Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 9907

IGLI PELLET

L64715601E
(Eksport-Import dhe tregetim i lendes drusore biomase pellet per djegie. Linja prodhimi pajisje ngrohje, montime, sisteme ngrohje ftohje, pajisje elektrike hidraulike. Ndertie cvile, punime speciale ndertimi, nd)

Pogradec ALL

KOLEGJI EUROPIAN I TIRANES

L62413040L
(Shoqëria ka për objekt të kryejë dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet dhe bizneset që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të kryejë në bazë të legjisLaçionit Shqiptar për ng)

Tiranë ALL

D-H Management & Consulting

L62415026J
(Shërbimin e konsulencës dhe organizimin ( drejtimin, zhvillimin, marketingun, shpërndarjen, dhe logjistiken) aktivitete të lidhura me menaxhimin, aktivitete të cilat lidhen me kërkimin shkencor, aktivitet)

Tiranë ALL

ALPHA SOLUTIONS GROUP

L63620402U
(Tregti me shumice dhe pakice, import-eksport, montim, mirembajtje, servis, per produkte dhe paisje: Industriale, elektronike, elektrike, hidraulike hidrosanitare, bujqesore, ndertimi, mobilimi, laboratori mjeke)

Fier ALL

E MEDIA MARKETING (Ish INTERMEDIARY TRADE CONSULTANCY)

L62428003N
(Ofrimi, mbeshtetja dhe operimi i sherbimeve telefonike. Furnizim sherbimesh dhe informacioni nepermjet telekomunikacionit. Furnizim i çdo lloji sherbimi telefonik, perfshire ketu te gjitha llojet e specializim)

Tiranë ALL

"ESENRE"Sh.p.k.

L38717301B
(Prodhim dhe tregtim buke dhe produkte te tjera nga perpunimi i miellit:Prodhim dhe tregtim produkte nga perpunimi i drithrave:Transport mallrash dhe udhetaresh brenda dhe jashte vendit:Agjensi transporti:Punime)

Pukë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TE ELECTRONICS

L41307020G
(Shitblerje me shumice e pakice e fokopjeve, printerave, kompjutereve, makina shkrimi te çfaredolloje,kondicionere,elektroshtepijake,etj te ketij lloji si dhe pjeseve te tyre te kembimit, montimi dhe prodhimi i)

Tiranë 1165879 ALL

Red Technology Solution (RTS)

L41512005R
(Ushtrimin e tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave dhe produkteve të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Prodhim, projektim, implementim, mirëmbajtje dhe konsulencë për produk)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

2A TRADE & ENGINEERING

L41602016I
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e tregtimit, import - eksportit, me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale e elektro - shtëpiake, pajisjeve e sistemeve/impianteve të kond)

Tiranë 8598680 ALL

MAREN BUSS

L41720501P
(Aktivitet ne fushen e transportit, transportit te udhetareve( transportit urban brenda dhe jashte Shqiperise), ne fushen e tregtise, eksport- import, shitje-blerje te ndryshme te mjeteve ( mjete autotransporti))

Durrës 544676 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

JEHONA SOFTWARE

L42202028V
(1.Analizimi i informacionit dhe proceseve të punës, shqyrtimi i nevojave në fushën e TIK si dhe projektimi i zgjidhjeve kompjuterike në fushën e TIK (hardware, networking, programe kompjuterike "software")

Tiranë 3786101 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOLID GROUP

L42206505K
(Import-eksport, tregtim te artikujve te ndryshem ushqimore e detergjente, prodhim detergjentesh e paketim etj. Tregtim, import, eksport me shumice e pakice te materialeve te pastrimit, materialeve elektrike, go)

Durrës 1596074 ALL

MMT

L42221010A
(Tregtim import eksport të artikujve të ndryshëm industrial. mokete, tapete, linoleum, parkete melamin dhe materiale te tjera që përdoren për veshje banesash, elektro-shtëpiake, elektronike ushqimore, me)

Tiranë ALL

AlbKalustyan

L42222506G
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është si vijon: Eksport, import, me shumicë e pakicë, kultivim, grumbullim përpunim, prodhimin e esencave, paketimin dhe eksportin të bimëve medicinale dhe nënpro)

Durrës -86758292 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AE GRUP

L42230012O
(Import dhe eksport lende plasese per perdorim civil, ne funksion te objektit te veprimtarise se shoqerise apo ne aktivitetin e shperndarjes dhe te perdorimit te sherbimeve te ndryshme, ne favor te te treteve, p)

Lezhe 4201010 ALL

ÇERÇIZ TOPULLI

L42509601I
(Transport i udhëtarëve me autobus brenda rrethit)

Gjirokastër ALL

MOENA AL 66

L43004402M
(Ndërtime civile, turistike, industriale, bujqësore. Rikonstruksione, ndërtime banesash shumëkatëshe, ndërtime rrugësh, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ura dhe vepra arti, rikonstruks)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SULOVA NDERTIM PRODHIM

L43027201P
(Ndermarrje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore , ndertime civile, industriale, bujqesore, turistike, dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike, etj qe lidhen me to)

Tirane 6841600 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PAJO - OIL

L43226001E
(Tregti me pakice te karburanteve.Tregti me pakicë të gazit të lëngshëm.Auto-Gas. Impjant për mbushje bombula GLN.)

Berat 2750366 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

bd MINO

L43409603A
(Import-eksport të të gjitha mallrave. Tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Tregti me shumicë dhe me pakicë të mallrave të ndryshëm, industrial, lëndëve të ndërtimit, pajisje )

Gjirokastër 1811812 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni