Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 22720

FASHION EMBROIDERY

L62821403O
(Import - eksport të materialeve tekstile, konfeksioneve, makineri e pajisje qepëse të tekstileve, përpunim, konfeksioni e qepje dhe tregtim me shumicë e pakicë i konfeksioneve. Të merret me transaksione )

Fier ALL

Galanti Albania (Ish Alb-Korrekt)

L61621027F
(Sherbime te lidhura fushen e ndertimit, riparime, suvatime, lyerje, shtrim pllakash dhe parkete, instalime elektrike, hidraulike, sisteme ngrohje ftohje dhe aspirim. Prodhim, riparim dhe montim mobilje. Tregti )

Diber ALL

CENTRE FOR LANGUAGES MATERIALS AND EDUCATION

L61621024E
(Shitje dhe botim i çdo lloj libri, trajnim metodologjik për gjuhet e huaja për punonjësit arsimore të gjuhëve të huaja në institucionet arsimore, organizimi i seminareve dhe trajnimeve përgatitore për)

Tiranë ALL

archistudio

L61626024G
(Studime pjesore urbanistike. Projektim objekte civileindustriale turistike deri ne 5 kt. Projektim objekte civileindustriale-turistike mbi 5 kt. Projektim interiere. Projektim pejsazhi, sistemim siperfaqe te gj)

Tirane ALL

SPARK FUTURE

L61626003H
(Projektimi, realizimi, instalimi dhe/ose tregtimi i sistemeve elektrike, sistemeve të ndriçimit paneleve diellore. Ofrimin e shërbimit të projektimit, zhvillimit, realizimit, mirëmbajtjes të impianteve/si)

Tiranë ALL

3C ITALIA

L61627022S
(Tregtimi dhe ndërmjetësimin e prodhimeve italiane, të produkteve si dyer të brendshme të llojeve të ndryshme dhe materiale të llojeve të ndryshme, dyer të blinduara, vetrata dhe artikuj në dobi të nd)

Tiranë ALL

UNIONNET TELE.CO (ish UNIONNET WESTERN UNION)

L62827402N
(Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Të gjithë shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave në emër dhe për llogari të n)

Fier ALL

E.R One Albania

L61629037G
(Import eksport të materialeve të ndryshëm që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë. Import eksport e tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm industrial të përdorimit të gjere, telek)

Tiranë ALL

Mare Services

L61629022F
(Organizim eventesh, import - eksport, promocion, rikonstruksion, ndertim kende lojrash, aktivitete promocionale, research, organizime te ndryshme konferenca. Linjë prodhimi materiale tekstile mjekësore. Impor)

Vore ALL

GREENTERPRISE

L61705020K
(Design, printime, prodhim tabelash reklamuese, Konsulencë në fushën e reklamave, prodhim reklamash audio dhe video, shërbime elektronike dhe internetit. Ndërmjetësim, konsulence, auditim dhe trajnim për )

Tiranë 0 ALL

Shtepia e Librave

L61705013E
(Tregti dhe shërbime në internet dhe fizike. Shtëpi botuese)

Tiranë ALL

D & KO

L61706022I
(A- Në fushën import-eksport automjete, makineri etj. Automjete përdorim i veçantë. Platforma për punime në lartësi të ndryshme. Automjete të renda. Blerje, shitje dhe dhënie me qira të automjeteve d)

Tiranë ALL

DORKHLIN

L61706015C
(Ofrimi i sherbimeve , asistences dhe konsulences profesionale ne fushat e administrimit te biznesit , teknologjise se informacionit dhe komunikimit, informatike, artit, muzikes, spektaklit, arsimit, sportit dhe)

Tiranë ALL

UET & Partners Legal Studio (Ish Pro-Democratia)

L61706009E
(Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ligjore. Përfaqësimi në gjykata, përfaqësimi në institucione shtetërore dhe/ose private, ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale )

Tiranë ALL

Sviluppo Mare 1

L61706003C
(Në ndërtim: Projektimi dhe zbatimi i veprave ndërtimore si vijon: ndërtime me karakter civil dhe ekonomik, punime/gërmime dhe sistemime dheu, tarracime tërrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekono)

Tiranë ALL

NOVOSELË PHOTOVOLTAIC POWER PLANT

L61709021P
(Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e termocentraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, rrezatimi diellor dhe burime potenciale të tjera të )

Tiranë ALL

Premium Finance Invest

L61711009G
(Shoqëria ka për objekt kryerjen e të gjitha aktiviteteve të Faktoringut në përputhje me legjisLaçionin Shqiptar në fuqi. Ushtrimin e veprimtarisë së kredidhënies në të gjitha format e saj dhe vepri)

Tiranë ALL

RIAP-05

L62913401H
(Import eksport, tregtimin me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit te artikujve te mobilerise,prodhim dhe tregtim te mobiljeve. Hapje te lokaleve bar piceri restorant, fast food etj. Tregtimin e veprave te )

Fier ALL

Building Construction & ASC

L61716023U
(Veprimtari ne fushen e tregtise te metalit dhe mallrave metalike, Aktivitet ne fushen e tregtise, shitje-blerje te mallrave dhe te materialeve metalike, Prodhim te produkteve te hekurit te fokusuar ne struktura)

Vore ALL

We Web

L61718044G
(Qëllimi i shoqërisë është: të kryejë të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në baze të legjisLaçionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Rep)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni