Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 9894

Technical Planning&Development

L61510014I
(Fushat kryesore te veprimtarise se shoqerise jane: Hartim i studimeve masterplaneve te zhvillimit te rajoneve dhe atyre kombetare; Hartim te planeve urbanistike te Bashkive, ne konformitet me Ligjin e Planifiki)

Tiranë ALL

Egeu Stone

L63916002I
(Nxjerrja, përpunimi, tregtimi i gurëve dekorative, materialeve inerte etj. Ndërtime civile, industrial, turistike, bujqësore, ujësjellsa, kanalizime, kanale impiante vaditjeje, punime karpentierë, druri, )

Tiranë ALL

DOMUS GROUP

L61619008M
(Projektim- ndërtim objektesh civile dhe industriale. Projektim- zbatim në punime interior, dekorim, fasada, restaurime. Import-Eksport, tregtim materiale dhe lëndë ndërtimi.)

Tiranë ALL

Galanti Albania (Ish Alb-Korrekt)

L61621027F
(Sherbime te lidhura fushen e ndertimit, riparime, suvatime, lyerje, shtrim pllakash dhe parkete, instalime elektrike, hidraulike, sisteme ngrohje ftohje dhe aspirim. Prodhim, riparim dhe montim mobilje. Tregti )

Diber ALL

Mare Services

L61629022F
(Organizim eventesh, import - eksport, promocion, rikonstruksion, ndertim kende lojrash, aktivitete promocionale, research, organizime te ndryshme konferenca. Linjë prodhimi materiale tekstile mjekësore. Impor)

Vore ALL

DORKHLIN

L61706015C
(Ofrimi i sherbimeve , asistences dhe konsulences profesionale ne fushat e administrimit te biznesit , teknologjise se informacionit dhe komunikimit, informatike, artit, muzikes, spektaklit, arsimit, sportit dhe)

Tiranë ALL

UET & Partners Legal Studio (Ish Pro-Democratia)

L61706009E
(Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ligjore. Përfaqësimi në gjykata, përfaqësimi në institucione shtetërore dhe/ose private, ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale )

Tiranë ALL

RIAP-05

L62913401H
(Import eksport, tregtimin me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit te artikujve te mobilerise,prodhim dhe tregtim te mobiljeve. Hapje te lokaleve bar piceri restorant, fast food etj. Tregtimin e veprave te )

Fier ALL

DAD Construction

L61802021G
(Ndërtime të objekteve civile, industriale dhe infrastrukture në përgjithësi. Veprimtari të ngjashme dhe të nevojshme për përmbushjen e objektit si me sipër.)

Tiranë ALL

CLEAN FAST

L61807037R
(Aktivitete te lidhura me sherbim pastrimi ne pergjithesi si: Lavanteri dhe pastrime, pastrime te ambjenteve te perbashketa , pastrime kimike per entet publike dhe private vendase dhe te huaj, Banka, qendra treg)

Tiranë ALL

KEVUÇI

L61807036J
(Shitjen me pakice te hidrokarbureve te Naftes, Benzines, Gazit i lengshem (GLN), vajra te ndryshem per autovetura dhe makina transporti, lavazh per automjete , bar-kafe, restorant, Importim dhe eksportimin e ar)

Tiranë ALL

EnisD Group

L63010603S
(Veprimtari ne fushen e ndertimit, zbatimit, projektim te objekteve civile e industriale. Lyerje fasadash, ndertime rrugore. Punime guri dhe mermeri, hidraulike e hidroteknike, sisteme elektrike. Ndertime-gjelbe)

Gjirokastër ALL

ECO RICIKLIM

L61814009B
(Pastrim, grumbullimi, përpunim, transport dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore apo mbetjeve të tjera të ngjashme, sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara me ligje. ImportExport dhe tregtim me shumicë )

Tiranë ALL

BERGIN 2013

L61816029C
(Tregtim materiale ndërtimi dhe vegla pune, punime hidraulike, punime tërmoizoluese, stampim fotografish, shtypshkrime të ndryshme, postera, reklama, stampime në bluza, etj. Tregtim materiale elektronike (ko)

Tiranë ALL

G & L CONSTRUCTION (Ish G & L, Ish Mbikëqyrës G & L)

L61901013N
(Veprimtari në fushën e projektimit sipas kategorive më shposhtë vijon: Kat.2.a “Projektim Objekte civile – industriale - turistike - deri 5k”; Kat.2.b ”Projektim Objekte civile – industriale - tur)

Tiranë ALL

Erdi Gas

L63107204N
(Shitje me pakice te karburanteve, vajrave lubrifikante, biokarbureve, gazit dhe nenprodukteve te tyre. Tregti em pakice e gazeve teknologjik dhe industriale. Import-eksport. Tregtim, transportim, depozitim me p)

Elbasan ALL

ZEQILLARI

L61912024O
(Ndertime civile dhe industrial, ndertime rrugesh, rikonstruksione te nd yshme objekte. Import - Eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i mallrave per femije si dhe materialeve Elektronike, mallra te ndryshem )

Tiranë ALL

STUDIO AGOVI

L61922011K
(Projektim interieri dhe eksterieri te ndertesave, bar-eve, restoranteve, apartamenteve dhe vilave, dyqaneve te kategorive te ndryshme; projektime te ndertimeve civile, industriale, rezidenciale, turistike, etj.)

Tiranë ALL

ALDOR KONSTRUKSION

L63204001L
(Transport rrugor kombetar dhe nderkombetar mallrash per vete, per te tretet dhe me qera. Shfrytezimin me punime siperfaqesore (karriere) i gurit gelqeror. Perpunimin e gurit gelqeror per prodhimin e materilalev)

Berat ALL

ISA.NET

L62025017C
(Import dhe eksport, instalim, mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Sherbime infor)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni