Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 10547

Mbi 1000000 Fitim 2015

bd MINO

L43409603A
(Import-eksport te te gjitha mallrave. Tregtim me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Tregti me shumice dhe me pakice te mallrave te ndryshem, industrial, lendeve te ndertimit, paisje elektrike, pje)

Dropull 1811812 ALL

ERMIAL-TRUCKS

L44010402V
(Import-eksport, tregtim automjetesh të ndryshme dhe ndryshim funksion konstruksioni i tyre si dhe tregti pjesë të ndryshme këmbimi automjetesh)

Fier ALL

ZAHARIA-B

L44116802J
(Studimi dhe projektimi i objekteve civile, industriale, studim fizibiliteti, studime urbanistike e tjera te kesaj natyre. Rikonstruksioni dhe ndertimi i objekteve civile dhe industriale, ujesjelles kanalizime, )

Sarande 729069 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SMO VATAKSI

L47022001J
(Në projektim: Kat. 1/e - planvendosje objektesh te veçanta. Kat. 3/a - projektim i strukturave te zakonshme prej murature tulle, guri, betoni, b/armeje dhe metalike. Kat .6 - a, c. Kat. 7/a - projektim vepra )

Shkodër 4689599 ALL

"ALIAJ-79" SHPK

L47521901E
(Ndertim e zbatim te punimeve ne fushen e ndertimeve civile,industriale,turistike,punime dheu,murature,punime restaurimi,transport,import-eksport mallra industriale,materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem bre)

Dibër 806964 ALL

MBIKQYRJE KOLAUDIM LAMI shpk

L48611901F
(Supervizim dhe kolaudim. Ndertim dhe rikonstruksion i ndertesave, veprave te artit, rrugeve, urave.Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime etj. Mirembajtje dhe rikonstruksion godinash civile dhe industriale. Transpo)

Dibër ALL

"PROGU" SHPK

L48722301E
(Ndërtime, rikonstruksione, mirëmbajtje dhe riparime të të gjitha llojeve, grumbullim, ruajtje, tregtim dhe eksport kërpudhe si dhe produkteve të tjera pyjore. Tregti artikuj të ndryshëm me shumicë dhe )

Pukë 229103 ALL

ZEF BIBA

L49427001E
(Tregtim i mallrave ushqimore me shumicë dhe me pakicë. Tregtim të lëndëve alkoolike prodhime vendas dhe të huaja me shumicë dhe pakicë. Tregtimi me shumicë dhe pakicë të mallrave hidrosanitare, elekt)

Lezhë 940377 ALL

B93 II

L52209050O
(Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme: ndërtim, projektim, rikonstruksion ndërtime civile, ekonomike, industriale dhe turistike. Ndërtime rrugësh, vepra hidroteknike etj. Prodhim e tregtim të m)

Tiranë -283725 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FAT GROUP

L43428401V
(Tregti me shumicë e pakicë, import – eksport, montim, mirëmbajtje, servis për produkte dhe pajisje: Industriale, elektronike, elektrike, hidraulike, hidrosanitare, bujqësore, ndërtimi, mobilimi, laborat)

Fier 1584088 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Likja 2014 Kurbin

L48513301A
(Te gjitha llojet e ndertimeve civile dhe industriale, tregtare, strukturave turistike, veprave rrugore, ndertimeve infrastrukture ne pergjithesi deri ne 5 kate e mbi 5 kate; pra mund te realizoje zbatimin e pun)

Lezhë 2900485 ALL

ELEPHANTSTUDIO

L51708013S
(Studim dhe projektim ne ndertim i veprave civile, industriale, hidraulike, restaurime, punime dheu, betoni, armature, ujesjelles, kanalizime, ura dhe vepra arti, galeri tunele, rruge-hekurudha. Mbikeqyrje dhe k)

Tiranë -586162 ALL

Viola Green

L51928004K
(Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve grumbullimin, seleksionim, perpunim, I mbejtjeve urbane, pastrimit te mbeturinave urbane, perpunimi i tyre, import - eksport i pajisjeve, makineri)

Tiranë ALL

"DRICONS"

L52013020H
(Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turislike, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve)

Tiranë ALL

"GJEODETIKA 2010" SH.P.K

L52229501C
(Studim projektim dhe zbatim i punimeve topogjeodezike. Projektime Arkitektronikedhe konstruktive. Shitblerje mallrash te ndryshem. Shitblerje te pasurive te paluajtshme. Projektime arkitektonike dhe konstruktiv)

Durrës 197280 ALL

SAIMIRI GRUP 1981

L52402028F
(Pastrim dhe gjelberim qyteti. Sherbime te ndryshme komunale, pastrim siperfaqe urbane, rikonstruksione te ndryshme. Aktivitet ne fushen e ndertimit si: germime dheu ; ndertime civile dhe ekonomike; prodhim dhe )

Tiranë 242540 ALL

AB. ZOGA SH.P.K

L53405005H
(Kryerja e punimeve në Shërbime funerale. Kryerja e punimeve në varreza dhe mirëmbajtja e tyre. Bar - restorant. Shoqëria mundet të realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo)

Berat 569083 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BARDHI

J67902364U
(Shërbime publike, riparime të pjesshme dhe të përgjithshme banesash, private e shtetërore. Mirëmbajtje rrugësh, trotuaresh dhe kanalizimeve. Ndërtime banesash shtetërore dhe private dhe objekteve të t)

Laç 4672296 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

G & K

K51524045N
(Projektime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit:Studime pjesore urbanistike; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate;)

Tiranë 16948937 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BARDHI

J72902814G
(Shërbime publike, pastrime mjedisesh, organizim dhe kryerje punimesh për gjelbërim, shërbime funerale, transportim i kufomave brenda dhe jashtë vendit, shërbime për mirëmbajtje dhe riparim varrezash, sh)

Rrogozhinë 3249087 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni