Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 24732

GRIFIN ALBANIA

L61321012S
(Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër gjarpërinjve, zogjve, etj dhe dëmtues të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinarisë, )

Tiranë ALL

ARTCOM CENTER

L61322039B
(Të ofrojë çdo dhe të gjitha shërbimet në lidhje me shërbimin e "telemarketingut" dhe "Contact Center outbound dhe inbound", ofrues shërbime interneti, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të )

Tiranë ALL

TIRANA TATTOO SUPPLY

L61322037I
(Tregtimi me pakicë dhe shumicë, duke përfshirë të gjitha aktivitetet e importit, eksportit, aktivitet ndërmjetësimi për gamën e materialeve Tattoo. Kryerjen e çdo shërbimi të nevojshëm për Tattoo.)

Tiranë ALL

NATYRAL-3D

L63722001B
(Dizinfektime, deratizime dhe dizinsektim ambjentesh biznesi, institucione,shtepi,farmaci bujqesore,importeksport,tregeti artikuj te ndryshem,sherbime dhe furnizime institucione publike,sherbime ndertimi, treget)

Korçe ALL

DOMESTIC PRODUCTS

L61322505B
(Tregtim me shumicë produktesh higjeno-sanitare të llojeve të ndryshme duke përfshirë si ato për përdorim përsonal ashtu edhe për ambiente, si detergjentë të llojeve të ndryshme. Kjo shoqëria do të)

Durrës ALL

INTERNATIONAL MARKETING & ONLINE BRAND INTRODUCTION GROUP (IMOBI GROUP)

L61326016G
(Ofrimi i të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" dhe "Contact Center" duke përfshirë: përpunimin e të dhenave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike; ndërmjetësim tregtare dhe marketin)

Tiranë ALL

Zani Gas

L66326801R
(Tregtim me pakicë i bombolave të gazit për ngrohje dhe gatim për popullatën, familjaret, bizneseve dhe të gjithë atyre që kanë nevoje për bombola gazi. Tregtimi i artikujve industriale që kanë të b)

Elbasan ALL

"R. B. - GENERAL SERVIS" (ish " R. B. - ITALBETON ")

L61327018E
(Ndertim te objekteve te ndryshme industriale ,social - kulturore, civile dhe jo civile , ndertim te infrastruktures, ndertim te apartamentave dhe te vilave te banimit ,te kanalizimeve dhe te ujesjellsave , r)

Vorë ALL

ACENET

L63728403C
(Kryerja e shërbimeve të internetit, email, webhosting, abonentëve të ndryshëm, videokonferencat etj. Kryerjen e aktivitetit të transmetimeve audio dhe audiovizive nëpërmjet sistemit onilne ose sistemeve)

Fier ALL

ARLIBON

L62528401B
(Transmetime dhe ritransmetime radiotelevizive. Transmetime audiovizive lineare dhe jolineare dhe shërbimet mbështëtëse të tyre. Prodhim, transmetim dhe ritransmetim i programeve dhe informacioneve të çdo)

Fier ALL

SASSO BIANCO

L61402031B
(Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.)

Tiranë ALL

REVE CONTACT

L61402030Q
(Shërbime në "Call Center" dhe "Contact Center", ofrues shërbime internet, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të dhënave për shoqëritë dhe / ose ente publike, ndërmjetësimin tregtar dhe të)

Tiranë ALL

Studio Ligjore HAKANI & Associates

L61403057A
(Shoqëria ushtron aktivitetin e saj me karakter thelbësor shërbimet. Veprimtaria e saj ushtrohet ne tre drejtime kryesore; Përfaqësime; Konsulenca; Asistencë në projekte etj. Funksionimi i shoqërisë, re)

Tirane ALL

ATS & CONSTRUCTION (Ish ACCOUNTING AND TAX SOLUTIONS)

L61403026Q
(Punime te ndryshme rikonstruksioni ne ndertim. Mirembatje, rikonstruksione dhe ndertim i te gjitha godinave civile, industriale, ndertimeve publike, rrugeve, urave, ujesjellesave e kanaleve vaditese. Import-Eks)

Tiranë ALL

DADA GROUP

L66404206G
(Tregti me shumicë dhe me pakicë të produkteve industriale. Veprimtari të ngjashme dhe plotësuese të sa më sipër.)

Vlorë ALL

MAMETA

L61405011C
(Import eksport të materialeve farmaceutike. Shitje me shumicë dhe pakicë të barnave për njerëz. Agjenci dhe depo farmaceutike. Reklamime të ndryshme të biznesit dhe aktiviteteve në çdo mënyrë të mu)

Tiranë ALL

LOVERS ALBANIA

L61408506L
(Prodhimi dhe tregtimi i veshjeve ushtarake dhe civile; tregtimi i makinave qepëse dhe mjeteve për prodhimin e veshjeve; tregtimi i Veprave të artit -ndërtimet civile dhe industriale. pjesëmarrja e shoqëri)

Durrës ALL

OBELISKU

L67608504N
(Tregti- Hoteleri-Bar Restorant, ndërtim, Qendër Biznesi, Import- Eksport, me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë, konfeksione elektor shtëpiake etj. Hapje e agjencive turist)

Lezhë ALL

"New Medical Plus"

L61408006E
(Import-Eksport, tregtimi me shumice e pakice te medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike dhe parafarmaceutike. Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te para dhe produkteve farmaceutike ne far)

Tiranë ALL

ACA MARGJEKA ( ish "A&D CONSULTANCY")

L61408003D
(Kryerja e Sherbimeve te auditimit dhe e sherbimeve te tjera te dhenies se sigurise sipas percaktimit te ketyre sherbimeve te dhena nga IFAC (Federata Nderkombetare e Kontabilisteve). Kryerja e Sherbime te ko)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni