Skip to content

SUPERSPORT (perthithur nga DIGIT-ALB)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-29 13:53:35
JSON

NIPT: K62031001W
Administrator: Alban Jaho
Objekti i Veprimtarisë: Blerjen e te drejtave te transmetimit televiziv me pagese per te gjitha aktivitetet sportive dhe trasmetimit televiziv te tyre vetem nepermjet platformave televizive satelitore ose numerike tokesore me pagese si dhe te gjitha veprimet qe jane te nevojshme per marketingun dhe promovimin e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: SUPERSPORT
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/06/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: DIGIT-ALB, shoqëri aksionare , themeluar më 24.03.2004, me NIPT K41719004D, dhe me seli qëndrore në Tiranë, Kashar Rruga Pavarësia, nr 39, me administrator Eglinor Ramaj. Aksionaret e shoqerise jane: DEM Capital - 8.9%, E&E INVESTMENT - 8.9%, Itan Hoxha - 8.56%, Alba Gine - 8%, ALBSEA TRANSPORT - 8%, Redia Hoxha - 4.19% LORESA - 30.07%, Arch Investor - 3.2%, Alban Jaho - 2.52%, Agron Shapllo - 2.52% UNION GROUP - 13.6%, Eduard Poda - 1.52% (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 29.10.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Dritan Shakohoxha, Denis Dyrnjaja, Agim Poçari
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 14.05.2012, u pezullua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshon nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

Me date 23.04.2015, me kerkese te administratorit, shoqeria u kalua ne statusin “Aktiv”.

BASHKIMI ME PERTHITHJE:

Ne date 21.12.2015: Ne baze te Vendimit te Asamblese 05 date 18.11.2015 dhe Projekt Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje date 23.11.2015, eshte miratuar fillimi i procedurave per Bashkimin me Perthithje te shoqerise Supersport Sh.a (shoqeria e perthithur) nga Digitalb Sh.a (shoqeria perthithese).

Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.02 date 18.01.2016 dhe Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje date 18.01.2016 eshte miratuar bashkimi me perthithje me date mbyllje 31.12.2015, te shoqerise Supersport Sh.a nga shoqeria Digitalb Sh.a. Ne daten 23.11.2015, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet shoqerise Supersport Sh.a (shoqeria e perthithur) nga Digitalb Sh.a (shoqeria perthithese). Supersport sha transferon tek shoqeria Digit-alb sh.a teresine e elementeve te aktivit dhe pasivit. Si rezultat i operacionit te bashkimit, kapitali aksionar i shoqerise Digitalb mbetet i njejte. Kapitali aksionar i shoqerise Supersport sh.a netohet ne bilancin e konsoliduar te te dy shoqerive me vleren e pjesemarrjes dhe diferenca mes tyre kalon si emer i mire. Duke qene se Supersport sha zoterohet 100% nga Digit-Alb sha nuk ka raporte te kembimit te kapitalit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, MEZEZ Godine 5 kateshe ,prane Digitalbit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.10.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Marreveshje per shitjen e pjeseve te kapitalit date 27.02.2008
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane date 06.06.2008 per leshimin e deshmise e trashegimise
Kontratat per shitblerjen e aksioneve date 04.03.2009
Kontrate per shitblerjen e aksioneve date 18.05.2009
Kontrate blerje dhe transferimi aksionesh date 10.03.2010
Shkrese per pezullimin e veprimtarise 14.05.2012
Kerkese per kalimin ne status aktiv date 23.04.2015
Vendimet e asamblese dhe marreveshja e bashkimit me perthithje date 23.11.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2007
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 265 464,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -163 163 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 24 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -10 968 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 46 079 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 623 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 543 744 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 836 419 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 294 730 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 12 733 207,00
Punuar Nga : A.Lala