Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 18370

LUSHNJA KABLLOR

L63931402P
()

Lushnje ALL

DENI 2016

L61604507F
(Këmbime valutore. Agjent i transferimit të parave me subjektin financiar jo-banke Ak-Invest Sha. Veprimtari e agjentit për shërbimin e transfertave për të tretë në emër dhe llogari të Institucionit Fi)

Durrës ALL

Albpanel NGR

L61605017K
(Prodhimi i elementeve MDF duke përdorur si lëndë të parë mbetjet apo produkte fibroze si dhe riciklimi i tyre. Krijimi i ndërmarrjeve apo kooperativave bujqësore, blegtorale apo të kulturave të tjera m)

Tiranë ALL

ITALIA SYSTEM CONTACT

L62805201V
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose të të tretëve në territorin e Shqipërisë ose çdo vend tjetër, i cili k)

Elbasan ALL

DURNER ALBANIA

L61606039A
(Tregtimi dhe shpërndarja e produkteve të higjienës të nevojshme për pastrim, produkte letre që përdoren për kujdes mjekësor dhe qëllime të tjera higjiene si dhe pajisje teknike që përdoren për kë)

Tiranë ALL

B.N.G -ALUMIN

L61606502V
(Prodhim dyer - dritare alumini, qepena e grilla alumini, struktura hekuri etj, si dhe tregtimi i tyre. Tregtim me shumicë e pakicë, Import- Eksport të artikujve të ndryshëm, industriale, artikujve të alum)

Durrës ALL

WOLLENGWONG UNIVERSITY

L61607035S
(Dhënia e konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive, institucioneve publike dhe private. Në veçanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, fmanciare, strategji industriale dhe çështje që i bashkëlidh)

Tiranë ALL

MARKETS CAPITAL

L61607011S
(Konsulenca dhe shërbime për individë dhe shoqëri tregtare në fushën tregtare, financiare, fiskale, në lidhje me administrimin e aseteve dhe pasurive të luajtshme e të paluajtshme, administrimi i tregje)

Tiranë ALL

In Aes

L66614006E
(Import-Export, i artikujve ushqimorë, blegtoral, etj, parafarmaci, yougurteri tregtim me shumicë e pakicë. Ndërtimi, rikonstruktimi, shitje blerje pasurish të paluajtshme të çdo lloji, edhe parafabrikate)

Shkodër ALL

GERTI - D

L62815001N
(Punime të ndryshme në fushën e ndërtimit. Tregti me pakicë materiale të ndryshme ndërtimi. Përpunim llamarine. Grumbullim skrapi.)

Berat ALL

TIRANA AKU CENTER

L61618007A
(Fizioterapi dhe veprimtari shëndetësore të kujdesit dhe mirëmbajtjes trupore.)

Tiranë ALL

ECOTECH ENERGY SERVICES

L61619030P
(Pastrimi i të gjitha depozitave të hidrokarbureve. Ne fushen e ndertimit objekteve ushtarake rikonstruksione te veprave te artit, objekteve industriale, autostrada, ne fushen e ndertimit te veprave hidroenerg)

Tiranë ALL

DOMUS GROUP

L61619008M
(Projektim- ndërtim objektesh civile dhe industriale. Projektim- zbatim në punime interior, dekorim, fasada, restaurime. Import-Eksport, tregtim materiale dhe lëndë ndërtimi.)

Tiranë ALL

KEAM INTERNATIONAL

L61620038P
(Import eksport dhe tregtimi me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise apo te treteve. Blerje , shitje te pasurive te luajtshme te paluajts)

Tiranë ALL

FASHION EMBROIDERY

L62821403O
(Import - eksport të materialeve tekstile, konfeksioneve, makineri e pajisje qepëse të tekstileve, përpunim, konfeksioni e qepje dhe tregtim me shumicë e pakicë i konfeksioneve. Të merret me transaksione )

Fier ALL

Galanti Albania (Ish Alb-Korrekt)

L61621027F
(Sherbime te lidhura fushen e ndertimit, riparime, suvatime, lyerje, shtrim pllakash dhe parkete, instalime elektrike, hidraulike, sisteme ngrohje ftohje dhe aspirim. Prodhim, riparim dhe montim mobilje. Tregti )

Diber ALL

archistudio

L61626024G
(Studime pjesore urbanistike. Projektim objekte civileindustriale turistike deri ne 5 kt. Projektim objekte civileindustriale-turistike mbi 5 kt. Projektim interiere. Projektim pejsazhi, sistemim siperfaqe te gj)

Tirane ALL

3C ITALIA

L61627022S
(Tregtimi dhe ndërmjetësimin e prodhimeve italiane, të produkteve si dyer të brendshme të llojeve të ndryshme dhe materiale të llojeve të ndryshme, dyer të blinduara, vetrata dhe artikuj në dobi të nd)

Tiranë ALL

UNIONNET TELE.CO (ish UNIONNET WESTERN UNION)

L62827402N
(Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Të gjithë shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave në emër dhe për llogari të n)

Fier ALL

E.R One Albania

L61629037G
(Import eksport të materialeve të ndryshëm që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë. Import eksport e tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm industrial të përdorimit të gjere, telek)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni