Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 131

GLOBAL NETWORKS ALBANIA

L02414010M
(Zhvillimin dhe ofrimin e rrjeteve publike dhe private te komunikimeve elektronike,ofrimin e rrjeteve per transmetimin e te dhenave dhe te internetit,ofrimin e sherbimeve te linjave me qera,ofrimin e sherbimeve )

Tiranë ALL

GeoSeis-IT Consulting

L01720018V
(Ne fushen e Sizmologjise Inxhinierike:Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per klasifikimin gjeosizmik te trojeve.Studime vleresime gjeologo-sizmike per trojet ku ndertohen objekte civile,sociale e ku)

Tiranë -2093123 ALL

ALB.-SALE sh.a

K74518804D
(Prodhim, tregtim, import export te gjitha llojet e mallrave)

Vlorë -38000 ALL

ALBANIA-FASHION GROUP

K52001010I
(Importi - eksporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile,veshje te te gjitha llojeve.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industrial dhe ushqimore.Tregtimi i artikujve te ndryshem.Importi - eks)

Tiranë ALL

EGNATIA - RADIO TV KABELL

K52931201O
(Televizioni kabllor , shtrirje e rrjetit kabllor televiziv,dhe Radio, studio grafike)

Elbasan ALL

A.I.D

K53418201F
(Eksport import i kafshëve dhe shpendëve të gjalla, produkte me origjinë prej kafsheve. Transport, agjensi doganore spedicionere, detare , turistike. Prodhim dhe përpunim të produkteve industriale e u)

Elbasan -346632 ALL

M&K SYSTEMS

M&K SYSTEMS
(Kryerja e aktivitetit në fushën e informatikës, përpunimit dhe transmetimit të të dhënave në formën direkte ose duke shfrytëzuar kapacitetet të llojeve të tyre që gjenden në treg. Realizimi i kont)

Tiranë ALL

Erjon Rakipllari

L52101521L
(Tregti automjetesh dhe parking)

Durrës -1242581 ALL

ALKET HYSENI

K61625027B
(Avokat)

Tiranë ALL

PRODHIME METALIKE

J91807502K
(Prodhime sfera per fabrikat e çimentos. Prodhime-axhustime- montime si dhe operacione financiare, trgtare e industriale qe lidhen drejtperdrejt ose terthorazi me veprimtarine e shoqrise. Projektim, prodhim, mo)

Shijak ALL

Vintage Second-Hand e Neë

L22126013U
(Tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game rrobash dhe aksesoresh te cilet jane te cilesuar te perdorur.Shoqeria mund te kryeje te gjitha ato aktivitete tregtare,financiare me pasuri te luajtshme dhe te)

Tiranë ALL

IGI - Instituti i Gjeoinformacionit

K42414004R
(Veprimtari ne fushen e topografise dhe sistemeve te informacionit gjeografik, hartografise, prodhim dhe tregtim programesh informatike, kurse trajnimi, etj.)

Tiranë ALL

LASTMINUTE ALBANIA

L11730017S
(Agjensi udhetimesh dhe agjensi turistike,agjensi per dhenie me qera te automjeteve si pershembull:autovetura,autobusha,mikrobuza,motorr,motorr cikleta dhe bicikleta.Agjensi kembimi valutor,agjensi imobiliare,ag)

Tiranë ALL

Gezim Llaja

L71501507L
(Tregti materiale elektrike, hidraulike dhe punime elektrike dhe hidraulike.)

Durres ALL

UNDERGROUND PARKING TIRANA

L21611004F
(Në përputhje me parashikimet e Nenit 5. 1 të Kontratës Konçesionit NR. 862. Rep, dhe 99/1. Kol dt 12. Mars. 2012 lidhur me shoqërinë Gener 2 dhe Bashkinë e Tiranës, me Objekt "Dhënie me Konçesion ven)

Tiranë -679931 ALL

Ujesjelles-Kanalizime Rubik (ish Ujesjellesi Rubik)

K39010095A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Mirditë -36341832 ALL

UJESJELLES GJIROKASTER QYTET Sh.a 

J62903737T
(Furnizimi me ujë dhe mirëmbajtja kanalizimeve.)

Gjirokastër ALL

UJESJELLESI FSHAT ELBASAN

J93112216Q
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsum)

Elbasan -71770700 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Orikum sh.a (Ish-Ujesjelles Orikum Sh.a)

K67327201K
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës.)

Vlorë 1642976 ALL

UJESJELLESI SH.A. NOVOSELE

K56625203W
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së)

Vlorë -27604936 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni