Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25112

Ritello Albania

M31708050V
(Import-Export si dhe Tregetim shitje me shumice dhe me pakice te pajisjeve elektroshtepiake dhe pajisjeve elektronike . Shoqeria mund t? kryeje cdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga lig)

Tirane ALL

LAURELI

M36708206K
(Projektim, prodhim tregtim te veshjeve te gatshme dhe te tjera te peraferta me to, import - export me shumice e pakice, si dhe te pajisjeve mekanine per prodhimin e tyre. Qender argetimi per te gjitha moshat)

Vlorë ALL

NEXT GEN AL

M36708207S
(Tregti e mallrave te ndryshem me pakice dhe shumice, Agjenci web, Krijimi i faqeve, Dizajni faqeve, Promocion Online, Reklama Online, Zhvillimi i faqeve, Zbatimi i faqeve, Mirembajtja e faqeve web, Menaxhimi)

Vlorë ALL

ADA 03-KONSTRUKSION

M31708037R
(Ne fushen e ndertimit. Ndertim i rezidencave civile dhe tregtare. Planifikim dhe Projektim Plani Urbanistik. Planifikim dhe Projektim i Objekteve Civile dhe Industriale. Ura, ujesjellesa, etj. Sherbirne te n)

Tirane ALL

PERE DESIGN & FURNITURE

M31708041A
(Punime druri, riparim sherbime te mobiljeve, tenda dielli, punime xhami, punime hekuri, punime alumini, shtrim parketi. Prodhim, tregtim dhe arredim te produkteve te lendes drurit, aksesore per prodhimin e m)

Tirane ALL

CREATIVE PROTOCOLS

M31708043P
("Konsulenca për hartimin e politikave dhe zhvillimin organizativ të organizatave, institucioneve publike dhe sektorit privat, për adresimin e sfidave sociale, ekonomike dhe organizative dhe arritjen e rez)

Tirane ALL

S & K

M31708057I
(Shit- blerje makinash dhe pjese kembimi. Import eksport. Bar Kafe, Lounge bar, Snacke bar, club nate, shisha lounge. Shoqeria ka të drejte te ushtrojë cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji në perpu)

Tirane ALL

SolarGem Solutions

M31708059B
(Implementimi dhe menaxhimi I projektit gjenerues të energjisë elektrike, fotovoltaike dhe veprave ndihmëse. Prodhim i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndërtimi i objekteve hidroteknike, fo)

Tirane ALL

GREAT WHITE HOTEL

M37908504U
(Hoteleri-turizem:hotel,bar, restorant, piceri, kinema, disco etj.Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj.Ndertim rruge te kategorive te ndryshme veshje me asfaltonbeton te rrugeve /ndertim mbi)

Lezhe ALL

J.NEUTRON SH.P.K

M31708053A
(Gomisteri dhe makina me qira.)

Tirane ALL

VLADA

M31708056A
(tregti me shumice e pakice te artikujve industriale veshmbathje artikuj te ndryshem dhe import eksport i tyre.)

Tirane ALL

BIKO Construction

M36708703Q
(1.Ndërmarje ndertimi për vete dhe për llogari të të treteve në kryerjen e veprimtarive ndërtimore që lidhen me to. 2. Ndërtim, zbatim e rikonstruksion të godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo)

Diber ALL

SONET

M31708052O
(Shërbime Teknologjike , IT, Mirëmbajtje të rrjeteve kompjuterike. Sherbime cloud, hosting, domain. Shitje hardware-i dhe pajisje telekomunikacioni, shitje pajisjesh elektronike dhe elektroshtëpiake, Nder)

Tirane ALL

RESTORANT SARAJ

M36709001J
(Bar-Restorant, organizim i cermonve martesore dhe festave te ndryshme)

Shkoder ALL

ENERGY OF THE FUTURE

M31709010V
(1. Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregëtim i energjisë elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e erës, termocentralet, biomasa etj. 2. Implementimi dhe menaxhimi i projek)

Tirane ALL

Albania Rentals North Coast

M31709505P
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm: Dhënia me qira e pasurive të paluajtshme: ofrimi i dhënies me qira afatshkurtër dhe afatgjatë, të apartamenteve, vilave, rezidencave, zona të banimi)

Durres ALL

VIDA FARM

M34109402T
(Tregti me shumice te kafsheve te gjalla, tregti me pakice te kafsheve te gjalla, gjedheve per therje dhe per mbareshtim. Tregeti te bulmeterave dhe te nenprodukteve te qumeshtit.)

Divjake ALL

ALBANIAN IMPACT SOLAR

M31709030M
(1.Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregëtim i energjisë elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e erës, termocentralet, biomasa etj. 2.Implementimi dhe menaxhimi i projekte)

Tirane ALL

IONIAN WATER SPORT 2023

M34109803F
(Aktivitetet turistike detare , qe kryhen nëpërmjet mjeteve lundruese për qëllime turistike dhe argëtimi në vijën bregdetare, hapësirën detare dhe ujërat e brendëshme, lundrimi për zbavitje dhe ak)

Sarande ALL

KLEDASI ALBANIA

M31709028A
(Objekti për gurore, nxjerrjen e gurit dekorativ dhe mermerit, import-eksport, prodhim mermeri,aktivitet ne fushen e ndertimit, restaurimit dhe sherbimit imobiliar, prodhim energjie, shitje energjie dhe pane)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni