Skip to content

BIRRA TIRANA (ish “BIRRA MALTO”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-13 12:01:41
JSON

NIPT: J61821051F
Administrator: Adrian Kostaqi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi dhe tregtimi i birres per tregun e brendshem dhe te jashtem. Importi, blerja dhe shitja e lendeve te para dhe ndihmese per prodhimin e birres.Impotimi, blerja dhe shitja e ambalazheve per ambalazhimin e birres dhe promovimin e shitjes se saj. Prodhimi,importimi,blerja dhe shitja e gazit karbonik.Kryerja e te gjitha operacioneve dhe veprimtarive tregtare,inustriale,investuese dhe financiare qe lidhen drejteperdrejt ose terthorazi me objektin e veprimtarise se shoqesise dhe qe jane te nevojshem per relizimin e objektit te mesiperm te veprimtarise se shoqerise. Hapja e veprimtarive dhe krijimi i shoqerive te reja si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera branda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: BIRRA TIRANA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/09/1998
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 059 204 000,00
Numri i pjesëve: 2 059 204
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. "HYSENBELLIU", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 10/06/1998 me NIPT J81813004C me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, Prane Hotel Prestige, Zona Kadastrale 8330 Pasuria nr.8/205 dhe administrator Brunilda Poloska. Ortak i vetem i shoqerise eshte rfan Hysenbelliu. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.05.2023)

II. "ALFAZED", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 27/10/1998 me NIPT J82229006N me seli qendrore ne Tirane, Rruga "Sami Frasheri" P.13, Hyrja 10, Ap.Nr.29 dhe administrator Shefikat Ngjela. Ortak i vetem i shoqerise eshte Ersi Ngjela. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.05.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.04.2021 terhequr nga QKB date 29.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit “BIRRA TIRANA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Irfan Hysenbelliu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 53.8% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme "HYSENBELLIU", ndersa shoqeria "HYSENBELLIU" zoteron 53.8% te kapitalit tek “BIRRA TIRANA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 31.01.2020.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Folitjona Puravelli; Luan Bregasi; Ardian Xhyheri
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Schmitz Trailer AS 260S45 me targe AA R814

II. Tirane Iveco Stralis AS 260S45 me targe AA 854 AK.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me datë 14.09.2011, në bazë të Urdhrit "Vendosje Mase Sekuestro Konservative", nr.537 Prot, te Permbaruesit Përmbarimor Privat SHOQERIA PËRMBARIMORE JUSTITIA, u urdhërua që QKR te vendose masen e sekuestros konservative mbi pjesën zotëruese te Raimond Mena, 50 aksioneve në shoqërinë "BIRRA TIRANA" sha, në cilësinë e debitorit, deri në plotësimin e detyrimit në shumën 10.000(dhjetë mijë) USD dhe 63.000(gjashtëdhjetë e tre mijë) lekë.

II. Me datë 10.11.2011, u lidh Kontrata e Barrës Sigururese Nr.7211 Rep., Nr.1411 Kol, ndërmjet AAlpha Bank Albania dhe shoqërisë “ SARA – EL” sh.p.k në cilësinë e kredimarrësit, sipas së cilës Banka i jep kredi shumën prej 2.000.000 (dy milion) euro. Barrëmarrësi ofron një barrë siguruese te radhes se pare ne favor te Bankes mbi 9.74 % te aksioneve qe konsistojne ne 108.209 kontribute te zoteruara qe shoqeria “ SARA – EL” sh.p.k zoteron ne shoqerine “Birra Tirana” sh.a.

III. Me datë 19.04.2013, u lidh Marrëveshja Siguruese Nr.956 Rep., Nr.522/3 Kol., me palë shoqëria “AL & GI”, barrëdhënësi, shoqëria “Banka e Tiranës”, barrëmarrësi, me objekt: Barrë siguruese mbi aksionet e barrëdhënësit që zotëron në kapitalin e shoqërisë “Birra Tirana”, si dhe çdo kuotë të re që mund të fitohet në të ardhmen.

IV. Me datë 27.11.2013, në bazë të Urdhrit “Për vënien e sekuestros konservative”, Nr. 833-13 Regj; Nr. 29516 Prot, lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” Shpk, u urdhërua: 1. Vendosja e sekuestros konservative në kuotat që Z. Luan Bregasi, zotëron në shoqëritë e regjistruara. 2. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

V. Me datë 15.10.2014, në bazë të Deklarates Nr.2433 Rep., Nr.1406/3 Kol., nenshkruar nga Banka e Tiranes, u vendos pas transferimit dhe regjistrimit, 54.104 aksionet e zotëruara nga Z. Alban Xhaferi ne kapitalin aksioner te shoqerise “Birra Tirana” sh.a do te vazhdoje te meten te bllokuara ne favor te Barremarresit, “Banka e Tiranes” sh.a dhe pa cenuar te drejten e saj.

VI. Me datë 12.08.2015, në bazë të Urdhrit Nr.7485 Prot., Nr.Dosje 261, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “Corrector” sh.p.k., u urdhëruar: “Vendosja e sekuestros mbi kuotat e z.Gentian Islam Toska, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave, duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota”.

VII. Me datë 30.10.2015, u lidh Marveshja Siguruese Nr.545/1, midis Barrëdhënësit Z. Luan Bregasi dhe Znj. Teute Bregasi me Barrëmarrës shoqeria aksionere “BANKA CREDINS” sh.a, sipas te ciles eshte vendosur qe kuotat e kapitalit te Birra Tirana ne pronesi te luan Bregasit ne masen 4.88%, të vendosen si kolateral për krijimin e një barre siguruese, si garanci për kredinë e akorduar nga Banka Credins.

VIII. Me datë 01.04.2016, në bazë të urdhrit Nr.07613 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor ZIG ”, protokolluar nga QKR me Nr. 3201 Prot., datë 04.04.2016, u urdhërua: Vendosja e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore :" BIRRA TIRANA” sh.a, me NUIS(NIPT) J61821051F.

IX. Me datë 14.04.2016, në bazë të urdhrit, Nr. 0153-16 Regj, Nr. 08747 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 3667 Prot, date: 15.04.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ ZIG”shpk, u urdherua: Heqja e mases se sekuestros Konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr. 07613 Prot, date: 01.04.2016 ne aktivet qe zoteron pala debitore “ Birra Tirana”, me NUIS J61821051F.

X. Me datë 15.06.2017, u lidh Kontrata e Huasë, Nr. 2651 Rep, Nr.671/2 Kol., midis: Qemal Bekteshi, ne cilesine e huadhenesit dhe “AL & GI” sh.p.k, ne cilesine e huamarresit, me objekt vendosjen e sekuestros konservative mbi aksionet 105.363 aksione me vlere nominale 1000 leke aksioni qe shoqeria “AL & GI” sh.p.k, qe zoteron ne shoqerine BIRRA TIRANA sh.a, per garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kjo kontrate.

XI. Me datë 22.08.2017, u lidh kontrata e pengut Nr. 3678 Rep dhe 891/2 kol me pengdhenes Shoqeria “Al & GI”shpk dhepengmarres z. Engjell Peppa me objekt vendosjen e pengut mbi 105.363 aksioneve me vlere nominale 1000 leke/ aksion deri ne lirimin e sendit te vene hipoteke.Vendimi i ortakut te vetem Shoqerise “ Al & Gi”shpk date 22.08.2017per miratimin e vendosjes se pengut.Vertetim i regjistrit te barreve siguruese date 24.08.2017.

XII. Me datë 30.10.2017, në bazë të Urdherit Nr.10071 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore STRATI BAILIFF SERVICE , protokolluar nga QKB me Nr.15376 Prot., datë 31.10.2017, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “AL&GI”shpk me NUIS-J61821051F.

XIII. Me datë 07.11.2017, në bazë të Urdhrit Nr.4470 Nr. 103/2 Prot., leshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “Strati Bailiff`S Service ” sh.p.k, u urdherua: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore regjistruar prane jush per shoqerine BIRRA TIRANA sh.a, pajisur me NIPT – J61821051F , me perfaqesues ligjor Luan Bregasi duke revokuar Urdherin tone te meparshem Nr.10071 Prot, date 30.10.2017.

XIV. Me datë 01.12.2017, në bazë të Urdhrit Nr.1394Prot., Nr.261/B Regj., protokolluar nga QKB me Nr.16891 Prot., date 05.12.2017, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Brahim Muça, u urdherua: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron pala debitore “Birra Tirana” sh.a., me NIPTJ61821051F, sipas pikes1(nje) te ketij urdhri dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

XV. Me datë 18.01.2018, në bazë të urdhrit Nr.48 Prot., leshuar nga shoqeria Shoqeria Permbarimore “Studio Pema” sh.p.k, u urdherua: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit debitor shoqeria “BIRRA TIRANA” sh.a, pajisur me NUIS ( NIPT ) – J61821051F, me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi, per te cilin eshte leshuar urdhri i ekzekutimit Nr.11697, date 22.12.2017 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

XVI. Me datë 19.02.2018, në bazë të Urdhrit Nr. 265/22 Prot., leshuar nga zyra permbarimore Suela Ndreca, u urdhërua: vendosja e mases se sekuestros konservative mbi dokumentacionin e aktiveve, kuotat/aksionet e pales debitore si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre, moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar si dhe te mospajise me asnje lloj dokumentacioni: shoqeria Birra Tirana Sha, me NUIS (NIPT) J61821051F.

XVII. Me datë 23.03.2018, në bazë të Urdhrit Nr.579 Prot., lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “STUDIO PEMA”shpk, protokolluar nga QKB me Nr.3410 Prot., date 26.03.2018 , u urdhërua: Heqja e mases se sekuestros konservative ne subjektin” Birra Tirana” Sh.A, me NUIS (NIPT) – J61821051F.

XVIII. Me datë 27.03.2018, në bazë të Urdhrit Nr. 265/45 Prot., leshuar nga zyra permbarimore Suela Ndreca, u urdhërua: lirimi nga masa e sekuestros konservative te dokumentacionit te aktiveve te debitorit, shoqeria Birra Tirana sha me NUIS (NIPT).

XIX. Me datë 06.08.2018, në bazë të Urdhrit Nr. 4059 Prot. Nr.135-18 Regj., lëshuar nga Sherbimi Përmbarimor “Astrea” shpk, u urdhërua: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “BIRRA TIRANA ” SHA, me NIPT J61821051F , deri ne nje njoftim te dyte.

XX. Me datë 08.08.2018, në bazë të Urdhrit Nr. 4111 Prot. Nr. 135-18 Regj., lëshuar nga Sherbimi Përmbarimor “Astrea” shpk, u urdhërua: “Heqja e masës së sekuestros konservative, te vendosur me ane te Urdherit Nr. 4059 prot, date 06.08.2018 mbi aktivet e shoqerise “BIRRA TIRANA ” SHA, me NIPT J61821051F.

XXI. Me datë 27.03.2019, në bazë të Urdhrit Nr.447/5 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr. 4666 Prot., datë 27.03.2019, u urdhërua: -Vendosja e masës së sekuestros aktiveve të personit juridik shoqëria “Birra Tirana” sh.a me nipt J61821051F, me përfaqësues ligjor Z. Luan Bregasi.

XXII. Me datë 10.04.2019 dhe 10.04.2019, në bazë të Urdhrave Nr. 356/1 Prot., dhe Nr. 357 Prot., leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Brahim Muça, u urdhërua: heqjea e sekuestros konservative ndaj debitorit person juridik: shoqeria Birra Tirana Sha, me NUIS (NIPT) J61821051F, perfaqesuar nga administratori Luan Bregasi.

XXIII. Me datë 06.05.2019, në bazë të Urdhrit Nr.447/7 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, u urdhërua: Heqja e sekuestros mbi shoqërin “Birra Tirana” sh.a me nipt J61821051F, me përfaqësues ligjor Z. Luan Bregasi.

XXIV. Me datë 08.01.2020, u lidh kontrata e pengut mbi aksionet Nr. 27 Rep dhe 12/3 kol me penglenes Alban Xhaferi per vendosjen e pengut mbi aksionet e Shoqerise “ BIRRA TIRANA”sha sipas te dhenave ne Kontrate.

XXV. Me datë . 08.01.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 25 Rep. dhe Nr. 10/4Kol., me barredhenes Shoqeria “Al & GI”shpk dhe barremarres “Banka e Tiranes” sha me objekt vendosjen e barres siguruese mbi aksione te barredhenesit ne Shoqerine “BIRRA TIRANA”sha., sipas te dhenave ne Marreveshje.

XXVI. Me datë 23.01.2020, në bazë të deklarates noteriale Nr. 182 Rep. Nr. 82 Kol., leshuar nga nga Banka e Tiranes, u autorizua Qendra e Regjistrimit te Aksioneve dhe Qendres Kombetare te Regjistrimit per kryerjen e veprimeve per lirimin nga pengu te 162,313 aksioneve te zoteruara nga z. Alban Xhaferi ne kapitalin aksionar te shoqerise BIRRA e TIRANES SHA dhe te vendosura peng i radhes se pare ne favor te BANKA e TIRANES SHA, sipas Kontrates se Pengut mbi aksionet Nr. 1261 Rep. Nr. 792 Kol. date 23.06.2014.

XXVII. Me datë 24.01.2020, në bazë të Deklarates Noteriale Nr. 198 Rep. Nr. 91 Kol., leshuar nga Banka e Tiranes u miratua: a) kalimi i pronesise se aksioneve dhe respektivisht pjeses prej 14,52 % te kapitalit te shoqerise BIRRA TIRANA SHPK nga shitesi z. Alban Xhaferi tek bleresi shoqeria HYSENBELLIU SHPK me kushtin qe mbi keto aksione te vazhdojne te qendrojne te renduara me peng dhe barre siguruese ne favor te BANKA e TIRANES SHA. b) lirimi i pengut te regjistruar ne favor te BANKA e TIRANES SHA ne Qendren e Regjistrimit te Aksioneve, mbi 0,1 % te aksioneve qe z. Alban Xhaferi zoteron tek shoqeria Birra Tirana SHA, pasi keto aksione ne masen prej 0,1 %do te vijojne te mbeten ne pronesi te z. Alban Xhaferi. Pra kalimi i pronesise se aksioneve ne masen prej 14,52 %te zoteruara nga shitesi z. Alban Xhaferi ne emer te bleresit shoqerise HYSENBELLIU SHPK duhet te behet se bashku me barren siguruese/pengun ne favor te BANKA e TIRANES SHA mbi 0,1 % te aksioneve qe z. Alban Xheferi zoteron ne shoqerine Birra Tirana SHA.

XXVIII. Me datë 27.01.2020, në bazë të deklarates noteriale Nr. 206 Rep. Nr. 97 Kol., leshuar nga Banka e Tiranes, u autorizua Qendra e Regjistrimit te Aksioneve dhe Qendres Kombetare te Biznesit , per kryerjen e veprimeve per lirimin nga pengu te 111,055 aksioneve te zoteruara nga shoqeria AL & GI SHPK ne kapitalin aksionar te shoqerise BIRRA e TIRANES SHA dhe te vendosura peng i rradhes se pare ne favor te BANKA e TIRANES SHA, sipas marreveshjes siguruese Nr. 956 Rep. Nr. 522 Kol., date 19.04.2013.

XXIX. Me datë 27.01.2020, në bazë të Urdhrit Nr.25/10-0002-20 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.1074 Prot., datë 24.01.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BESA” shpk, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet e debitorit “BIRRA TIRANA ” sha, me NIPT J61821051F, me si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XXX. Me datë 27.01.2020, në bazë të Urdhrit Nr.277 Regj, Nr.13 Prot, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Tirana Bailiff's Service", u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative dhe bllokimin e aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i tyre me qëllim mostjetërsimin e tyre dhe shmangien e detyrimit sipas titullit ekzekutiv për debitorin, shoqëria "Birra Tirana", me NUIS (NIPT) J61821051F.

XXXI. Me datë 29.04.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr.782 Rep. Nr.403 Kol., midis “Banka e Tiranës” SH.A SHA (Barremarrës) dhe z. Adrian Doçi (Barredhenes) me objekt vendosje barre mbi kolateralin: 9.74% të kuotave të kapitalit themeltar të zotëruar nga aksionari Adrian Doçi prane shoqerise BIRRA TIRANA SHA si dhe cdo te drejte, titull dhe interes lidhur me to; cdo aksioni te ri te shoqerise qe mund te fitohet ne te ardhmen nepermjet rritjes se kapitalit etj, te gjitha te drejtat qe rrjedhin direkt ose indirekt nga zoterimi i kolateralit, duke perfshire por duke mos u kufizuar ne te drejten e dividenteve dhe te drejten e votimit ne asamblene e aksionareve lidhur me kolateralin.

XXXII. Me datë 03.06.2020, u nënshkrua kontrata e pengut mbi aksionet Nr.1003 Rep. Nr.512 Kol., e lidhur midis Shoqërisë bankare “Banka e Tiranës” SH.A (Pengmarres /Kredidhenes) dhe Luan Bregasi (Penglënësi) me objekt lënien peng kuotat e tij ( 4.87% ) që zotëron në shoqërinë “BIRRA TIRANA” SHA, në favor “Banka e Tiranës” SH.A.

XXXIII. Me datë 15.07.2020, në bazë të urdhrit protokolluar nga QKB me Nr.6291Prot., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Lorenc Sollaku, u urdhërua: Heqja e mases se sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr.29516 Prot., date 27.11.2013 ne kuotat qe zoteron pala debitore Luan Bregasi ne shoqerine Birra Tirana sha me Nuis (Nipt)- J61821051F si dhe ne shoqerite e tjera te regjistruara prane jush.

XXXIV. Me datë 28.07.2020, në bazë të Urdhrit Nr.1230 Regj, Nr.2257 Prot, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private "real Bailiff Service", protokolluar nga QKB me Nr.6720 Prot, datë 28.07.2020, u urdhërua: Qendra Kombëtare e Biznesit të vendosë sekuestron konservative mbi aktivet e palës debitore "Birra Tirana" sha me NIPT J61821051F, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXXV. Me datë 06.08.2020, në bazë të Urdhrit Nr. 1230 Regj, Nr.2232 Prot, "Urdhër për Heqjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Real Bailiff Service", protokolluar nga QKB me Nr.7071 Prot, datë 07.08.2020, u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me shkresën Nr.2257 Prot, datë 28.07.2020 mbi aktivet e pales debitore BIRRA TIRANA sha me NIPT J61821051F, pasi detyrimi është ekzekutuar tërësisht.

XXXVI. Me datë 28.08.2020, në bazë të Kërkesës Nr. 6360 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “BIRRA TIRANA”, pajisur me NUIS (NIPT) J61821051F, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

XXXVII. Me datë 24.09.2020, u nënshkrua kontrata e pengut mbi aksionet Nr.7677 Rep. Nr.2517 Kol., e lidhur midis Shoqërisë “Hysenbelliu” SH.P.K(PengmarresI) dhe Arben Selmani (Penglënësi) me objekt lënien peng të kuotave të Z. Arben Selmani që zotëron në shoqërinë “BIRRA TIRANA” SHA në favor “Hysenbelliu” SH.P.K. për të siguruar ekzekutimin e plotë të Marrëveshjes për shitblerjen e aksioneve deri në kalimin e plotë të pronësisë te "Hysenbelliu” SH.P.K .

XXXVIII. Me datë 26.11.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 1105 Rep., Nr. 653 Kol., lidhur midis Luan Bregasi (Barrdhenes) dhe “Banka Credins” SHA (Barremarres), me objekt krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins në bazë të Kontratë Kredie Nr. 1103 Rep., Nr. 651 Kol., datë 26.11.2020.

XXXIX. Me datë 13.03.2021, në bazë të urdhrit Nr.814 Dosje, Nr.814/5 Prot, lëshuar nga “Shoqeria Përmbarimore Gjyqësore 3H” SHPK, u urdhërua: Të bllokohen kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i aksioneve për debitorin subjekti “BIRRA TIRANA” me NUIS (NIPT) – J61821051F e administrator z.Stefan Strazimiri.

XL. Me datë 03.08.2021, në bazë të urdhrit Nr. 705/1 Prot., Nr.261/B Regj., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Brahim Muca, u urdhërua: 1.Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e pales debitore, “ BIRRA TIRANA” SHA me Nuis (Nipt) J61821051F dhe moskryerjen e e asnje veprimi i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. 2. Aktivitetit te rrije i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XLI. Me datë 16.08.2021, në bazë të urdhrit Nr. 5402 Prot, protokolluar në QKB me Nr. 9322 Prot date 19.08.2021, lëshuar nga Përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua: Vendosja e sekuestros konservative mbi kapitalin që zotëron debitori Shoqëria “ Birra Tirana” sha , pajisur me Nipt J61821051F, ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

XLII. Me datë 19.08.2021, në bazë të Urdhrit nr. 5421 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ermir Godaj, protokolluar nga QKB me nr. 9351 Prot., date 20.08.2021, u urdhërua: “Heqja e masës së sekuestros të vendosur mbi subjektin/debitorin “BIRRA TIRANA” SHA pajisur me Nipt J61821051F, udheruar me shkresen Nr.5402/Prot. datë 16.08.2021 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Ermir Godaj”.

XLIII. Me datë 01.12.2021, në bazë të Urdhërit Nr.931 Prot., Nr.227/2021 Dosje, leshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dorian Skëndi, u urdhërua: Vendosja e mases se sekuestros konservative deri ne nje urdher te dyte mbi kapitalin e rregjistruar te debitorit, shoqeria “BIRRA TIRANA “ SHA me NIPTJ61821051F dhe me administrator znj.Katerina Kaçaj.

XLIV. Me datë 07.04.2022, në bazë të Urdherit Nr.387-4 Regj, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “ALDO F.GJEVORI” , u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore Shoqeria “Birra Tirana” SHA pajisur me NUIS (NIPT) – J61821051F, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sjelle ndryshime ne regjistrin tregtar.

XLV. Me datë 14.04.2022, në bazë të Urdhërit Nr.387-6 Regj., lëshuar nga Zyra Përmbarimore ALDO GJEVORI, u vendos: Heqja e masës sekuestro konservative te vendosur mbi aktivet e pales debitore “BIRRA TIRANA” SHA me Nipt J61821051F.

XLVI. Me datë 09.05.2022, në bazë të kërkesës “Për Vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor” Nr. 3970 Prot., lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Tatimpaguesve te Medhenj; u kërkua: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin tatimpaguesit “BIRRA TIRANA” pajisur me NUIS (NIPT) – K92319015N deri në shlyerjen plote te detyrimeve tatimore.

XLVII. Me datë 12.05.2022, në bazë të shkresës Nr.3970/1Prot., “për vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kërkua: “Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurinë dhe të drejtat e tjera pasurore që i përkasin subjektit “BIRRA TIRANA“ SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) J61821051F, deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore”.

XLVIII. Me datë 12.05.2022, në bazë të Kërkesës Nr. 3970/1 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “BIRRA TIRANA ” pajisur me NUIS (NIPT) J61821051F, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

XLIX. Me datë 12.05.2022, në bazë të kerkeses Nr. 3970/1 Prot., leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara prane Drejtorise se Tatimpaguesve te Medhenj, u kërkua: vendosja e mases se sigurimit te detyrimit tatimor ndaj tatimpaguesin BIRRA TIRANA, pajisur me NUIS J61821051F, duke mos lejuar tjetersimin mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin ketij tatimpaguesi si dhe kuotave/aksioneve, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.

L. Me datë 24.06.2022, u nënshkrua Kontrata e Pengut, Nr. 5894 Rep. Nr. 1797 Kol , e midis shoqerise HYSENBELLIU sh.p.k (Pengmarres) dhe Adrian Doçi (Pengdhenes) me objekt dhenien e aksioneve/ kuotave peng , te drejtave qe lidhen me to dhe cdo aksion/kuote e re e shoqerise ose te drejtat qe lidhen me to qe mund te zoterohen ne te ardhmen nga pengdhenesi, per te siguruar ekzekutimin e plote te marreveshjes per shitblerje aksionesh me kusht Nr. 5893 Rep. Nr. 1796 Kol., date 24.06.2022.

LI. Me datë 24.06.2022, u nënshkrua kontrata e Pengut Nr. 5898 Rep. Nr. 1801 Kol , e midis shoqerise HYSENBELLIU sh.p.k (Pengmarres) dhe Luan Bregasi (Penglenes) me objekt dhenien e aksioneve/ kuotave peng , te drejtave qe lidhen me to dhe cdo aksion/kuote e re e shoqerise ose te drejtat qe lidhen me to qe mund te zoterohen ne te ardhmen nga pengdhenesi, per te siguruar ekzekutimin e plote te marreveshjes per shitblerje aksionesh me kusht Nr. 5897 Rep. Nr. 1800 Kol., date 24.06.2022.

LII. Me datë 31.08.2022, në bazë të Urdherit Nr.3456 Prot., lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “ERMIR GODAJ”, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit si me poshte; Vendosja e masës së sekuestros conservative mbi subjektin/debitorin, shoqeria “Birra Tirana” SHA pajisur me NUIS (NIPT) – J61821051F ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

LIII. Me datë 02.02.2023, në bazë të Urdhërit Nr.165 Prot. Nr.1977 Regj, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdhërua: Qendra Kombetare e Biznesit , te vendose sekuestron konservative mbi aktivet e pales debitore Shoqeria “Birra Tirana” me Nipt J61821051F, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe mos kryerjen cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

LIV. Me datë 10.03.2023, në bazë të Urdherit Nr. 438 Prot., Nr.1482 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” sh.p.k., u urdhërua: " Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet te cdo aktiviteti tregtar qe zoteron debitori, shoqeria BIRRA TIRANA sha me NUIS (NIPT) - J61821051F.

LV. Me datë 03.07.2023, në bazë të Urdhërit Nr. 814/10 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore “3H” SHPK, u urdhërua: Bllokimi i kuotave dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi tyre per subjektin "BIRRA TIRANA" SHA me Nuis( Nipt)- J61821051F.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Konferenca e Pezës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Urdhër për Transformimin e Ndërmarrjes datë 31.07.1998
Vlerësim trualli për Ndërmarrjet që Privatizohen datë 08.07.1998
Vendim i Gjyqtarit të Vetëm datë 15.06.2001 për Shitjen e Aksioneve datë 05.04.2001
Kontratë Shitblerje Aksionesh datë 17.05.2005
Kontratë Shitje Aksionesh datë 10.03.2006
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, Ndarje Aksionesh datë 15.06.2010
Kontratë Shitje Aksionesh datë 14.06.2011
Kontratë Shitblerje Aksionesh datë 15.04.2013
Kontratë Shitje Aksionesh datë 09.01.2014
Kontratë Dhurimi Kuotash datë 18.10.2017
Dëshmi trashëgimie Ligjore datë 16.01.2018
Kontratë Dhurimi Kuotash datë 22.01.2019
Kontratë Dhurimi datë 22.05.2019
Kontratë Dhurimi datë 11.11.2019
Kontratë Dhurimi datë 14.11.2019
Marrëveshje për Shitblerje Aksionesh datë 16.12.2019
Deklaratë Noteriale datë 24.01.2020
Kontratë Porosie për Ndryshimin e Marrëveshjes për Shitblerje Sksionesh datë 21.01.2020, datë 10.04.2020
Kontratë Pengu mbi Aksionet datë 03.06.2020
Kontratë Dhurimi datë 15.07.2021
Kontratë Dhurimi datë 02.11.2021
Kontratë Dhurimi Pasuri e Luajtshme datë 01.02.2022
Kontratë Dhurimi datë 09.03.2022
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 14.12.2020
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 03.08.2021
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 16.08.2021
Urdhër për Heqjen e Sekuestros 19.08.2021
Urdhër për Vënien e Sekuestros 01.12.2021
Urdhër për Vënien e Sekuestros 07.04.2022
Urdhër për Heqjen e Sekuestros 14.04.2022
Urdhër për Vënien e Sekuestros 31.08.2022
Urdhër për Vënien e Sekuestros 02.02.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros 10.03.2023
Kontratë e Barrës Sigururese datë 10.11.2021
Marrëveshje Sigururese datë 14.07.2014
Deklaratë Noteriale datë 15.10.2014
Marrëveshje Sigururese datë 30.10.2015
Kontratë Huaje datë 15.06.2017
Kontratë Pengu datë 22.08.2017
Kontratë Pengu mbi Aksionet datë 08.01.2020
Marrëveshje Siguruese datë 08.01.2020
Deklaratë Noteriale datë 23.01.2020
Deklaratë Noteriale datë 24.01.2020
Deklaratë Noteriale datë 27.01.2020
Marrëveshje Siguruese datë 29.04.2020
Kontratë Pengu mbi Aksionet datë 03.06.2020
Kontratë Pengu datë 24.09.2020
Marrëveshje Siguruese datë 26.11.2020
Kontratë Pengu mbi Aksionet datë 24.06.2022
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 18.05.2006
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 30.12.2014
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 15.09.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 29.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.08.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 03.07.2023
Lista e Aksionerëve Birra Tirana datë 31.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -191 620 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -190 485 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -210 104 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -261 312 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -51 862 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -130 081 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -235 981 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -85 100 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -97 016 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -166 660 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -40 152 771,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -21 734 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -51 215 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -69 929 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 5 922 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 48 502 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:239 365 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:381 318 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:421 884 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:578 841 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:746 523 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:913 419 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 090 310 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 504 321 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 312 764 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 339 231 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 055 692 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 688 647 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 722 865 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 643 958 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 618 394 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 843 711 687,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli