Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 415

Gjergj Buça

K31331547R
(Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit. Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërb)

Durrës 589069 ALL

ZENEL LASKU

K31401515R
(Transport mallra te ndryshme me mjet dhe riparime mekanike.Tregti te makinerive dhe traktoreve te ndryshme , pjese kembimi te tyre dhe sherbime dhe lyerje te cdo lloji , etj.Shitje , blerje kamionash .Ndryshime)

Shijak ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GENTIAN HORIETI

K31427013J
(Import export, tregeti shumice pakice artikuj te ndryshem jo ushqimore. Tregti dhe furnizim me shumice dhe pakice i bojrave te ndryshme, materiale e paisje elektrike, mekanike, elektronike, hidraulike, produkte)

Tiranë 1627201 ALL

BASHKIM MATA

K31517141T
(Projektim, zbatim të ndërtimeve civile të ndryshëm, tregtim me pakicë të artikujve të ndryshëm.)

Tiranë -66828 ALL

ARTAN ZENELI

K31602004G
(Avokat.)

Tirane ALL

Lefter Bezatlliu

K31802028M
(Tregtim me shumicë të artikujve të ndryshëm shkollor (arsimi para shkollor, arsimi 9-vjeçar dhe arsimi i mesëm). Tregtim me shumicë të materialeve të ndryshme për arsimin profesional. Tregtim të mjet)

Tiranë 614288 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FATMIR XHAFERI

K32104003S
(Shitje librash, revista, broshura, kancelari etj. Botime të ndryshme me karakter letrar, shkencor, periodik, broshura dhe të gjitha produktet që lidhen me botimin, revista të ndryshme, materiale të printua)

Tiranë 2628695 ALL

Kujtim Drizari 

K32409020T
(Botime, tipografi, redaktime, përkthime. Hapje dhe botim Gazete, Media Online, Studio Grafike-Dizajn, ideim, konceptim, realizime dekorative. Printime, shtypshkrime, broshura, katalogë, publikime. Stampime, d)

Tiranë ALL

HËNË HILAJ

K32509674K
(Tregtim te mallrave te ndryshem ushqimore dhe industriale. Tregtim te fishekzjarreve. Materiale per dekor, materiale te buta. Lodra dhe libra per femije, materiale sportive.)

Gjirokastër ALL

KOSTA MAJKO

K32513750N
(Tregtim me pakice te velgave te punes, materialeve te ndertimit, paisje elektrike dhe hidraulike. Servis per vegla pune. Sherbime, riparime dyer dhe dritare. Radio nderlidhje.)

Gjirokastër ALL

SHERIF NASUFI

K32513806J
(Transport udhetaresh.)

Kavajë ALL

JANAQ CINGA

K32514753T
(TRANSPORT UDHETARESH.)

Gjirokaster ALL

ANDON ZHIDRO

K32521213T
(Furre buke, prodhim, tregti, shperndarje. Transport per nevoja te aktivitetit.)

Elbasan 46003 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EDMOND KUSHOVA

K32621406F
(Tregti artikuj te ndryshem industriale. Tregtimi me pakice dhe shumice i makinerive dhe paisjeve bujqesore, rafte me konstruksion druri dhe metalike, elektrike, hidraulike, mekanike, materiale te ndryshme ndert)

Fier 2031797 ALL

Hekuran Xhina

K32625210S
(Zbatim e projektim, punime ne ndertim e kancelari dhe mbikqyrje, kolaudim. Vlersim te pasurive te paluajtshme.)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PETRIT LIKA

K32628215E
(Prodhim, perpunim dhe tregtim druri. Tregtim i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit )

Elbasan 1066813 ALL

ARTAN LLOZANA

K32731239W
(Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike,)

Elbasan 820029 ALL

ALTIN KARARI

K32731459C
(Tregtim pjese nderrimi makinash. Riparim automjetesh, saldime, lyerje me boje i Automjeteve.)

Patos ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KLARIDA SEMANJAKU

K32810428J
(Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore, blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje )

Fier 5343037 ALL

ARBEN ÇEPELE

K32926414H
(Bar kafe, restorant. Tregtimi me pakice i mallrave ushqimore.)

Roskovec ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni