Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 726

CASINO ITALIA

L06426201B
(Administrim i agjensive për mbledhjen dhe transmetimin e të dhënave me ndihmën e sistemeve informatik dhe të telekomunikacionit,të lidhura ngushtë me prenotimet dhe kontabilizimin të lojrave me ngjar)

Vlorë ALL

77 ELEKTRONIK CASINO

L01817010O
(Shoqeria kryen veprimtarine e saj ne fushat e:Lojrave aritmetike ku perfshihet bingo,lojrave te fatit sportive qe perfshijne konkurset dhe bastet,llotarite per te cilet hidhet short dhe llotarite e çastit,l)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Palmas Casino

L32021002B
(Organizimi i lojrave te fatit elektronike)

Tiranë 3920803 ALL

KING CASINO

L21407007D
(Lojra elektronike)

Tiranë -115346 ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A

M27109701L
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Diber ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë sh.a.

M28314503C
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses s)

Lezhe ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME FIER SH.A

M23315402G
(Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsurn)

Fier ALL

Loyal Group

M28312201E
(Import-eksport. Transport rrugor i mallrave. Transport nderkombetar mallrash per vete dhe te trete. Aktivitete te tjera mbeshtetese te transportit. Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike te voge)

Kukes ALL

ALBTRADE SECURITIES

L81527043Q
(Shoqeri Brokerimi. Blerja dhe shitja e titujve me porosi te klientit. Blerja dhe shitja e titujve ne emer dhe per llogari te vet. Administrimi i portofolit te titujve ne emer te nje klienti qe eshte pronar i)

Tiranë ALL

Capital Konstruksion

L86529007R
(Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import export. Të kryej veprimtari në fushën e ndërtimit si dhe import export. Ndërtim resorte turistike, agroturizëm dhe bujtina. Hartim/zbatim i plane)

Shkoder ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a

M23322201V
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te fumizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se)

Elbasan ALL

ILBAK RENEWABLE ENERGY

M22122055A
(Projektimi, financimi, ndertimi, venien ne pune, administrimi, mirembajtje e termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur prodhimin dhe shfrytezimin e energjise se rinovueshme si ajo Diellore dhe )

Tirane ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KUKËS SH.A

M28322201I
(Sherbirni i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirernbajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshern. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se kon)

Kukes ALL

AutoPjesë Partner

L84004203O
(Import eksport i pjeseve te kembimit dhe aksesoreve te automjeteve, vajrave lubrifikante per automjete, tregtim me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit dhe aksesoreve te automjeteve te te gjitha llojeve)

Kruje ALL

Maritza

M27123001Q
(Prodhimin dhe perpunimin e kepuceve dhe pjeseve te saj, prodhimin e objekteve prej lekure dhe te ngjashme me lekure, duke perdorur lenden e pare nga jashte shtetit, nga klienti dhe shitjen e produktit te per)

Shkoder ALL

BKT PAY

M22126022U
(Qellimi i Shoqerise eshte te kryeje sherbime pagesash dhe veprimtari te parase elektronike per nje kohezgjatje te pakufizuar. Shoqeria, ne perputhje me licencen e leshuar nga Banka e Shqiperise dhe kriteret )

Tiranë ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër sh.a

M23329601L
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem ikonsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se )

Gjirokaster ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJË SH.A.

M24606401K
(Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te fumizimit me uje te pijshem. c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se ko)

Lushnje ALL

BS-ALB

L84023402V
(Kryerja e veprimtarive dhe ose pjesemarrja ne çdo veprimtari ose aktivitetet qe ka lidhje me reklamimin, promovimin, sponsorizimin dhe ndermjetesimin ne sport dhe aktivitete sportive ne Republiken e Shqiper)

Divjake ALL

ICARE Energji

M22207008I
(Objekti i Shoqerise kryen te gjitha aktivitetet ne perputhje me dispozitat ligjore shqiptare ne fuqi. Me saktesisht, blerje, shitje, tregtim, tregti (import-eksport), shkembim, furnizim, menaxhim, transporti)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni