Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 24732

NOVELL CORE ( perthithur nga "Albametal"-L43402201R)

L62626201F
(Tregtim i çeliqeve të ndërtimit, materialeve të ndërtimit, profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshëm industriale, ushqimorë, konfeksioneve,)

Elbasan ALL

VIGAN GROUP (ish "MIAIR")

L61426009D
(Shoqeria eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te sherbime ndaj klientit, sherbime ndihmese "help desk", Telemarketing, sherbime shitje nepermjet telefonit ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret )

Tiranë ALL

AL TECH FOOD

L61426028J
(1.Transferimin e dijeve dhe praktikave bashkekohore per realizimin te prodhimeve me origjine bimore dhe shtazore, perpunimin e plote le tyre. Ambalazhimin dhe tregtimin ne vend, ne rajonin e Ballkanil, ne ve)

Tirane ALL

INTER MEDIA GROUP (ish "MEDIA GROUP IN")

L61429018R
(Aktivitet në fushën e Radio-televizionit duke përfshirë prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacionit të çdo lloji nëpërmjet zërit, imazhit, sinjaleve të kodifikuara, të s)

Tiranë ALL

FISH PLANET

L61502512F
(Import eksport, perpunim, tregtim , me shumice e pakice e te gjitha llojeve te produkteve te akuakultures detare dhe tokesore. Hapja e ambienteve te bar restoranteve , hoteleri , ambienete per kryerjen e tregti)

Durrës ALL

STAI PREFABBRICATI ALBANIA

L61502505A
(Aktivitet në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe industriale. Prodhim komponentë prej betoni, parafabrikate. Import-eksport i tyre. Studime bëshmërie. Studime të ndikimit në mjedis. Kërkime. Ko)

Durres ALL

Prestige MFC (ish "HB SPORT")

L61502004H
(Kontraktimin brenda dhe jashte vendit te talenteve sportive dhe zhvillimin e kapaciteteve te tyre sportive. Dhenien e asistences profesionale dhe juridike per negocimin e kontratave te transfertave te talent)

Tiranë ALL

RECOVERED EARTH PATOS

L61503033C
(Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “Recovered Earth Patos” Sh.p.k., do të zhvillojë aktivitet me objektin e veprimtarisë si më poshtë: 1.Veprimtari në fushën e përpunimit të produkteve hidr)

Fier ALL

EL- PROM

L61503008V
(Studime, projektime, mbikeqyrje te punimeve te zbatimit per te gjitha kategorite sipas standarteve dhe ligjeve ne fuqi. Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, studimi dhe pergatitja e projekt)

Tiranë 0 ALL

Technical Planning&Development

L61510014I
(Fushat kryesore te veprimtarise se shoqerise jane: Hartim i studimeve masterplaneve te zhvillimit te rajoneve dhe atyre kombetare; Hartim te planeve urbanistike te Bashkive, ne konformitet me Ligjin e Planifiki)

Tiranë ALL

ABNID

L68911401J
(Aktivitet tregtar ne fushen e import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te para, materialeve e mallrave te ndryshme te ndertimit, konfeksione te ndryshme industriale, elektrike, ushqimore farmac)

Poliçan ALL

AMARA TRAVEL

L61515035J
(Objekti i shoqërisë do të jetë në fushën e turizmit, hotelerisë, shitje / blerje biletash avioni, trageti, autobusi dhe/apo të mjeteve të ndryshme të organizimit e formave të udhëtimeve turistike, u)

Tiranë ALL

BOTIME KOKONA

L61516013H
(Botimin dhe ribotimin e veprave të botuara, ose përkthime, sipas Bibliografisë të autorit Vedat Kokona, si dhe çdo krijimtari intelektuale. Në përputhje me legjisLaçionin shqiptar, me qëllim arritjen e)

Tiranë ALL

Egeu Stone

L63916002I
(Nxjerrja, përpunimi, tregtimi i gurëve dekorative, materialeve inerte etj. Ndërtime civile, industrial, turistike, bujqësore, ujësjellsa, kanalizime, kanale impiante vaditjeje, punime karpentierë, druri, )

Tiranë ALL

STRAT ADVISORS

L61517016N
(Konsulencë Financiare, fiskale, kontabile e ligjore për shoqëritë tregtare dhe të tretë, konsulencë për aktivitete/veprimtari tregtare ndërkombëtare dhe konsulence biznesi në përgjithësi. Në funks)

Tiranë ALL

SISTEMA CLIENTE

L61518006L
(Shërbime në lidhje me "Call Center", ofrues shërbimesh interneti, ndërmjetësimit tregtar dhe të biznesit, marketing në fushat e shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm të stafit )

Tiranë ALL

ARTIC GROUP

L61518501B
(Tregtia, me shumicë dhe pakicë, importi –eksporti, prodhimi, përpunimi, ruajtja, logjistika, shpërndarja, lëvizja dhe depozitimi, për vete dhe për llogari të të tretëve, i të gjitha llojeve të pro)

Shijak ALL

S G D Energji

L66523702K
(Prodhim, tregtim, furnizim, energji elektrike.)

Bulqize ALL

AUTO EXPERT

L61523012L
(Riparim automjetesh të ndryshme. Import - Eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë e pakicë si: Tregtim artikujsh të ndryshëm industriale. Tregtim automjetësh të ç)

Tiranë ALL

EMIFER

L61524008L
(Tregtim me shumicë dhe pakicë. Import-eksport të mallrave të ndryshme, industriale, bujqësore, ushqimorë, duralumini, metaleve, hidrosanitare, elektroshtëpiake, elektronike, elektrike, materialeve të nd)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni