Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 595

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIA GAS TECH SHA (Ish "K A S T R I O T & PETROL " Sh.A)

L11718501C
(Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te te gjtha paisjeve impiante stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregetimit te hidrokarbureve brenda vendit dhe jashte shtetit)

Durrës 18751497 ALL

KAST & GAS

L51518502I
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: Importi Importi – eksporti, depozitimi, )

Tiranë -538366 ALL

PAUL WURTH ITALIA S.P.A

01559640998
(Objektivi i shoqërisë është furnizimi i mjeteve, produkteve dhe shërbimeve që lidhen me prodhimin, përpunim dhe transformim të hekurit, çelikut, gizës dhe metaleve, si dhe furnizimit dhe shërbimeve t)

Genova ALL

I.S.P. P ( ish "Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Pyjore" )

K71627019V
(Ne fushen e naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre.Prodhim dhe tregtim i asfaltit dhe emulsionit.Importimi dhe tregtimi i bitumit.Ne fushen e studimeve dhe projektimeve pyjore dhe zbatimit te punimeve pyjore p)

Tirane -801395 ALL

ADRIATICA INTER TRADE

M17212201V
(Import-eksport dhe tregti me shumice e naftes, gazit, GNL dhe nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, import-eksport dhe tregti me shumice teteknologjise dhe t)

Vlore ALL

ADMIRAL TRADING AG

M12215508I
(Import-Eksport dhe tregti me shumicë e pakicë, ndërmjetësimi, shpërndarja, magazinimi i lëndëve të para, në veçanti e naftës së përpunuar dhe të papërpunuar, e nënprodukteve të tyre, e gazit,)

Durres ALL

TOTAL GAS STATION 2007

M12311004V
(Shitje me shumice e pakice te naftes dhe gazit e nenprodukteve te tyre, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, vajrave lubrifikante, prodhim dhe perpunim te nenprodukteve te gazit, amballazhimin e tyre m)

Tirane ALL

ECO-ELB

M13606204T
(Grumbullimi, rehabilitimi dhe perpunimi i mbetjeve te ndryshme, organike, te ngurta, te gjelberta,..etj, ne territorin adminitrativ te te gjithe bashkive te Qarkut Elbasan. Trajtimi i mbetjeve me diegie (inc)

Elbasan ALL

Bianco Brillante

M12409023U
(5.1 Aktivitet i telemarketingut (web call center), shitje online, prenotimi online, sherbim klienti etj.5.2 Qender prenotimi dhe sherbimesh turizmi dentare, ortodontike, etj.5.3 Bashkpunimi me kompani e subj)

Tirane ALL

ATLAS FABIANNE

M12422002R
(Prodhim, transmetim, shperndarje, furnizim dhe tregtim energji elektrike Hidrocentrale. Prodhim, transmetim, operim dhe tregtim te energjise elektrike nga burimet e energjise rinovabel. Prodhim transmetim dh)

Tirane ALL

EL- PETROL

M23902404V
(Projektim, ndertimi dhe perdorimi i impianteve teknologjike (rafinerive), tubacioneve dhe depozitave per perpunimmin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin (importimin dhe eksportimin) e naftes, gazit dhe)

Lushnje ALL

AYEN ENERGY TRADING

L32130008F
(Veprimtari ne sigurimin, transmetimin, shperndarjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumice ose pakice brenda dhe jashte vendit te energjise elektrike. Sigurim i objekteve publike dhe private ne prone)

Tiranë -24604978 ALL

RENCO S.P.A.

13273270150
(Realizimi si në itali dhe jashtë, dhe në emër të te treteve, direkt apo përmes personave ose kompanive të tjera, i qëllimeve te mëposhtme: <br/> - përgatitja e projekteve ekzekutive, investimore, fin)

Pesaro ALL

FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË

L81530029T
(Objekti i Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar, në aktivitetet e mëposhtme: Blerjen dhe menaxhimin e energjisë dhe operimin në tregun e lirë etj, si dhe cdo aktivitet tjetër fitimprurës me i)

Tiranë ALL

Arvial Green Energy

M27814502H
(Prodhim energjie nga burime te rinovueshme si panelet fotovoltaik, impiantet me ere, hidrogjeni dhe biogaz nga mbetjet organike dhe ujrat e zeza. Shitje me shumice dhe pakice te energjise elektrike te prodhu)

Lezhe ALL

BULFARO S.P.A

01178170765
(Te dhenat jane marre nga Registro Imprese: https://www.registroimprese.it/<br/><br/> 1. Blerja, ndërtimi dhe menaxhimi i fabrikave të organizuara tekniksht për prodhimin e produkteve të cimentos, si dhe pr)

Potenza ALL

AYEN RENEWABLE ENERGY

M21619041E
(Konsulence, projektimi, financimi, ndërtimi, venien ne pune, administrimi, mirëmbajtje e termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur prodhimin dhe shfrytëzimin e energjise së rinovueshme )

Tirane ALL

SOL ENERGY

M21622024G
(lmplementimi dhe manaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, hidrike) te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji si dhe i veprave te tyr)

Tirane ALL

Era Malore

M21622512N
(Ofrimin e sherbimeve te marketingut, turizmit, organizimeve te eventeve. Ndermjetesimi dhe çdo lloj veprimtarie tjeter qe lidhet me sherbimet tuistike apo te ngjashme. Prodhimin e programeve informatike dhe)

Durres ALL

TREGU-MAT

M27829901G
(Projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim, të tregjeve me qëllim tregtimin e produkteve bujqësore, dhe/ ose tregjeve të kafshëve të gjalla publik, si dhe ndërtime të tjera me karakter tregtar.Funksioni)

Mat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni