Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 9906

ISA.NET

L62025017C
(Import dhe eksport, instalim, mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Sherbime infor)

Tiranë ALL

TIMAK

L62030020B
(Ndertimi, prodhim, pershtatje, montim, te kostruksioneve metalike, plastike eti, te automjeteve te ndrvshme, si borepastruese, kripehedhese, projektim rrugesh, autoblinda, zjarrefikese, mjete te tiera te renda,)

Tiranë ALL

MBROJTJA DHE SHPËTIMI NGA ZJARRI

L62102007V
(Aktivitet në fushén e ndërtimit, sigurise dhe mbrojtjes civile: Hartimi i projekteve te mbrojtjes nga zjarri, relacione teknike perkatese per te gjitha llojet e ndertimevesidhe zbatimi i tyre.Hartimi i aktev)

Tiranë ALL

NAM-NAM

L62107015O
(Import - Eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice etj si; Tregtimin e artikujve te ndryshem, ushqimor, tekstil, industriale etj. Transportim, magazinim, perpunim dh)

Tiranë ALL

HELIOS NDERTIM

L64507603U
(Projektim, ndërtim, shërbime në fushën e ndërtimit, importeksport, tregtim i materiale të ndërtimit.)

Korçë ALL

O R I T E C H (Ish Capital Trade)

L62113035M
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me R)

Tiranë ALL

Smart proçesses

L62119008A
(Prodhim dhe shitje te programeve kompjuterike. Konsulence menaxheriale.)

Tiranë ALL

ANK ARCHITECTURE

L62120013R
(Studio projektimi dhe Konsulencë në fushën e arkitekturës, sipas kategorive të përcaktuara me poshtë: (Kat. l): Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara dhe qytete. Studime pjesore urb)

Tiranë ALL

Primes Albania

L62122020K
(Mardhëniet me publikun - marketing agency menaxhimi i reputacionit dhe imazhit të biznesit. planifikimin strategjik të publicitetit. Media relation, media e shkruar dhe elektronika monitoring editing korpora)

Tiranë ALL

InFocus

L62127029P
(Qender informacioni per grumbullimin, perpunimin, e shperndarjen e sistemeve te informacionit; Qender konsulence per aktivitete te ndyshme; Konceptim, zhvillim e mirembajtje te sistemeve te TIK; Shypshkime, bot)

Tiranë ALL

MP ENGINEERING SOLUTIONS

L64528601R
(Zyre projektimi dhe konsulence teknike ne ndertim. Mbikqyrje dhe kolaudim per objekte civile. industriale, ndertimore dhe infrastrukture. Pregatitje plane te detajuara vendore; projektim arkitekture e inxhinier)

Pogradec ALL

CORAL SHENGJINI

L68330501A
(Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, per vete dhe per te tjeret. - Ne fushen e grumbullimit, transportit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. - Ne fushen e pastrimit te siperfaqeve urbane dhe jo urbane s)

Lezhë ALL

ONYX

L62130005H
(Aktivitet në fushën e energjitikes, ndërtimit, transportit. Ndërtim të impianteve per prodhimin e energjisë. Punime elektrike në tension të ulët, te mesëm, të lartë. Projektim, ndërtim, instalim te)

Tiranë ALL

PRIMA ENERGY

L62205052L
()

Tiranë ALL

Sings & Road Safety Solutions

L62228020U
(Sinjalistike, siguri rrugore, konstruksione metalike, studim, projektim, konsulence ne fushen e ndertimeve etj. Cdo veprim tjeter qe ka lidhje apo eshte ne funksion te realizimit te objektit.)

Tiranë ALL

P R I M E (Ish CAPITAL PARTNER)

L62304037M
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me R)

Tiranë ALL

Stella Mare

L62309016P
(Transporti detar, transporti nderkombetar rrugor, transporti rrugor brenda vendit dhe sheperndarje, transporti hekurudhor, sherbime magazinimi, cdo aktivitet tjeter ligjor te lejuar nga ligji. Agjensi Detare dh)

Tiranë ALL

LION CONSTRUCTION

L62309009J
(Investime në fushën e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimit. Shitjen, blerjen, dhënien marrjen me qira të pasurive të paluajtshme. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, menaxhimit)

Tiranë ALL

Auto Manoku Servis

L62311016C
(Riparime te mjeteve motorike levizese, automjete, te pajisjeve dhe objekteve fikse, instalimin dhe mirmbajtjen e tyre.Tregtim me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit dhe lubrifikanteve,goma, bateri,antifri)

Tiranë ALL

IGLI PELLET

L64715601E
(Eksport-Import dhe tregetim i lendes drusore biomase pellet per djegie. Linja prodhimi pajisje ngrohje, montime, sisteme ngrohje ftohje, pajisje elektrike hidraulike. Ndertie cvile, punime speciale ndertimi, nd)

Pogradec ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni