Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 407

Mbi 1000000 Fitim 2015

Atlantik - Shoqeri Sigurimesh (Ish A T L A N T I K)

K11807008V
(Shoqëri sigurimesh)

Tiranë 131887076 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUFARMA

J61825037N
(Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjek)

Tiranë 20367268 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KAPPA - OIL

J91402501L
(Tregtimin me shumicë të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, konfeksione, pajisjeve elektroshtepiake, hidrosanitare, elektrike, inerte. Ndërtimi i pajisjeve dhe makinerive industriale të pjesëve t)

Durrës 37584119 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP (Ish INTERSIG)

K12201002T
(Objekti i Shoqerise eshte kryerja e veprimtarive te sigurimit dhe risigurimit te jo-jetes ne perputhje me legjislacionin shqiptar per veprimtarine e sigurimit. Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari ndihmese o)

Tiranë 74500039 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP (Ish SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP, Ish S I G M A)

J91329003O
(Sigurimi ndaj dëmeve dhe risigurime.)

Tiranë 55335000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP-OIL

K16604717F
(Tregeti ,import-eksport, me shumice e pakice te karburanteve vajrave lubrifikante,te naftes e derivateve te saj,prodhimin dhe perpunimin etyre,pjese kembimi per automjete dhe sherbimi i riparimit te tyre,pika s)

Dibër 9006797 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA

J91809007H
(Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër te lejuar nga l)

Tiranë 358608563 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A&T (Ish A.K.F PETROLEUM OI)

L32320008H
(Hidrokarbure, nafte dhe gaz I Import-eksport i karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikante, solar, etj; Tregtim me shumice dhe pakice të karb)

Tiranë 14507130 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ABISSNET

K01417001C
("Kryerja e sherbimeve te internetit me ADSL, Fiber Optike (Dark Fiber, FTTH, Epon/Gepon, Active Ethernet). Ofrimin e sherbimit IPTV, OTT (HLS, VoD, CatchupTV). Ofrimin e sherbimit Transmetim te Dhenash (LAN to )

Tiranë 15522283 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

B O L V - O I L SHA

K32528408H
(1-Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj.Operacione te ndryshme portuale.Investime kapitale ne fushen e ndertimit.Ndertimin e rrugeve, kanalizimeve dhe objekteve civile dhe industriale (veprave pu)

Fier 631160754 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ecs Eco CliMate Solution

L22218013G
(Ne Fushen Ndertimit : Ndertime dhe projektime objektesh civile, industriale dhe turistike, bujqesore etj. me permasa te ndryshme, ndertim rrugesh dhe urash, digash e galerish, vepra kullimi, impiante vaditese, )

Tiranë 24631458 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AFT

L21627015I
(Tregtimin me shumicë, transportimin, importimin dhe eksportimin e hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete. Tregtimi i pjesëve të këmbimit të makinave dhe kryerja e shë)

Tiranë 56324901 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KORÇA GAS

K63813001E
(Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtim i të gjitha llojeve të bombolave të gazit. Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtimi i ngrohësve, i kaldajave, kaloriferëve, fuçive, bombolave, sistemime t)

Korce 5741023 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EROIL

L32230076S
(Tregtimi karburanteve të ndryshëm me shumicë, si vajrave lubrifikante, të gazit të lëngshëm për ngrohje, pajisje ngrohëse gazi etj. Blerjen, importimin shitjen e naftës dhe vajrave minerale të papër)

Tiranë 2301061 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PASTRIMI DETAR

J61805509H
()

Durrës 27847596 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONTINENTAL GROUP

K01611001B
(Import dhe tregtim me shumicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tjera, stacione të shitjes me shumicë dhe pakicë të karburanteve, lëndës djegëse për ngrohje, rafineri e prodhimit të naftës b)

Vorë 16357649 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RESULI - ER

L12510413V
(Tregtim me shumice e pakice i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, gazit te lengshem, vajrave lubrifikante dhe artikuj te ndryshem . Importi dhe eksporti i naftes ,gazit dhe nenprodukteve te tyre, benzine, )

Fier 23745886 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albsig (Ish ALB - SIGURACION)

K42108801C
(Sigurime për dëme.)

Tiranë 136924988 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

B&A-02

K21720007H
(Tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale, metale çeliku, hekuri, bronxi, bakri, alumini. Pllaka e pajisje hidrosanitare, elektroda, artikuj kancelarie, makineri e pajis)

Tiranë 4615948 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Remonti Elektrik

J62903394N
(Riparimet dhe remontet e mesme dhe kapitale te makinave elektrike rrotulluse te cdo tipi, fuqie e tensioni. Sherbim dhe remont kapital te transformatoreve te fuqise, furrave elektrike,rrotulluese reaktoreve te )

Elbasan 100774056 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni