjeve te til)

Tiranë ALL

ALIÇO FRUIT EXPORT

L83717403S
(Import - Export, agrobiznes. Grumbullim, paketim, seleksionim, tregtim me shumice te fruta perimeve. Transport te mallrave brenda dhe jashte vendit. Prodhim, tregtim te amballazhit per fruta perime. Te ngjashme)

Lushnjë ALL

WORLD FINANCIAL TRADER

L81317014Q
(Transaksione financiare me investitore ne bashkepunim me tregtaret nderkombetare per investime ne tregjet nderkombetare, konsulence per pasurite e paluajtshme brenda dhe jashte Shqiperise, konsulence fiskale, f)

Tiranë ALL

AK BUILDING GROUP

L81317013I
(Menaxhimi, blerja, shitja, dhenia me qira e pronave te palujatshme si edhe ndermjetesimi per shitje blerje apo dhenie me qira te pronave te paluajtshme midis personave fizike, personave juridike private dhe pub)

Tiranë ALL

CERPIA GROUP

L81317011P
(Tregeti artikuj te ndryshem, import- eksport etj. Sherbime ne ndertim etj. Punime ne fushen e ndertimit ne zerat Germime dheu ne punimet eventuate ,murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar ;P)

Kamëz ALL

B B W CONSULTING

L81317010H
(Objekti i veprimtarisë është ofrimi i shërbimeve te Konsulencës per individë apo shoqeri, vendase apo te huaj, që ushtrojne veprimtarine e tyre ne territorin e shtetit shqiptar. Me konsulencë kuptohet n)

Tiranë ALL

PREMIUM MARKETS

L81317009D
(Ofrimin e sherbimeve ne fushen e marketingut si dhe te cdo aktiviteti mbeshtetes apo ndihmes te kerkuar nga klientet apo nga tregu; Teleshitjet (teleselling): Shoqeria ka si objekt te veprimtarise se saj kryerj)

Tiranë ALL

SCA TECH

M08321501T
(Prodhimi i produkteve te tjera metalike te fabrikuara dhe sherbime per realizimin e kontratave ne fushen e perpunimit aktiv.Tregetia me shumice e artikujve te ndryshem industrial, perfshire importin dhe eksport)

Lezhë ALL

MG STUDIO SHPK

M02121038C
(Agjent Shitje dhe Ndermjetesimi per cdo lloj sherbimi, si dhe cdo lloj tjeter aktiviteti te lejuar dhe ne perputhje me ligjin shqiptar.)

Tiranë ALL

INFINIT ALBANIA

M02121027K
(Shitje parafarmaceutike, elektrike, elektronike, etj.)

Tiranë ALL

RILO

M02121018L
(Parukeri dhe riparime rrobaqepsie.)

Tiranë ALL

EpiMed

M02121012J
(Ne fushen e Biologjise Nutriociniste, Import te produkteve Nutraceotike, Trajnime ne fushen e Nutraceotikes etj.Ortaku i shoqerise bie dakort qe aktivitet e mesiperme do te fillojne pasi shoqeria te pajiset me )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni