Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 432

BANKA E TIRANES

J61924008V
(Bankë)

Tiranë -3356726000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË (Ish Banka Arabe Shqiptare Islamike)

J91811004Q
(Veprimtari Financiare dhe Bankare)

Tiranë 39782000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË

K31608802W
(Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare. Qiratë financiare. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kar)

Tiranë 62601000 ALL

DBD OIL ALBANIA

L91328048K
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm: Tregtimi me shumicë i karburanteve të ndryshme, naftës dhe nënprodukteve të saj si dhe vajrave lubrifikantë, të gazit të lëngshëm për ngrohje dhe p)

Tiranë ALL

KURUM INTERNATIONAL SH.A.

K02727230T
(Prodhim, tregtim i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksioneve, elektroshtepiake, k)

Tiranë -4558515797 ALL

ÇALIK ENERGY ALBANIA

K52225027N
(Të jetë konçesionare për financimin, ndërtimin dhe drejtimin e impianteve hidroelektrike në territorin e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i aktivitetit projektues, ndërtimit, mirëmbajtja dhe drej)

Tiranë ALL

AEROPORTI "NENE TEREZA" (Ish Albtransport)

J61820023S
(Dhënia me qera e aseteve që zotëron shoqëria. Zbatimi i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga Ligji Nr. 9312 datë 11.11.2004 i marrëveshjes së Konçesionit për Aeroportin Ndërkombëtar "Nënë T)

Tiranë -539146545 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LAJTHIZA INVEST

J98009202P
(Prodhim ambalazhim tregtim uji natyral, lëngje frutash, pije freskuese, birrari etj. Tregtim kafe dhe çaj të markave të ndryshme etj. Import eksport të mallrave të ndryshëm industrial dhe ushqimore, pjes)

Shkodër 52068161 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DEUTSCHCOLOR

L21326504J
()

Durrës 12546708 ALL

ABC News (Ish Telenorba Shqiptare)

K01711004F
(Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është aktiviteti radioteleviziv privat. Ai përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimitimin e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit, f)

Tiranë -13911354 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EURO - PAPER

K32021002A
(Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: Tregtim dhe import-eksport me shumicë dhe pakicë të letrës së shkrimit dhe ambalazhimit, furnizimi me material letër i shtypshkronjave, shtëpive të boti)

Tiranë 5652834 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KALDAJA

K01403503B
(Prodhim konstruksionesh të ndryshme çeliku, tregëtim të prodhimeve dhe materialeve të saj, depozitim mallrash në ambjentet e shoqërisë. Import-eksport të mallrave të ndryshëm.)

Durrës 14783653 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GJOKA KONSTRUKSION (Ish GJOKA)

J91815014U
(Projektimi dhe ndërtimet të karaktereve të llojeve të ndryshme sipas liçencave të ndryshme me të cilat shoqëria është pajisur dhe do të pajiset në të ardhmen, prodhimi i materialeve të ndërtimit,)

Tiranë 420750847 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A R B E R I A SH.A (Ish Ndertime Ushtarake Fier)

J62903522G
(Ndërtime, rikonstruksione, projektime të të gjitha fushave dhe llojeve, veprimtari industriale tregtare, investime, veprimtari export import. Veprimtari ndërtimore, rrugë, ura, vepra arti, ndërtime indust)

Fier 1703371 ALL

INSIG JETE SH.A

L71325020H
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligjin N)

Tiranë ALL

INSTITUT IGH D.D (Ish Instituti i Inxhinierisë së Ndërtimit Kroaci, Ish Laboratori i Inxhinierisë së Ndërtimit Zagreb)

080000959
(Shërbime të kërkimit dhe projektimit të inxhinierisë civile; Kryerja e sondazheve gjeologjike; Punimet dhe hulumtimet hidrogjeologjike; Shërbimet e transportit; Testimi i materialeve ndërtimore dhe siste)

Zagreb -82153 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

APA-ALBPARTNERS (Ish ALBANIAN PARTNERS ABSORBER)

K51625023O
(Reklamave. Importimin, eksportimin dhe tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, makinerive, automjeteve, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit publik, industrial e bujqësor, tre)

Tiranë 4838823 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TELEKOM ALBANIA (Ish ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION)

J61814094W
(Ndërtimin, zotërimin, operimin dhe ofrimin e rrjetit publik të telefonisë së lëvizshme të standartit GSM. Të ofrojë shërbimin e roamingut ndërkombëtar. Komunikimi bazë i telefonisë celulare në rr)

Tiranë 781835000 ALL

ELBA-OIL 2015 SHA

L52606201T
(Tregtim me shumicë e pakicë të, karburanteve, vajrave lubrifikantëve, Import eksport të tyre, Naftës dhe nënprodukteve të saj, Bar-Restorant, pika servisi, lavazh, shërbim parkingu, hoteleri, turizëm,)

Elbasan 214673 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

S-SYSTEMS

K81317008R
()

Tiranë 11564854 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni