Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 724

PROQUAL ( ish ''QuaLub”; ish "Q U A L U B")

K01703002S
(Tregti: Import-tregtim automjete, pjese nderrimi, autogoma, bateri, lubrifikante, makineri, pajisje elektrike, mekanike, mjeksore, industriale, gjeneratore, transformatore, bujqesore, automotive. Per transmetim)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasa)

Tiranë 27696326 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

J O R D I L SH.A.

K13506401C
(Import eksport produktesh bujqësore e blegtorale, lendesh të para dhe produktesh përfundimtare të tyre, materiali gjenetik e shumëfishues. Import eksport prodhimesh e makinerish të teknologjisë moderne, )

Fier 10068884 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MEGATEK

K81607050Q
(Tregtimin me shumice teprodukteve industriale, importin, eksportimportin e produkteve industriale, prodhimin e produkteve industriale, ushtrimin e cdo lloj aktiviteti tjeter dytesor qe lidhet me ushtrimin e akt)

Tiranë 16966007 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LEXALKO

L02222010A
(Import-eksport, shitje me shumice e pakice të makinerive të renda, mjeteve të transportit të kapaciteteve të ndryshme që shërbejnë për transportin e mallrave/ose pasagjereve, traktorë, ekskavatorë, d)

Vore 37802795 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Atlantik - Shoqeri Sigurimesh (Ish A T L A N T I K)

K11807008V
(Shoqëri sigurimesh)

Tiranë 131887076 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUFARMA (ish FU-FARMA)

J61825037N
(Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjek)

Tiranë 20367268 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KAPPA - OIL

J91402501L
(Tregtimin me shumicë të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, konfeksione, pajisjeve elektroshtepiake, hidrosanitare, elektrike, inerte. Ndërtimi i pajisjeve dhe makinerive industriale të pjesëve t)

Durrës 37584119 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP (Ish INTERSIG)

K12201002T
(Objekti i Shoqerise eshte kryerja e veprimtarive te sigurimit dhe risigurimit te jo-jetes ne perputhje me legjislacionin shqiptar per veprimtarine e sigurimit. Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari ndihmese o)

Tiranë 74500039 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP (Ish SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP, Ish SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP, Ish S I G M A)

J91329003O
(Sigurimi ndaj dëmeve dhe risigurime.)

Tiranë 55335000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP-OIL

K16604717F
(Tregeti ,import-eksport, me shumice e pakice te karburanteve vajrave lubrifikante,te naftes e derivateve te saj,prodhimin dhe perpunimin etyre,pjese kembimi per automjete dhe sherbimi i riparimit te tyre,pika s)

Dibër 9006797 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA (Ish SIGAL)

J91809007H
(Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër te lejuar nga l)

Tiranë 358608563 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A&T (Ish A.K.F PETROLEUM OI)

L32320008H
(Hidrokarbure, nafte dhe gaz I Import-eksport i karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikante, solar, etj; Tregtim me shumice dhe pakice të karb)

Tiranë 14507130 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ABISSNET

K01417001C
("Kryerja e sherbimeve te internetit me ADSL, Fiber Optike (Dark Fiber, FTTH, Epon/Gepon, Active Ethernet). Ofrimin e sherbimit IPTV, OTT (HLS, VoD, CatchupTV). Ofrimin e sherbimit Transmetim te Dhenash (LAN to )

Tiranë 15522283 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

B O L V - O I L SHA

K32528408H
(1-Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj. Operacione te ndryshme portuale.Investime kapitale ne fushen e ndertimit.Ndertimin e rrugeve, kanalizimeve dhe objekteve civile dhe industriale (veprave p)

Patos 631160754 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ecs Eco CliMate Solution

L22218013G
(Ne Fushen Ndertimit : Ndertime dhe projektime objektesh civile, industriale dhe turistike, bujqesore etj. me permasa te ndryshme, ndertim rrugesh dhe urash, digash e galerish, vepra kullimi, impiante vaditese, )

Tiranë 24631458 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AFT

L21627015I
(Tregetimin me shumice, transportimin, importimin dhe eksportimin e hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete.Tregtimi i pjesëve të këmbimit të makinave dhe kryerja e shër)

Tirane 56324901 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KORÇA GAS

K63813001E
(Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtim i të gjitha llojeve të bombolave të gazit. Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtimi i ngrohësve, i kaldajave, kaloriferëve, fuçive, bombolave, sistemime t)

Korce 5741023 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EROIL

L32230076S
(Tregtimi karburanteve te ndryshem me shumice, si vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje, paisje ngrohese gazi etj. Blerjen, importimin shitjen e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar, trans)

Tirane 2301061 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PASTRIMI DETAR

J61805509H
()

Durrës 27847596 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni