Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 21866

Technical Planning&Development

L61510014I
(Fushat kryesore te veprimtarise se shoqerise jane: Hartim i studimeve masterplaneve te zhvillimit te rajoneve dhe atyre kombetare; Hartim te planeve urbanistike te Bashkive, ne konformitet me Ligjin e Planifiki)

Tiranë ALL

ABNID

L68911401J
(Aktivitet tregtar ne fushen e import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te para, materialeve e mallrave te ndryshme te ndertimit, konfeksione te ndryshme industriale, elektrike, ushqimore farmac)

Poliçan ALL

AMARA TRAVEL

L61515035J
(Objekti i shoqërisë do të jetë në fushën e turizmit, hotelerisë, shitje / blerje biletash avioni, trageti, autobusi dhe/apo të mjeteve të ndryshme të organizimit e formave të udhëtimeve turistike, u)

Tiranë ALL

BOTIME KOKONA

L61516013H
(Botimin dhe ribotimin e veprave të botuara, ose përkthime, sipas Bibliografisë të autorit Vedat Kokona, si dhe çdo krijimtari intelektuale. Në përputhje me legjisLaçionin shqiptar, me qëllim arritjen e)

Tiranë ALL

Egeu Stone

L63916002I
(Nxjerrja, përpunimi, tregtimi i gurëve dekorative, materialeve inerte etj. Ndërtime civile, industrial, turistike, bujqësore, ujësjellsa, kanalizime, kanale impiante vaditjeje, punime karpentierë, druri, )

Tiranë ALL

SISTEMA CLIENTE

L61518006L
(Shërbime në lidhje me "Call Center", ofrues shërbimesh interneti, ndërmjetësimit tregtar dhe të biznesit, marketing në fushat e shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm të stafit )

Tiranë ALL

S G D Energji

L66523702K
(Prodhim, tregtim, furnizim, energji elektrike.)

Bulqize ALL

AUTO EXPERT

L61523012L
(Riparim automjetesh të ndryshme. Import - Eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë e pakicë si: Tregtim artikujsh të ndryshëm industriale. Tregtim automjetësh të ç)

Tiranë ALL

EMIFER

L61524008L
(Tregtim me shumicë dhe pakicë. Import-eksport të mallrave të ndryshme, industriale, bujqësore, ushqimorë, duralumini, metaleve, hidrosanitare, elektroshtëpiake, elektronike, elektrike, materialeve të nd)

Tiranë ALL

HAIR ME PROFESIONAL

L62724601A
(Fason dhe prodhim për tregun vendas. Shitje me shumicë dhe me pakicë të produkteve të parukerise, kozmetikës, detergjentëve .)

Gjirokastër ALL

GIO ' S ICE

L61529507M
(Prodhim dhe shpërndarje kroisant dhe akullore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj; Përveç aktiviteteve të listuara me sipër shoqëria, në kuadër të objektit të saj)

Durrës ALL

GENERATE (Ish You2Be)

L61529028E
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve ge nje shogeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shgiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shgip)

Tiranë ALL

ITE Engineering

L61530001I
(Import-eksport dhe tregtimin e të gjitha llojeve të materialeve, makinerive pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit elektrik, elektroshtëpiak, elektronik, të telekomunikacionit, të destinuara )

Tiranë ALL

"ASE&XHE 2016"

L66531201M
(Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, ambalazhimin dhe paketim të tyre sipas standardeve, punime dhe shitje mermeri punime ndërtimi, investitor dhe sipërmarrje të tjera, pro)

Vlorë ALL

LUSHNJA KABLLOR

L63931402P
()

Lushnje ALL

DENI 2016

L61604507F
(Këmbime valutore. Agjent i transferimit të parave me subjektin financiar jo-banke Ak-Invest Sha. Veprimtari e agjentit për shërbimin e transfertave për të tretë në emër dhe llogari të Institucionit Fi)

Durrës ALL

Albpanel NGR

L61605017K
(Prodhimi i elementeve MDF duke përdorur si lëndë të parë mbetjet apo produkte fibroze si dhe riciklimi i tyre. Krijimi i ndërmarrjeve apo kooperativave bujqësore, blegtorale apo të kulturave të tjera m)

Tiranë ALL

ITALIA SYSTEM CONTACT

L62805201V
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose të të tretëve në territorin e Shqipërisë ose çdo vend tjetër, i cili k)

Elbasan ALL

S&L STUDIO

L61606040D
()

Tiranë ALL

DURNER ALBANIA

L61606039A
(Tregtimi dhe shpërndarja e produkteve të higjienës të nevojshme për pastrim, produkte letre që përdoren për kujdes mjekësor dhe qëllime të tjera higjiene si dhe pajisje teknike që përdoren për kë)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni