Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 432

Mbi 1000000 Fitim 2015

RESULI - ER

L12510413V
(Tregtim me shumice e pakice i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, gazit te lengshem, vajrave lubrifikante dhe artikuj te ndryshem . Importi dhe eksporti i naftes ,gazit dhe nenprodukteve te tyre, benzine, )

Fier 23745886 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albsig (Ish ALB - SIGURACION)

K42108801C
(Sigurime për dëme.)

Tiranë 136924988 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

''B&A-02''

K21720007H
(Tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale, metale çeliku, hekuri, bronxi, bakri, alumini. Pllaka e pajisje hidrosanitare, elektroda, artikuj kancelarie, makineri e pajis)

Tiranë 4615948 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Remonti Elektrik

J62903394N
(Riparimet dhe remontet e mesme dhe kapitale te makinave elektrike rrotulluse te cdo tipi, fuqie e tensioni. Sherbim dhe remont kapital te transformatoreve te fuqise, furrave elektrike,rrotulluese reaktoreve te )

Elbasan 100774056 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB-IMPEX

K13513401O
(Tregtim me shumice, Import- Eksport dhe transporti i artikujve bitumit, mazutit dhe nenprodukte te tjera te naftes. Prodhimi dhe tregtimi i emulsioneve bituminoze. Tregti, import eksport te mallrave industriale)

Fier 20932114 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOMBEAS

K88103301J
(- Ndertime objektesh te ndryshme social kulturore, industriale,rrugore,impiante teknologjike termike dhe kondicionimi, elektrike dhe elektronike. - Ndertim minierash,nxjerrje minerali dhe import- eksport i tyre)

Kurbin 3363997 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANSIG

L21319037M
(Shoqeria ka per objekt te saj sigurimet e përgjithshme, ne perputhje me Ligjin Nr 9267 date 29.07.2004 "Per veprimtarin e sigurimit, te risigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime" , si dhe çdo )

Tiranë 43461844 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTRACOM TELECOM ALBANIA (Ish INTRALBAN KONSTRUKSIONE TE VEPRAVE TEKNIKE)

K12006001H
(a) Studimi, projektimi, zbatimi dhe vënia në funksionim brenda dhe jashtë vendit, te veprave teknike të çdo natyre qofshin, publike të personave juridik publik dhe privat, organizmave dhe privateve, dhe )

Tiranë 112546465 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"LAND - FJORI GAZ"

K76702001W
(Import eksport tregti me shumice e pakice te gazit te lengshem te karburantave, lubrifikanteve, vajrave, graso, gas e lende djegese te te gjitha llojeve dhe kategorive etj. Tregtim me shumice e pakice te artiku)

Shkoder 1168321 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VELLEZERIT AGALLIU / M

K77405201T
(Tregtim me shumice i makinerive e veglave te punes.Tregti me shumice i vajrave lubrifikante,naftes import eksport i tyre,Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore, materialev)

Vlore 10170069 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALSTEZO

J63208420N
(Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem: Ndertim objektesh mbi tete kate.Autoshkolle per pergatitjen e te gjithe kategorive te drejtuesve te mjeteve motorrike, per te gjitha shkallet dhe kategorite, autos)

Fier 31282048 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LIQENI VII (Ish Mekanike Pjesëve Ndërrimit” Durrës sh.a)

K01730502W
(Prodhim dhe tregtim pjese kembimi per makineri bujqesore, te ndertimit, transportit etj. Tregtim me shumice dhe pakice te cdo lloj detali, nyje apo aksesori te makinerive bujqesore,te ndertimit, transportit etj)

Durres 1531815 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AUTO START GROUP (A.S.G)

L11827007A
(Importim-eksportim dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, pjesë këmbimi për makina, vajra dhe lubrifikant, 'artikuj ushqimor, pije freskuese, pije alkoolike, kafe, maki)

Tiranë 2562155 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DAST(Delta Adhesive Structural Tech)

K81401501G
(Import, eksport, prodhime llaçrash, përgatitje tullash, pajisje hidrosanitare, inerte, etj. Prodhime llaçrash të gatshme, të thatë të parapërgatitura për ndërtim dhe rrugë, në thasë dhe rifuxho, me)

Durrës 58356373 ALL

AUTOVIZION (Ish AUTO VIZION)

K71420008L
(Te meret me Blerjen dhe shitjen e automejteve te tipit IVECO.Te meret me tregtimin e pjeseve te kembimit per atomjetet e Tipit IVECO dhe Import Exportin e tyre.Te meret me tregtimin e karburanteve dhe lubrifika)

Tiranë 960209 ALL

TRIOS

L12805203J
(Tregetimi me shumice i naftes, gazit,nenprodukteve perfshire ato bio si dhe lendet djegese, me kodin VIII.1.A. Aktivitet ndertime civile (publike) dhe private. Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim ne fushen e nder)

Tiranë -499935 ALL

PRODHIME METALIKE

J91807502K
(Prodhime sfera per fabrikat e çimentos. Prodhime-axhustime- montime si dhe operacione financiare, trgtare e industriale qe lidhen drejtperdrejt ose terthorazi me veprimtarine e shoqrise. Projektim, prodhim, mo)

Shijak ALL

"MEDIA NORD"

K66531001w
(Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i emisioneve me karakter informativ, edukativ, kulturor, artistik, argetues e reklamues qe transmeton nga stacion televiziv "Shkodra TV1")

Shkodër 25000 ALL

"K.A.T -ALBANIA"

K57024002E
(Aktivitet ne fushen e ndertimeve, projektimeve etj)

Shkodër ALL

QYLNET

K62405012L
(Sherbime te nderlidhjes ne internet, e-mail, ëeb hosting etj, te abonenteve te ndryshem: videokonferenca, mesim ne distance, radiokomunikim, ndertim dhe operim rrjetesh me fibra optike, xDSL,kabllor/koaksial e)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni