Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: greq Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 15

FIDANISHTE KORÇA

M03723001B
(Fidanishte, tregtia e fidanëve të pemëve si dhe luleve, importi dhe eksporti i tyre si dhe cdo lloj aktiviteti tregtar që lejohet nga ligji. Tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve të ndryshme si dhe)

Korçë ALL

Aspero traiding

M01407018R
(Shoqëria ka për objekt: Analizën dhe përpunimin e automatizimit të të dhënave, për qëllime administrative, kontabël dhe statistikore. Realizimin e kërkimeve të tregut, aktivitetin, grafikën, realiz)

Tiranë ALL

AGROHOUSE

M01419006I
()

Fier ALL

SALFO AND ASSOCIATES S.A - ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANS ATHENS - ALBANIAN BRANCH

M01420021K
(Marrja përsipër, hartimi, zbatimi dhe kontrolli i çdo lloj studimesh arkitekturore dhe teknike dhe dokumentacionit të tenderave dhe supervizimi i ndërtimit për të gjitha llojet e projekteve të ndërtesa)

Tiranë ALL

CATREX

M01421005K
(Tregtim të produkteve , të aksesorëve dhe shërbimeve të pjesëve për mjete motorrike, lavazh, tregtim me pakicë të produkteve të lëndëve djegëse për mjete motorrike.)

Tiranë ALL

KING SOLAR Energy

M01629006S
(Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë; Prodhimi i gazit; shpërndarja e lëndëve të gazta nëpërmjet tubacioneve; Projektimi, ndërtimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve për prod)

Tiranë ALL

HIGH CONNECT PLUS

M01727009M
(Ne fushen e hotelerise. turizmit. shitje / blerje biletash avioni, trageti. autobusi dhe/apo te mjeteve te ndryshme te organizimit e formave te udhetimeve turistike. udhetime pune etj. Shitje / blerje te paketa)

Tiranë ALL

MODELINA KORCA

M04309001N
(Tregti e punime me porosi e fason i te gjitha llojeve te veshjeve, tregtim i lendeve te para te makinerive e paisjeve qe sherbejne per prodhim veshjesh, transport etj. - Prodhim veshje. Prodhim e tregetim te ve)

Korçë ALL

WLSecom

M01915001J
(Marrja dhe procesimi i dergesave te produkteve nga pale te treta nepermjet platformave online dhe manaxhimi i dergimit te tyre direkt tek klienti fundor, pa nevojen e magazinimit dhe kalimit fizik te produktit )

Tiranë ALL

Mar.med.Services

M01927003Q
(Sherbime ne fushen mjekesore; Konsulta ne fushen mjekesore; Cdo aktiviet tjeter qe lejon Ligji.)

Tiranë ALL

ECOLINE IN FASHION

M07012601P
(Rrobaqepesi dhe import - eksport.)

Devoll ALL

WATT AND VOLT Albania

M02018009R
(Veprimtari ne fushen e tregtimit dhe te furnizimit te energjise elektrike. Aktivitete te tjera te ngjashme apo te lidhura me objektin e veprimtarise se shoqerise te cilat nuk jane te ndaluara me ligj.)

Tiranë ALL

OBERMEYER Albania Branch Ltd-Consulting Engineers

M02316017H
(Objekti eshte te kontribuoje ne rishikimin e projektit, ne mbikqyrjen e projektit dhe te sherbimeve gjate kohes se periudhes se kontrollit te te metave te mundshme te projektit, duke siguruar ekspertet dhe staf)

Tiranë ALL

WOOD HACKS

M02415019V
(Tregtim me shumice dhe pakice e materialeve/lendeve drusore/ artikujve drusore decorative. Importe, eksporte, materialeve/lendeve drusore/ artikujve drusore dekorative. Tregtim me shumice dhe pakice e materiale)

Tiranë ALL

EFSPIN

M03826002E
(Import-export tekstilesh, prodhim me porosi, FASON , Tregti mallrash.)

Korce ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni