Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 131

SASSO BIANCO

L61402031B
(Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.)

Tiranë ALL

ALB.LOKA (ish "ABL.LOKA KONSTRUKSION")

L61410032D
(Shfrytezim karriere guri; Shfrytezim impiante te bluarjes, prerjes, sharrimit, perpunimit dhe prodhimit te gurit, pllakave te gurit, reres, zhavorrit, 9akullit dhe inerteve ne pergjithesi. Import - eksporti dhe)

Tiranë ALL

KUSABERTO

L66417701P
(Objekti i aktivitetit do të jetë: a) Në fushën e ndërtimit në kategoritë e mëposhtme: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e indus)

Dibër ALL

IONIAN REFINING COMPANY

L61418018I
(Investime në fushën e pasurive të paluajtshme, hidrokarbureve dhe ndërtimit; Shitjen, blerjen, dhënien me qira të pasurive të paluajtshme; Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, me)

Tiranë ALL

L.I.B MEDIA

L61503054B
(Veprimtari në fushën e mediave online, hapjen dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit. Publikimin, raportimin e dukurive negative dhe promovimin e atyre pozitive. Shërbime dhe ofrimin e hapësirave publici)

Tiranë ALL

EXINN GROUP

L61511014N
(Qendër kërkimore për zhvillime konceptuale, shkencore, laboratorike, eksperimentale, testuese, dhe çdo mënyrë tjetër teorike dhe praktike që krijon dhe prodhon prototipe dhe produkte inovative, dhe/ose )

Tiranë ALL

GREENS

L61523014E
(Veprimtari punime bujqësore. Tregtim makineri bujqësore. Ndërtim objektesh dhe magazine bujqësore. Gërmime dhe punime dheu. Të marri pjesë në shoqëri të tjera të ngjashme.)

Tiranë ALL

AGRIMECA

L61523003M
(Veprimtari punime bujqësore. Tregtim makineri bujqësore. Ndërtim objektesh dhe magazinë bujqësore. Gërmime dhe punime dheu. Të marrë pjesë në shoqëri të tjera të ngjashme. Import dhe Eksport të ma)

Tiranë ALL

"Mediteralia in the world"

L66606206A
(2. 1Aktivitet për formimin profesional dhe menaxherial; Aktivitetet e shërbimeve që lidhen me tëknologjinë e informacionit, telematikën dhe gjithashtu me shërbimet e formimit profesional; Ofrimi i shërb)

Vlorë ALL

PUNTOCALL

L61619020I
(Shërbime call center dhe shërbim klienti.)

Tiranë ALL

SPARK FUTURE

L61626003H
(Projektimi, realizimi, instalimi dhe/ose tregtimi i sistemeve elektrike, sistemeve të ndriçimit paneleve diellore. Ofrimin e shërbimit të projektimit, zhvillimit, realizimit, mirëmbajtjes të impianteve/si)

Tiranë ALL

STARADVISE

L61704012O
(Shërbime Konsulencë Juridike e avokatie për përsona fizike dhe/ose juridike, shqiptare dhe/ose të huaj; Shërbime ndërmjetësimi dhe arbitrazhi; Hartimi i kontratave dhe marrëveshjeve që synojnë të sj)

Tiranë ALL

FARMACI BASHA

L61724006B
(Farmaci, tregtim i barnave mjekësore për njerëz, sipas ligjit nr. 105/2014, "Për barnat dhe shërbimin farmaceutik".)

Tiranë ALL

GLOBAL PRODUCTION

L62217503F
(Shërbim projektimi dhe konsulencë për makineri në përgjithësi, për makineri elektrike, instalime civile dhe industriale, për zhvillim software për aplikimet komerciale dhe industriale.)

Durrës ALL

ALTIN MINJA

L51527009K
(Shërbime në fushën e internetit. Riparim të kompjuterëve, printerëve dhe fotokopjove.)

Tiranë ALL

Edmond Danga

K93802804B
(Tregeti artikuj te ndryshem,punime hidraulike. Riparime pompa uji dhe paisje te ndryshme, punime dhe pastrime mbetje dhe inerte urbane, punime ndertimi, punime elektrike, punime detare, punime kabina elektrike )

Sarandë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIMEX

J61805519O
(Prodhimin e pluhurave lares dhe lengjeve lares dhe cdo lloj detergjenti, treg me shumice e pakice ne formen import eksport te pluhurave lares te lengjeve lares,import e lendes se pare baze te cdo detergjenti,pr)

Durrës 1975371 ALL

ELVIRA GOGA

K62724407L
(Shitës artikuj të ndryshëm, kancelari, shtypshkrime, materiale pastrimi, dezinfektimi, materiale të buta, elektrike, hidraulike etj. Shërbime dhe riparime të ndryshme. Pjesë këmbimi, riparime dhe mate)

Tiranë ALL

ESTI SECURITY

K53003806R
(Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike e private ne pronsi ose ne perdorim te personave fizik e juridik, qe ushtrojn veprimtarin e tyre ne Republiken e Shqiperise.)

Tiranë 866062 ALL

Indrit Gorçe

L62423002D
(Aktivitete te ndryshme ndertimi, sherbime hidraulike, elektrike etj. Shitje me shumice dhe pakice, import eksport te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, bojera vaji, hidromate, konfeksione, tekstile, e)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni