Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 726

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONTINENTAL GROUP (ish "A.K.U.S GROUP")

K01611001B
(Veprimtari turistike, Hotele dhe struktura te ngjajshme, akomodime per pushime, hapesira per kampingje parqe dhe çadra, aktivitete te sherbimit te pijeve dhe gastronomise, bar, restorant, piceri, brenda ambjen)

Vore 16357649 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RESULI - ER

L12510413V
(Tregtim me shumice e pakice i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, gazit te lengshem, vajrave lubrifikante dhe artikuj te ndryshem . Importi dhe eksporti i naftes ,gazit dhe nenprodukteve te tyre, benzine, )

Fier 23745886 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albsig (Ish ALB - SIGURACION)

K42108801C
(Sigurime për dëme.)

Tiranë 136924988 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

''B&A-02''

K21720007H
(Tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale, metale çeliku, hekuri, bronxi, bakri, alumini. Pllaka e pajisje hidrosanitare, elektroda, artikuj kancelarie, makineri e pajis)

Tiranë 4615948 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Remonti Elektrik

J62903394N
(Riparimet dhe remontet e mesme dhe kapitale te makinave elektrike rrotulluse te cdo tipi, fuqie e tensioni. Sherbim dhe remont kapital te transformatoreve te fuqise, furrave elektrike,rrotulluese reaktoreve te )

Elbasan 100774056 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB-IMPEX

K13513401O
(Tregtim me shumice, Import- Eksport dhe transporti i artikujve bitumit, mazutit dhe nenprodukte te tjera te naftes. Prodhimi dhe tregtimi i emulsioneve bituminoze. Tregti, import eksport te mallrave industriale)

Fier 20932114 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOMBEAS

K88103301J
(- Ndertime objektesh te ndryshme social kulturore, industriale,rrugore,impiante teknologjike termike dhe kondicionimi, elektrike dhe elektronike. - Ndertim minierash,nxjerrje minerali dhe import- eksport i tyre)

Kurbin 3363997 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANSIG

L21319037M
(Shoqeria ka per objekt te saj sigurimet e përgjithshme, ne perputhje me Ligjin Nr 9267 date 29.07.2004 "Per veprimtarin e sigurimit, te risigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime" , si dhe çdo )

Tiranë 43461844 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTRACOM TELECOM ALBANIA (Ish INTRALBAN KONSTRUKSIONE TE VEPRAVE TEKNIKE)

K12006001H
(a) Studimi, projektimi, zbatimi dhe vënia në funksionim brenda dhe jashtë vendit, te veprave teknike të çdo natyre qofshin, publike të personave juridik publik dhe privat, organizmave dhe privateve, dhe )

Tiranë 112546465 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"LAND - FJORI GAZ"

K76702001W
(Import eksport tregti me shumice e pakice te gazit te lengshem te karburantave, lubrifikanteve, vajrave, graso, gas e lende djegese te te gjitha llojeve dhe kategorive etj. Tregtim me shumice e pakice te artiku)

Shkoder 1168321 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VELLEZERIT AGALLIU / M

K77405201T
(Tregtim me shumice i makinerive e veglave te punes.Tregti me shumice i vajrave lubrifikante,naftes import eksport i tyre,Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore, materialev)

Vlore 10170069 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALSTEZO

J63208420N
(Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem: Ndertim objektesh mbi tete kate.Autoshkolle per pergatitjen e te gjithe kategorive te drejtuesve te mjeteve motorrike, per te gjitha shkallet dhe kategorite, autos)

Fier 31282048 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AGNA (ISH ANONIME KAKAVIJE)

J62903631L
(Import eksport te mallrave industriale e ushqimore, materiale ndertimi, prodhime bujqesore e blegtorale, prodhim e shitje pije alkolike,pjese kembimi, tregtimin e tyre me shumice e pakice si dhe transport mallr)

Gjirokastër 611290314 ALL

ENERGY DEVELOPMENT GROUP (Ish FRIGO FOOD ENERGY INVEST)

K82124007R
(Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te heceve, financimin, venien ne pune, administrimin, prodhimin, shperndarjen, eks)

Tiranë -5975400 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TEQJA INTERNATIONAL

K43301801V
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e cdo veprimtarie te ligjshme dhe/ose te angazhohet ne cdo lloj aktiviteti sipas legjislacionit shqiptar per tregtimin me shumice te produkteve industriale,importin,eksport-impor)

Rrogozhine 2480815 ALL

GLOBAL INVEST (ish GLOBAL CONSTRUCTION)

K71308006B
(Veprimtari ndertimi duke perfshire ndertime civile dhe industriale dhe industriale, vepra publike, qendra biznesi dhe banimi, rruge, autostrada, urra si dhe çdo lloj konstruksioni inxhinierik sipas licenses te)

Tirane -7271315 ALL

VELIPOJA INVESTMENT PROJECTS

L17124001T
(Krijimi i një tregu kapitalesh apo letrash me vlerë duke krijuar një sistem me anë të cilit marrja e një vendi publik ose privat projektim i tij në shërbime të ndryshme ndërtuese, marrja e çdo vendi )

Shkodër -608218 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

''IMPULS - 95''

K42619205W
(Imp-eks, transport dhe tregtim me shumicë e pakicë të të gjithë gamës së produkteve të petrolieres duke përfshirë dhe lubrifikantet dhe bitumet speciale, lende djegëse, oksigjen. Projektim dhe ndërt)

Durres 9345131 ALL

A. S. K. OIL (ish GLEAND-OIL)

K82109004K
(Import-Eksport dhe tregtim me shumicë i naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GEGA OIL GROUP (ish "GENKLAUDIS" SH.A.)

K76911001E
(Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte vijon: tregtimi me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te kateg)

Tirane 96229884 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni