Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25149

MARTEN

M36704211D
(Import eksport pjese te ndryshme te mjeteve te lundrimit dhe lendeve te para te tyre. Perpunimi i pjeseve te mjeteve te lundrimit dhe rifinitura e nevojshme per to. Perpunim i pjeseve gjysme te gatshme dhe n)

Vlorë ALL

Orbit Albania Shpk

M31704059E
(Zhvillimi i çdo aktiviteti biznesi dhe/ose aktiviteti te ligjshem qe mund te ushtrohet nga nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar sipas ligjeve te Shqiperise, siç mund te ndryshohen here pas here. Ne vecan)

Tirane ALL

IT Connect

M31704054K
(Brenda kufijve të dispozitave të legjislacionit aktual dhe me respektimin e autorizimeve dhe/ose licencave që mund të kërkohen nga ligji, qëllimi i shoqërisë janë aktivitetet e mëposhtme: 1.Sisteme)

Tirane ALL

“Yes Red Group”

M31704048M
(Te ofroje sherbime e konsulence, studime tregu, zhvillues software programim,assistance informatike dhe marketing on line. Komercializimi i software; Konsulence per projektimin dhe menaxhimin e platformave d)

Tirane ALL

OTHILA

M31704049U
(Tregetim me pakice te produkteve ushqimore dhe industriale. Konsulenca ne fushen e transportit brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Agjensi Udhetimi, Agjensi informacioni, turistike e sherbime)

Tirane ALL

ABA TRADE (perthithur nga ""GENER 2"")

K91607019P
(Tregtimin me shumice e pakice të artikujve industriale, produkteve ushqimore, aktiviteteve bar - restorant. Perdorimin e burimeve vendase te cdo lloji (hidrike, era, qymyret etj.) me qellim prodhimin e ener)

Tirane ALL

CONSTRUCTION AEA

M31704029G
(Punime civile e industriale te cdo lloji. Restaurime te objekteve Civile - Industriale - Turistike. Punime ne fushën e ndërtimit. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fas)

Tirane ALL

SNUS ME ALBANIA

M31704506V
(oImport-Export i artikujve te ndryshem industrial e ushqimor oShitje me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem industrial e ushqimor oShitje e online. oUshtrimit te çdo veprimtarie te ligjshme, te lejue)

Durres ALL

iProdo

M31704066K
(Disenjim software, duke pwrfshirw analiza e kërkesave të sistemit software, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit software. Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software, këtu pë)

Tirane ALL

GLOBAL MARKETING SHPK

M31704034T
(Sherbime marketingu te llojeve te ndryshem, HR solution.Sherbime konsulence ne fushen ekonomike dhe tregtare si dhe ne fushen e marketingut.Import – Eksport i të gjitha llojeve dhe formave.Tregtia me shum)

Tirane ALL

AMOSFARMA shpk

M37904504A
(Tregetim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem farmaceutike Tregetim me shumice dhe pakice te produkteve nutricional Tregetim me shumice dhe pakice te produkteve kozmetike dhe estetike)

Lezhe ALL

GS MONITORS SH.P.K

M31704064R
(Ofrimi i sherbimeve te ndryshme te konsulences ne teknologji informacioni brenda Republikes se Shqiperise si dhe jashte saj.)

Tirane ALL

BESHA 73 Shpk

M31704067S
(Punime ndertimi, Instalime elektrike, Kembim valuator, Blerje dhe servise kancelarishe,Tregti te rrobave dhe kepuceve etj.)

Tirane ALL

MEDCARGO INTERNATIONAL FORWARDING AND LOGISTICS ALBANIA

M31704069L
(Veprimtaritë e Shoqërisë do të përfshijnë: -Përfaqësim të përgjithshëm dhe ndërmjetësim në Shqipëri për llogari të shoqërive të huaja dhe vendase të transportit që operojnë të gjitha l)

Tirane ALL

LESKOVA (perthithur nga ""GENER 2"")

K27924318J
(Ne fushen e minierave, Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, siper marjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit,per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfryte)

Kurbin ALL

“ KACA & TOPUZI ”sh.p.k.

M22324502J
(Punime te pergjithshme ndertimi. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale.Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale. Veshje fasadash. Rruge, autostrada, mbi kalime, hekurudh)

Durres ALL

APIS CONSTRUCTION ( ish "GLOBAL SERVICE CONSULTING")

L41513008A
(Shërbime ndërmjetësimi dhe analiza në transaksione ekonomike dhe ligjore. Konsulencë në aktivitete të lidhura në mënyrë direkte apo indirekte me aktivitetin e pasurive të paluajtshme, ndërtimit, )

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Value Consulting

L41309029T
(Vleresimi i te gjitha klasave te aktiveve si pasurite e paluajtshme, makinerite dhe paisjet, aksionet apo kuotat e kapitalit te shoqeive tregtare dhe aktivet jo-materiale. Sherbime keshillimore te lidhura me)

Tirane 14755783 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KORREKT KONSTRUKSION

L02401018L
(Ndertimin, investimin, projektimin, rikonstruksionin, mirembajtjen e godinave civile, industriale, turistike, bujqesore, ujesjellesa, ujemledhesa, kanalizimeve te ujrave te bardhe dhe te zeza, rrugeve, vepra)

Tirane 2643339 ALL

AIS-23

M31705011J
(Tregtimin e produkteve industriale (Tabako dhe accessorise dhe ushqimore). Tregtim dhe sherbimi i tyre pranë selisë ose në ambjente të marra me qira për këtë lloj biznesi. Gjithashtu në përputhje me)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni