Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 407

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB-IMPEX

K13513401O
(Tregtim import eksport me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante, të gazit, benzine, vajguri. Në fushën e ndërtimit për zbatim; punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh)

Fier 20932114 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOMBEAS

K88103301J
(- Ndertime objektesh te ndryshme social kulturore, industriale,rrugore,impiante teknologjike termike dhe kondicionimi, elektrike dhe elektronike. - Ndertim minierash,nxjerrje minerali dhe import- eksport i tyre)

Kurbin 3363997 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANSIG

L21319037M
(Shoqeria ka per objekt te saj sigurimet e përgjithshme, ne perputhje me Ligjin Nr 9267 date 29.07.2004 "Per veprimtarin e sigurimit, te risigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime" , si dhe çdo )

Tiranë 43461844 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTRACOM TELECOM ALBANIA

K12006001H
(a) Studimi, projektimi, zbatimi dhe vënia në funksionim brenda dhe jashtë vendit, te veprave teknike të çdo natyre qofshin, publike të personave juridik publik dhe privat, organizmave dhe privateve, dhe )

Tiranë 112546465 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LAND - FJORI GAZ

K76702001W
()

Vau Dejes 1168321 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VELLEZERIT AGALLIU / M

K77405201T
(Tregtim me shumice i makinerive e veglave te punes.Tregti me shumice i vajrave lubrifikante,naftes import eksport i tyre,Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore, materialev)

Vlore 10170069 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALSTEZO

J63208420N
(Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem: Ndertim objektesh mbi tete kate.Autoshkolle per pergatitjen e te gjithe kategorive te drejtuesve te mjeteve motorrike, per te gjitha shkallet dhe kategorite, autos)

Fier 31282048 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LIQENI VII (Ish Mekanike Pjesëve Ndërrimit” Durrës sh.a)

K01730502W
(Prodhim dhe tregtim pjese kembimi per makineri bujqesore, te ndertimit, transportit etj. Tregtim me shumice dhe pakice te cdo lloj detali, nyje apo aksesori te makinerive bujqesore,te ndertimit, transportit etj)

Durres 1531815 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DAST(Delta Adhesive Structural Tech)

K81401501G
(Import, eksport, prodhime llaçrash, përgatitje tullash, pajisje hidrosanitare, inerte, etj. Prodhime llaçrash të gatshme, të thatë të parapërgatitura për ndërtim dhe rrugë, në thasë dhe rifuxho, me)

Durrës 58356373 ALL

AUTOVIZION (Ish AUTO VIZION)

K71420008L
(Te meret me Blerjen dhe shitjen e automejteve te tipit IVECO.Te meret me tregtimin e pjeseve te kembimit per atomjetet e Tipit IVECO dhe Import Exportin e tyre.Te meret me tregtimin e karburanteve dhe lubrifika)

Tiranë 960209 ALL

TRIOS

L12805203J
(Tregetimi me shumice i naftes, gazit,nenprodukteve perfshire ato bio si dhe lendet djegese, me kodin VIII.1.A. Aktivitet ndertime civile (publike) dhe private. Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim ne fushen e nder)

Tiranë -499935 ALL

PRODHIME METALIKE

J91807502K
(Prodhime sfera per fabrikat e çimentos. Prodhime-axhustime- montime si dhe operacione financiare, trgtare e industriale qe lidhen drejtperdrejt ose terthorazi me veprimtarine e shoqrise. Projektim, prodhim, mo)

Shijak ALL

"MEDIA NORD"

K66531001w
(Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i emisioneve me karakter informativ, edukativ, kulturor, artistik, argetues e reklamues qe transmeton nga stacion televiziv "Shkodra TV1")

Shkodër 25000 ALL

"K.A.T -ALBANIA"

K57024002E
(Aktivitet ne fushen e ndertimeve, projektimeve etj)

Shkodër ALL

QYLNET

K62405012L
(Sherbime te nderlidhjes ne internet, e-mail, ëeb hosting etj, te abonenteve te ndryshem: videokonferenca, mesim ne distance, radiokomunikim, ndertim dhe operim rrjetesh me fibra optike, xDSL,kabllor/koaksial e)

Tiranë ALL

EXIMOIL

K91715006E
(Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i naftës, gazit e nënprodukteve të tyre, përpunimi i nënprodukteve dhe gjysmëprodukteve të naftës e vajrave lubrifikante, ngritja e shfrytëzimi i impia)

Tiranë -650598 ALL

AMERICAN HOSPITAL (Ish Univers-Alb)

K61821002C
(Investime dhe shërbime në fushën e mjekësisë dhe shëndetit, ngritja dhe menaxhimi i spitaleve dhe klinikave private, importimi dhe eksportimi i materialeve te ndryshme. Industria e ndërtimit, shitblerje,)

Tiranë -88317000 ALL

QENDRA SPORTIVE

J61813020F
(Organizimi dhe zhvillimi i ndeshjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, realizimi i të ardhurave nga këto aktivitete, mirëmbajtje dhe administrim i objekteve sportive.)

Tiranë -13814431 ALL

Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a (Ish Ujësjelles Kukes sh.a)

J67902228S
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/eve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se ko)

Kukës -2639232 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJESJELLES MAT Sh.a

J68103917F
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhimi dhe blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se kons)

Dibër 9788106 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni