Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25711

ROLLHOST

L62812006P
(Hostime ( vendqëndrim website dhe emaile ). Ndërtime website ( faqe interneti ). Dizenjime të ndryshme të websiteve dhe logove. Mirëmbajtje faqesh interneti, çertifikata sigurie SSL, shërbime të faqeve )

Berat ALL

In Aes

L66614006E
(Import-Export, i artikujve ushqimorë, blegtoral, etj, parafarmaci, yougurteri tregtim me shumicë e pakicë. Ndërtimi, rikonstruktimi, shitje blerje pasurish të paluajtshme të çdo lloji, edhe parafabrikate)

Shkodër ALL

GERTI - D

L62815001N
(Punime të ndryshme në fushën e ndërtimit. Tregti me pakicë materiale të ndryshme ndërtimi. Përpunim llamarine. Grumbullim skrapi.)

Berat ALL

ERJONI - AGRO

L62818403A
(Import - eksport fruta - perime. Tregti me shumice dhe pakice fruta - perime per tregun e brendshem. Ne fushen e ndertimit dhe shitjes se banesave qytetareve, objekte industriale, social - kulturore, bujqeso)

Roskovec ALL

TIRANA AKU CENTER

L61618007A
(Fizioterapi dhe veprimtari shëndetësore të kujdesit dhe mirëmbajtjes trupore.)

Tiranë ALL

ECOTECH ENERGY SERVICES

L61619030P
(Pastrimi i të gjitha depozitave të hidrokarbureve. Ne fushen e ndertimit objekteve ushtarake rikonstruksione te veprave te artit, objekteve industriale, autostrada, ne fushen e ndertimit te veprave hidroenerg)

Tiranë ALL

GTACC

L61619505S
(Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të çdo lloj mallrash konsumi apo mallra industriale. Pikë servisi, tregti me shumicë dhe pakicë të makinave dhe pjesëve të tyre. Dhënie me qira e automje)

Durrës ALL

DOMUS GROUP

L61619008M
(Projektim- ndërtim objektesh civile dhe industriale. Projektim- zbatim në punime interior, dekorim, fasada, restaurime. Import-Eksport, tregtim materiale dhe lëndë ndërtimi.)

Tiranë ALL

KEAM INTERNATIONAL

L61620038P
(Import eksport dhe tregtimi me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise apo te treteve. Blerje , shitje te pasurive te luajtshme te paluajts)

Tiranë ALL

Coffee Service

L61620004I
(Import-eksport, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave ushqimor, industrial, paisje per bare restorante dhe asistence teknike per keto paisje, sipermarrja dhe sherbimi ne fusha te ndryshme; kryerja e trans)

Tirane ALL

FASHION EMBROIDERY

L62821403O
(Import - eksport të materialeve tekstile, konfeksioneve, makineri e pajisje qepëse të tekstileve, përpunim, konfeksioni e qepje dhe tregtim me shumicë e pakicë i konfeksioneve. Të merret me transaksione )

Fier ALL

Galanti Albania (Ish Alb-Korrekt)

L61621027F
(Sherbime te lidhura fushen e ndertimit, riparime, suvatime, lyerje, shtrim pllakash dhe parkete, instalime elektrike, hidraulike, sisteme ngrohje ftohje dhe aspirim. Prodhim, riparim dhe montim mobilje. Tregti )

Diber ALL

CENTRE FOR LANGUAGES MATERIALS AND EDUCATION

L61621024E
(Shitje dhe botim i çdo lloj libri, trajnim metodologjik për gjuhet e huaja për punonjësit arsimore të gjuhëve të huaja në institucionet arsimore, organizimi i seminareve dhe trajnimeve përgatitore për)

Tiranë ALL

archistudio

L61626024G
(Studime pjesore urbanistike. Projektim objekte civileindustriale turistike deri ne 5 kt. Projektim objekte civileindustriale-turistike mbi 5 kt. Projektim interiere. Projektim pejsazhi, sistemim siperfaqe te gj)

Tirane ALL

SPARK FUTURE

L61626003H
(Projektimi, realizimi, instalimi dhe/ose tregtimi i sistemeve elektrike, sistemeve të ndriçimit paneleve diellore. Ofrimin e shërbimit të projektimit, zhvillimit, realizimit, mirëmbajtjes të impianteve/si)

Tiranë ALL

3C ITALIA

L61627022S
(Tregtimi dhe ndërmjetësimin e prodhimeve italiane, të produkteve si dyer të brendshme të llojeve të ndryshme dhe materiale të llojeve të ndryshme, dyer të blinduara, vetrata dhe artikuj në dobi të nd)

Tiranë ALL

UNIONNET TELE.CO (ish UNIONNET WESTERN UNION)

L62827402N
(Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Të gjithë shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave në emër dhe për llogari të n)

Fier ALL

E.R One Albania

L61629037G
(Import eksport të materialeve të ndryshëm që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë. Import eksport e tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm industrial të përdorimit të gjere, telek)

Tiranë ALL

Mare Services

L61629022F
(Organizim eventesh, import - eksport, promocion, rikonstruksion, ndertim kende lojrash, aktivitete promocionale, research, organizime te ndryshme konferenca. Linjë prodhimi materiale tekstile mjekësore. Impor)

Vore ALL

AGRO SINA

L64105404R
(Prodhim fidane, shitblerje impute bujqesore, import eksport artikuj bujqesore dhe te tjera.)

Lushnje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni