Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 713

HEC BISTRICA 1 BISTRICA 2

L17106501F
(Prodhimi,shitja,importimi,eksportimi,tregtimi me rruge dhe transaksione te ndryshme te energjise elektrike.Energjise diellore dhe eres.)

Finiq ALL

HEC ULEZ SHKOPET

L18306901O
(Prodhimi,shitja,importimi,eksportimi,tregtimi me rruge dhe transaksione te ndryshme te energjise elektrike.Energjisë diellore dhe erës.)

Mat ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AUTO START GROUP (A.S.G)

L11827007A
(Importim-eksportim dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, pjesë këmbimi për makina, vajra dhe lubrifikant, 'artikuj ushqimor, pije freskuese, pije alkoolike, kafe, maki)

Tiranë 2562155 ALL

PARID TRANS OIL

L71306015O
(Import-export, transport, tregtim me shumice i naftes bruto, gazit natyror. gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine. bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajgur ndricues , sq)

Tiranë ALL

CITY CONSTRUCTION INC

L71316025C
(Investitore ne fushen e ndertimit te llojeve te ndryshme. Ndertime te objekteve qytetare, industriale dhe qendra multifunksionale. Punime ne ndertim, armature, suvatime, punime hidraulike, elektrike, ndertim)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DAST(Delta Adhesive Structural Tech)

K81401501G
(Import, eksport, prodhime llaçrash, përgatitje tullash, pajisje hidrosanitare, inerte, etj. Prodhime llaçrash të gatshme, të thatë të parapërgatitura për ndërtim dhe rrugë, në thasë dhe rifuxho, me)

Durrës 58356373 ALL

S&D INVEST

K82112004C
(Menaxhim dhe shperndarje te ujit te pishem dhe largimin e ujrave te ndotura. Sherbime ne fushe e mirembajtjes dhe administrimit te prones se perbashket.Konsulence teknike, projektim ne fusha te ndryshme. Tre)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tring TV (ish "THEATRE INTERNATIONAL")

K61931005K
(Veprimtari ekskluzive audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin e sistemeve te telekomunikacionit dhe transmetimeve audiovizive dhe ripeseritjen e ty)

Tiranë 10274329 ALL

AUTOVIZION (Ish AUTO VIZION)

K71420008L
(Te meret me Blerjen dhe shitjen e automejteve te tipit IVECO.Te meret me tregtimin e pjeseve te kembimit per atomjetet e Tipit IVECO dhe Import Exportin e tyre.Te meret me tregtimin e karburanteve dhe lubrifika)

Durres 960209 ALL

TRIOS

L12805203J
(Tregetimi me shumice i naftes, gazit,nenprodukteve perfshire ato bio si dhe lendet djegese, me kodin VIII.1.A. Aktivitet ndertime civile (publike) dhe private. Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim ne fushen e nder)

Tiranë -499935 ALL

UNIVERSE

L71904512F
(Shoqeria ka si objekt te saj kryerjen e veprimtarive ne te gjitha fushat e ndertimit, transportit, reklamave, lojrave te fatit, import, eksport, hoteleri, turizem, lojra elektronike ne distance, call center, )

Durres ALL

EURO BROKER, BROKER SIGURIMESH

L71911002D
(Ndermjetesim per sigurimet dhe risigurimet e pergjithshme (jo jeten) dhe sigurimet e jetes ne perputhje me Ligjin " Per Veprimtarite e Sigurimit dhe Risigurimit", Rregullimin e Kompanive, si dhe çdo objekt )

Tirane ALL

DOKINVEST

L71920008E
(Te gjitha format e kredidhenies, faktoringun, qirane financiare, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve,kembimin valuator ; dhe sherbimet )

Tirane ALL

RECOVERED EARTH PATOS sha

L73124403L
(Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim te gjitha pajisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e perpunimit e tregetimit te produkteve hidrokarbure si vetem ashtu dhe ne bashk)

Fier ALL

PRODHIME METALIKE

J91807502K
(Prodhime sfera per fabrikat e çimentos. Prodhime-axhustime- montime si dhe operacione financiare, trgtare e industriale qe lidhen drejtperdrejt ose terthorazi me veprimtarine e shoqrise. Projektim, prodhim, mo)

Shijak ALL

"MEDIA NORD"

K66531001W
(Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i emisioneve me karakter informativ, edukativ, kulturor, artistik, argetues e reklamues qe transmeton nga stacion televiziv "Shkodra TV1".)

Shkodër 25000 ALL

"K.A.T -ALBANIA"

K57024002E
(Aktivitet ne fushen e ndertimeve, projektimeve etj)

Shkodër ALL

QYLNET

K62405012L
(Sherbime te nderlidhjes ne internet, e-mail, ëeb hosting etj, te abonenteve te ndryshem: videokonferenca, mesim ne distance, radiokomunikim, ndertim dhe operim rrjetesh me fibra optike, xDSL,kabllor/koaksial e)

Tiranë ALL

EXIMOIL

K91715006E
(Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i naftës, gazit e nënprodukteve të tyre, përpunimi i nënprodukteve dhe gjysmëprodukteve të naftës e vajrave lubrifikante, ngritja e shfrytëzimi i impia)

Tiranë -650598 ALL

AMERICAN HOSPITAL (Ish Univers-Alb)

K61821002C
(Investime dhe shërbime në fushën e mjekësisë dhe shëndetit, ngritja dhe menaxhimi i spitaleve dhe klinikave private, importimi dhe eksportimi i materialeve te ndryshme. Industria e ndërtimit, shitblerje,)

Tiranë -88317000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni