Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 828

AHMET DILAVER ABEDINI

K38706598H
(Tregtar artikuj te ndryshem)

Tepelene ALL

MUSA CANAJ 

K38707309O
(Tregtim i artikujve të ndryshëm, shërbime komunale, shërbime funerali, riparime të ndryshme.)

Shkodër ALL

MIMOZA CENAJ

K38707350A
(Tregetim artikujsh te ndryshem. Sherbime dhe riparime te ndryshme. Kryerje punimesh te ndryshme. Tregti gazi dhe karburanti me pakice, servis dhe pjese kembimi.)

Puke ALL

FOTAQ DONI

K38708274W
(Transport udhetaresh dhe bagazhe)

Gjirokaster ALL

Maksim Pashollari

K38708285O
(Punime druri.Tregti me shumice dhe pakice i elektroshtepiakeve dhe mobilimit total te ambjenteve per ofrim akomodimi dhe sherbimi.)

Permet ALL

EVIS CARA

K38708310A
(Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht kancelari dhe artikuj shkollore, detergjente, hidrosanitare, elektrike dhe elektronike, bojra per printera, etj. Sherbime te mirmbajtjesse objekteve civile.Prodhim dhe)

Shkodër ALL

Fatmir Kalluçi

K38708435O
(Tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimore, inpute bujqësore, ushqimeve për blegtorinë dhe materiale ndërtimi.)

Berat 606480 ALL

HAREDIN AVDYLAJ

K38708447O
(Tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, materialeve dhe mallrave të ndryshëm të ndërtimit, të materialeve për ujësjellës dhe kanalizime, konfeksione të ndryshme, materiale kancelarik)

Poliçan ALL

FERDINANT ALUSHANI

K38709467K
(Bar kafe)

Berat ALL

ROBERT STEFANIDHI

K38710203V
(Tregtim i farerave dhe fidaneve , mbjellje fidanesh, tregti plehrash kimike dhe te pesticideve per mbrojtjen e bimeve, tregti veglash bujqesore, etj. Rehabilitim i kanaleve vadites e kullues, pastrim, gjelberim)

Permet ALL

Fatos Xhani

K38710214N
(Shërbime mekanike. Shërbime elektroaut dhe gomisterie, transport mallrash me pakicë për vete dhe për të tretë.)

Tiranë ALL

Rrap Meçaj

K39003504Q
(Ndertime.Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh. Ndertime civile dhe ekonomoke, ndertime rruge kat. 5, 4, ndertim vepra arti te vogla deri 6 m, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime, rinkostrusione godinash )

Gjirokastër ALL

NAZMI MURATAJ

K39003675K
(Ne fushen e perpunimit, tregtimit te lendeve drusore, sherbime te tjera si dhe sherbime transporti.Tregeti me shumice e pakice te artikujve ushqimore dhe te tndryshem.Tregtim pjese kembimi per mjete transporti )

Kukes ALL

FRAN DODAJ

K39010019W
(Tregetim mishi)

Lezhë ALL

RAMAZAN RRINGAJ

K39517315M
(Bar-kafe. Puka Televizion)

Shkodër ALL

HAMIT HASTOCI

K41319020T
(Mekanike e pergjithshme, riparime,saldime, servis makinash, shitje me pakice, ushqimore, industriale, kancelari.Lyrje dhe punime te ndryshme gjenerike , elektrike te automjeteve etj. a) Riparimi dhe mirembajtja)

Tiranë ALL

FATOS LULO

K41423044T
(Avokat.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Alked Kopaçi

K41510041C
(Shitje me Shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme ushqimore , atyre industriale , pjese kembimi per makina , goma automjetesh , bateri automjetesh e Bar-Kafe . Gomisteri, vajra dhe servis.)

Tiranë 2740962 ALL

ELVIRA KURI

K41524049V
(Per hartimin e projekteve konstruktiv te objekteve te ndryshme ndertimore. Hartimi i projekteve te instalimeve elektrike, telefoni dhe kompjuterike. Projektim dhe montim te antenave te transmetimit. Vleresim ma)

Tirane ALL

ARTAN KODRAGJINI

K41601041G
(Tregtim me shumice dhe pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr, automjeteve, makinerive)

Kamez ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni