Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25505

ACA MARGJEKA ( ish "A&D CONSULTANCY")

L61408003D
(Kryerja e Sherbimeve te auditimit dhe e sherbimeve te tjera te dhenies se sigurise sipas percaktimit te ketyre sherbimeve te dhena nga IFAC (Federata Nderkombetare e Kontabilisteve). Kryerja e Sherbime te ko)

Tiranë ALL

ALB.LOKA (ish "ABL.LOKA KONSTRUKSION")

L61410032D
(Shfrytezim karriere guri; Shfrytezim impiante te bluarjes, prerjes, sharrimit, perpunimit dhe prodhimit te gurit, pllakave te gurit, reres, zhavorrit, 9akullit dhe inerteve ne pergjithesi. Import - eksporti dhe)

Tiranë ALL

ZOGU-BULQIZE

L66410401I
(Tregtim me pakicë te artikujve ushqimore, fruta perime, miell, hime, materiale ndertimi, shoqeri sigurimi, grumbullim skrapi, ne fushen e ndertimit, projektimit, hidraulike, elektrike, bojrave te ndryshme, hot)

Dibër ALL

SMART FRIENDS

L62610403A
(Bar Bufe.)

Fier ALL

ALBASER

L61411034B
(Projektimin, realizimin dhe zhvillimin e sistemeve informatike dhe programeve kompjuterike per cfaredolloj perdorimi dhe angazhimi dhe/ose sherbimet e lidhura me to, mbledhjen, pershtatjen, organizimin, ruaj)

Tiranë ALL

Intelligent Building Solution (I.B.S.)

L61411012R
(Në fushën e projektimit dhe të ndërtimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve të veçanta, kat. 2/a, projektime dhe ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Deri në dy kate dhe kompletimin m)

Tiranë ALL

SPART-FRANC

L62612207G
(Ndertim, projektim, zbatim projektesh, prodhim material ndertimi, materiale inerte, servis automjetesh, shitje-blerje automjetesh brenda dhe jashte vendit, blerje pajisje dhe makineri, import-eksport, tregetim )

Elbasan ALL

XHIVA

L61412013H
(Tregtim, import - eksportin, me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike dhe bimore. Sallon estetike. Zhvillimi i aktiviteteve estetike. Tregtim, import - eksport me shumicë dhe pakicë të produkteve ush)

Tiranë ALL

BEJKO - AGROAL

L61412002P
(Import Eksport fruta perime.)

Tiranë ALL

Gallery Albanian Restorant

L61415028A
(Aktivitet ne fushen e Bar - Restorant - Piceri, tregtim me shumice e pakice i produkteve ushqimore, bujqesore blektorale, pije freskuese, alkolike etj. Cdo lloj aktiviteti tjeter tregtar, qe eshte i lejueshe)

Tiranë ALL

TEPELENA-TRANSPORT

L68815501J
(Transport udhetaresh)

Tepelenë ALL

KLINIKA PSIKOLOGJIKE

L61415018Q
(Terapi individuale, terapi grupi, terapi në çift. Qëllimi i klinikës është të ofrojë këshillim individual i cili mund të jetë afatgjatë ose afatshkurtër, të shërbeje si një hallke e rëndësishm)

Tiranë ALL

2 H 2016 ( ish "Euro Hoxha Beton Company")

L63816203C
(Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale , veshje fasadash. Ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aer)

Tirane ALL

PROIMEDIA

L61417025J
(Shërbim telefonik, Call Center.)

Tiranë ALL

KEIVI TOURS

L67617501L
(Transport udhëtarësh me autobusë, mikrobusë etj. Agjenci për transport udhëtarësh dhe taksi.)

Lezhë ALL

GEMA CONSULTING

L61418034N
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm; Aktivitete konsulenca zhvillinii dhe menaxhimi biznesi. Kryerja e konsulencave të ndryshme të tjera. Si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të kon)

Tiranë ALL

START PLUS

L61418001O
(Veprimtari tregtare, shit-blerje pasurish te paluajtshme, aksionesh, export-import, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave. Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit. Ne perputhje me legjislacionin shqip)

Tirane ALL

AMC FOOD TRADING

L61419041B
(Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë si dhe shitje online të produkteve ushqimore dhe jo ushqimorë, studimi i tregut, asistencë dhe shërbime kundrejt palëve të treta. Shoqëria si linje kryes)

Tiranë ALL

EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING

L61419036L
(Shoqëria ka për objekt pjesëmarrjen në kapitalin e çfarëdolloj shoqërie, vendase apo të huaj, përmes themelimit, blerjes së kuotave apo aksioneve apo në çdo lloj mënyrë tjetër, menaxhimin dhe zhv)

Tiranë 0 ALL

FORSITEK

L61423023A
(Instalime, konfigurime dhe mirëmbajtje të pajisjeve regjistruese digjitale audio/vizive dhe programeve kompjuterik audio/viziv, shit-blerje të pajisjeve elektronike (kompjutera, mixera, mikrofona), ndërtim )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni