Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 679

Mbi 1000000 Fitim 2015

TV KLAN (Ish "MEDIA 6")

J71413001L
(Veprimtari ne fushen e mediave televizive. Ai perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te desti)

Tiranë 118451671 ALL

UNIK CONSULTING

M21912029F
(- Konsulence , asistence e menaxhim ne fushen ekonomike , financiare , legjislative , te fiskalitetit ,tregjeve financiare . Vleresim ndermarrjesh , konsulence ne menaxhim dhe marketing biznesi , menaxhim i )

Tirane ALL

ROIL GROUP

M14726401U
(Import-Eksport, shitje me shumice e pakice e Gazit te lengshem te naftes(GLN). Tregtim nafte dhe nenprodukteve te saj. Vajra lubrifikante, lende djegese, vajguri solar, mazut bitum, propan, butan, ksilol, be)

Lushnje ALL

SBS Select Bunkering Services - Adria

M12417003A
(Tregtimin me shumice te naftes bruto dhe te nenproduktevete saj dhe tregtimin e karburantit per anije dhe furnizimin e mjeteve lundruese ne port e ne rade. Per te permbushur qellimin e lartpermendur, shoqeri)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EGNATIA TELEVIZION

K21803001P
(Drejtim i televizionit dhe rrjetit televiziv, administrimi i tyre, sherbime reklame, prodhim i posterave botime te tjera.)

Tiranë 1328399 ALL

ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE (shoqeria e perthithur "LIMJON PESKA" shpk)

K83729804R
(Prodhim i peshqve te vegjel dhe kultivimi i organizmave ujore ne ujera te kripura dhe te embla si dhe tregtimi,perpunimi dhe paketimi i tyre.Prodhimi dhe tregtia e pajisjeve per kultivimin e peshkut.Prodhimi)

Tiranë -16808192 ALL

TRANS - EUROPEAN ENERGY B.V.

K42423007R
(Import-Eksport, tregti me shumice, transport te gazit, nafte e paperunuar, lende djegese, bitum, gaz i lengshem, per perdorim shtepiak dhe industriale, vaj lubrifikante, produkte speciale.Ndertim i depozitav)

Tiranë 0 ALL

ANTEA CEMENT

K61914005R
((a).Te kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit dhe perpunimit te materialeve te ndertimit si tulla, cimento apo çdo lloj materiali tjeter qe perdoret ne kete sektor; (b) Te ushtroje aktivitete t)

Tiranë 429242 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W)

K41719004D
(Ndertim,tregetim, te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video. Ndertimi dhe tregtimi i sistemeve te telekornunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave per si)

Tiranë 256228353 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ORA

K71505003O
(Aktivitetin radioteleviziv privat vendor. Ajo perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te des)

Tiranë 31218655 ALL

MEDIA MOTIV (ish "RTV ROZAFA")

K57206002M
(Veprimtaria radiotelevizive e cila perfshin e programeve dhe infomacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike,)

Shkoder ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TELEVIZIONI KUKËS

K48021203K
(Transmetime televizive dhe sherbime kabllore)

Kukes 1041561 ALL

MEDIA +

K01711002M
(Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht cdo operacion financiar tregtar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtpersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimtari)

Tiranë -4613689 ALL

B.B.F.

K21514004Q
(Media vizive TV, Radio, Spektakle koncerte, prodhim shumefishim, shperndarje audiovideo, botim revista gazeta.Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryeje cdo operacion tregt)

Tiranë 771259 ALL

Fax Media News (ish "CALVIN VIZION"; ish "Planet Televizion")

K11405004N
(Veprimtari radiotelevizive.)

Tiranë -909420 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SCAN (ish "MEDIASAT")

K12312001A
(Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht çdo operacion financiar tregetar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtepersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimt)

Tiranë 2541714 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CLUB MUZIKOR

K31617016M
(Perhapje te vlerave kulturore e artistike shqiptare si brenda e jashte vendit nepermjet transmetimit ne radio private. Te organizoj, menazhoj me persona fizik e juridik shqiptar dhe te huaj ne te gjitha fush)

Tiranë 11829808 ALL

TV SKAMPA

K62610201Q
(Transmetimi i valeve televizive me mundesi shtrirje ne disa prefektura te Shqiperise me lidhje gjeografike.)

Elbasan 116736 ALL

TV BALLKAN

K01809005G
(Realizimi i transmetimeve te nje kanali televiziv nen emrin e kanalit "A 1". Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara,)

Tiranë -21937914 ALL

ALBANIAN SEAPORTS DEVELOPMENT COMPANY

M21929501T
(Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem : Koordinimin dhe administrimin e proceseve te lidhura me projektin e investimit strategjik "Marina & Jahtet e Durresit"; administrimin e pasurive dhe sherbimeve ja)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni