Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 21845

SPART-FRANC

L62612207G
(Ndertim, projektim, zbatim projektesh, prodhim material ndertimi, materiale inerte, servis automjetesh, shitje-blerje automjetesh brenda dhe jashte vendit, blerje pajisje dhe makineri, import-eksport, tregetim )

Elbasan ALL

XHIVA

L61412013H
(Tregtim, import - eksportin, me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike dhe bimore. Sallon estetike. Zhvillimi i aktiviteteve estetike. Tregtim, import - eksport me shumicë dhe pakicë të produkteve ush)

Tiranë ALL

BEJKO - AGROAL

L61412002P
(Import Eksport fruta perime.)

Tiranë ALL

TEPELENA-TRANSPORT

L68815501J
(Transport udhëtarësh.)

Gjirokastër ALL

KLINIKA PSIKOLOGJIKE

L61415018Q
(Terapi individuale, terapi grupi, terapi në çift. Qëllimi i klinikës është të ofrojë këshillim individual i cili mund të jetë afatgjatë ose afatshkurtër, të shërbeje si një hallke e rëndësishm)

Tiranë ALL

2 H 2016 ( ish "Euro Hoxha Beton Company")

L63816203C
(Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale , veshje fasadash. Ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aer)

Tirane ALL

PROIMEDIA

L61417025J
(Shërbim telefonik, Call Center.)

Tiranë ALL

KEIVI TOURS

L67617501L
(Transport udhëtarësh me autobusë, mikrobusë etj. Agjenci për transport udhëtarësh dhe taksi.)

Lezhë ALL

GEMA CONSULTING

L61418034N
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm; Aktivitete konsulenca zhvillinii dhe menaxhimi biznesi. Kryerja e konsulencave të ndryshme të tjera. Si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të kon)

Tiranë ALL

START PLUS

L61418001O
(Veprimtari tregtare, shit-blerje pasurish te paluajtshme, aksionesh, export-import, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave. Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit. Ne perputhje me legjislacionin shqip)

Tirane ALL

AMC FOOD TRADING

L61419041B
(Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë si dhe shitje online të produkteve ushqimore dhe jo ushqimorë, studimi i tregut, asistencë dhe shërbime kundrejt palëve të treta. Shoqëria si linje kryes)

Tiranë ALL

EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING

L61419036L
(Shoqëria ka për objekt pjesëmarrjen në kapitalin e çfarëdolloj shoqërie, vendase apo të huaj, përmes themelimit, blerjes së kuotave apo aksioneve apo në çdo lloj mënyrë tjetër, menaxhimin dhe zhv)

Tiranë 0 ALL

FORSITEK

L61423023A
(Instalime, konfigurime dhe mirëmbajtje të pajisjeve regjistruese digjitale audio/vizive dhe programeve kompjuterik audio/viziv, shit-blerje të pajisjeve elektronike (kompjutera, mixera, mikrofona), ndërtim )

Tiranë ALL

ARLIS TRADE

L63823201V
(Bar-Kafe, restorant.)

Kruje ALL

VIGAN GROUP (ish "MIAIR")

L61426009D
(Shoqeria eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te sherbime ndaj klientit, sherbime ndihmese "help desk", Telemarketing, sherbime shitje nepermjet telefonit ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret )

Tiranë ALL

AL TECH FOOD

L61426028J
(1.Transferimin e dijeve dhe praktikave bashkekohore per realizimin te prodhimeve me origjine bimore dhe shtazore, perpunimin e plote le tyre. Ambalazhimin dhe tregtimin ne vend, ne rajonin e Ballkanil, ne ve)

Tirane ALL

INTER MEDIA GROUP (ish "MEDIA GROUP IN")

L61429018R
(Aktivitet në fushën e Radio-televizionit duke përfshirë prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacionit të çdo lloji nëpërmjet zërit, imazhit, sinjaleve të kodifikuara, të s)

Tiranë ALL

FISH PLANET

L61502512F
(Import eksport, perpunim, tregtim , me shumice e pakice e te gjitha llojeve te produkteve te akuakultures detare dhe tokesore. Hapja e ambienteve te bar restoranteve , hoteleri , ambienete per kryerjen e tregti)

Durrës ALL

STAI PREFABBRICATI ALBANIA

L61502505A
(Aktivitet në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe industriale. Prodhim komponentë prej betoni, parafabrikate. Import-eksport i tyre. Studime bëshmërie. Studime të ndikimit në mjedis. Kërkime. Ko)

Durres ALL

EL- PROM

L61503008V
(Studime, projektime, mbikeqyrje te punimeve te zbatimit per te gjitha kategorite sipas standarteve dhe ligjeve ne fuqi. Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, studimi dhe pergatitja e projekt)

Tiranë 0 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni