Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 131

MAKRI STEEL

L81308047Q
(Import - Eksport dhe tregti me shumice te mallrave te ndryshem si edhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh)

Vorë ALL

ERIS Consulting

L81323015I
(Shoqeria ka per objekt paresor te saj ofrimin e konsulences, kryesisht ligjore, nepermjet keshillimit ligjor per çeshtje te ndryshme, pergatitjes se kerkese padive ose te kerkesave gjate procedimit civil, dhe )

Tiranë ALL

Vilma Kadesha

L81527031Q
(Agjensi turistike)

Tiranë ALL

CECARELLI

L82525206Q
(Grumbullimin, perpunimin, ruajtjen, tregtimin me shumice e pakice, import-eksport te mallrave ushqimore, si tartuf, kerpudha, vere, vaj, fruta, perime, agrume. Mallrat industrial, kinkalerike etj.)

Elbasan ALL

Matrics Technologies

L81325044I
(Prodhimi/zhvillimi i software-ve, ne perputhje me Nenin 28, Pika 2 e te Ligjit "Per Tatimin mbi te Ardhurat", i ndryshuar, si dhe veprimtari te nderlidhura me kete fushe, sic e lejon legjislacioni shqiptar.)

Tiranë ALL

TCB INDUSTRIAL SOLUTIONS

L81326009C
(Hartimi, studimi, zhvillimi, zbatimi, ndertimi, instalimi, testimi dhe komisionimi i projekteve industriale dhe sistemeve industriale dhe detare, instrumenteve te automatizimit dhe pajisjeve perkatese.Sherbime )

Tiranë ALL

CONSILIUM GROUP

L81326002P
(Sherbime promovimi, marketingu ndermjetesim dhe konsulence tregtare. Realizimin e ofertave dhe sherbimeve ne sektorin e marketingut, telemarketingut, teleshitjes per tu realizuar nepermjet telefonit, kompjuteri)

Tiranë ALL

ELRICS Brothers

L81331021A
(Studimi, zhvillimi dhe realizimi i faqeve te internetit, faqe te aksesueshme web design si dhe regjistrime, mirembajtje dhe shitje domain internet - housing (administrim, depozitim dhe lidhje) si dhe cdo gje tj)

Tiranë ALL

ELITE TEAM

L81402075R
(Sherbime promovimi dhe shitje produktesh e sherbimesh nepermjet telefonit apo forma te tjera komunikimi; Administrimi i call center dhe i cdo aktiviteti tjeter te lidhur me apo qe ka per qellim kete veprimtari;)

Tiranë ALL

VAD SOLUTIONS

L81402011M
(Kerkime te marketingut online. Aktivitet ne fushen e marketing Ut ne Web. Kryerja e hulumtimeve te marketingut. Marrja e informacionit nga tregu. Analizimi i te dhenave dhe zhvillimi i strategjive te ndryshme t)

Tiranë ALL

CALL-IT TIRANË

L81405025U
(Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet te lejuar nga ligji ne Republiken e Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: a) Sherbime promovimi dhe shitje produktesh e sherbimesh nepermjet telefonit apo forma )

Tiranë ALL

PLANET BAR

L81408044S
(Shoqeria do te ushtroje veprimtarine e saj ne fushen e ofrimit te sherbimeve te bar kafes.)

Tiranë ALL

Magic System

L81408041R
(Riparim i karrocerive te automjeteve nga demtimet e bresherit.)

Tiranë ALL

Distri PLUS

L02323005S
(Shoqëria do te operoj ne fushën e shërbimeve komisioner si subagjente per dhe ne emer te te treteve. Ne fushen e tregtimit, import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndryshem si dhe te reklames dhe promoc)

Tiranë ALL

ALBI 03

K32118002L
(Studim projeketim, tregti import export dhe ndertim ne fushen e linjave elektrike ajrore dhe kabllore, centrale, HECe, rrjete inxhinierike per porte e aeroporte, telekomunikacion, remont mirembajtje transformat)

Tiranë 0 ALL

FATOS LULO

K41423044T
(Avokat.)

Tiranë ALL

Gentian Trenova

L91309056V
(Zyre avokatie.)

Tiranë ALL

ARTAN ZENELI

K31602004G
(Avokat.)

Tirane ALL

H E R M E S SHPK

K02016002S
(Telekomunikacione, eksport import, televizion, ndertimi, restorant, konsulence financiare.)

Tiranë ALL

Artor Ylli

L02214019J
(Avokati)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni