Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25149

ENIS RENT

M32903801C
(Makina me qira. Shitblerje makinash. Agro Turizem, Agro Biznes. Mbjellje, kultivim dhe tregtim horticulture. Kultivim per qellime tregtimi (Importi/Eksporti) te fruta perimeve, bimeve medicinal dhe te gjitha)

Kavaje ALL

DEAL SOLAR AL

M32903601N
(Projektim i impianteve fotovoltaike, impianteve te ruajtjes se energjise, impianteve te eres, biomases me te gjitha perberesit e saj. Import-eksport te impianteve fotovoltaike, impianteve te eres, energji me)

Gjirokaster ALL

JOAI CLOTHING

M31703052M
(Tregetim me shumice te rrobave te perdorura)

Tirane ALL

DNA 79

M31703051E
(Shoqëria do të ketë për objekt të aktivitetit kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprimatri apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me)

Tirane ALL

CHIMICA-AL SHPK

M31703048H
(Import, eksport, tregti me shumice dhe pakice te produkteve kimike ne pergjithesi dhe dytesore qe kane perdorim te ndryshem si industriale, ekologjike, farmaceutike, kozmetike dhe shtepiake, detergjent, dete)

Tirane ALL

PLAS ENTERPRISES

M34103818A
(Barber shop, konsulence per barber shop, etj)

Sarandë ALL

BEST-FARM

M34103204Q
(Aktivitet Kompleks blektoral per lope, dele, dhi. Ne ndertim projektime, investime, rikonstruksione, civile, industrial, turistike, bujqesore, ndertim rrugesh sipas kategorive, fusha aviacioni, asfaltim, niv)

Kruje ALL

ENERGIA DI SOLE

M31703031N
(Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike dhe veprave ndihmese. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i objekteve hidroteknike, fotovol)

Tirane ALL

SPM Production & Distribution

M31703502H
(Tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm, kryesisht ushqimor. Tregëtim dhe përpunim i produkteve të mishit, dhe nënprodukteve të tij, tregëtim i perimeve dhe i zarzavateve, pepunim I zarzavateve d)

Durres ALL

EML BUILDING

M31703015I
(Murature, Suvatime, Karpenteri, rikonstruksione, skeleri, sisteme kapot, e pllake dhe murature.Ne fushen e ndertimit dhe shitjes se banesave te qytetareve, objekte industriale, social-kulturore, bujqesore, t)

Tirane ALL

ALBA. ADR

M31703501A
(Punime të ndryshme druri, restaurime. Shoqëria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejtën e ushtrimit të çdo aktiviteti të ligjshëm, të lejueshëm për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet m)

Durres ALL

ATLANTIS

M31704008H
(Call Center,Telemarketing.)

Tirane ALL

CPL LAB

M37904501A
(Prodhimi, paketimi dhe/ose përpunim, importi dhe eksport, i veshjeve, artikujve dhe aksesorëve veshjeve të çdo lloji dhe materiali, si për llogarin e tyre dhe në emër të tretëve; 2) Tregti me shumic)

Lezhe ALL

TRIO DENT

M31704058T
(Objekti i shoqërisë përfshin çdo veprimtari të lejuar nga ligji ose pjesemrrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara e krijua)

Tirane ALL

ENVER 66

M32904402O
(-Ndërtime civile, studimi, projektimi dhe mirëmbajtja e tyre. -Ndërtime rrugë, ujesjellësa, vepra ujitëse, rezervuarë diga. - Ndërtime sisteme elektrike, instalime, parqe fotovoltaike. - Tregëti me )

Fier ALL

BAJRAKTARI 93

M36704401I
(Fusha e kerkimit,zbulimit,prodhimit, shfrytezimit dhe tregetimit te mineraleve te ndryshme metalore dhe jo metalore( krometj) me shumice e pakicedheeksport import e ndermjetesim per tregje te mineralit te kr)

Bulqize ALL

Velvet lounge

M31704063J
(Bar dhe Kafe;Organizimi i eventeve argetuese;Shoqëria mund te kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.)

Tirane ALL

Mirdita Taxi

M31704022T
(Sherbime Taxi dhe dhenie makina me qera,Shite-Blerje makina,Import-Eksport)

Tirane ALL

5E

M36704204U
(Aktivtet ne fushen e ndertimit te specializuar, ndertime te ndryshme, karpentier, ndertime muresh, suvatime, rikonstruksion godinash te ndryshme, lyerje, patinime, punime te ndryshme, etj.)

Vlorë ALL

JUNA KONSTRUKSION

M36704207V
(Investitor ne ndertim hoteli. Aktivitet ne fushen e ndertimit, zhvillimit te prones, Import eksport materiale ndertimi si dhe veprimtari prodhuese, Veprimtari ndertimi dhe projektimi banesave hoteleri, resor)

Vlorë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni