Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 18370

Zani Gas

L66326801R
(Tregtim me pakicë i bombolave të gazit për ngrohje dhe gatim për popullatën, familjaret, bizneseve dhe të gjithë atyre që kanë nevoje për bombola gazi. Tregtimi i artikujve industriale që kanë të b)

Elbasan ALL

ARLIBON

L62528401B
(Transmetime dhe ritransmetime radiotelevizive. Transmetime audiovizive lineare dhe jolineare dhe shërbimet mbështëtëse të tyre. Prodhim, transmetim dhe ritransmetim i programeve dhe informacioneve të çdo)

Fier ALL

SASSO BIANCO

L61402031B
(Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.)

Tiranë ALL

REVE CONTACT

L61402030Q
(Shërbime në "Call Center" dhe "Contact Center", ofrues shërbime internet, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të dhënave për shoqëritë dhe / ose ente publike, ndërmjetësimin tregtar dhe të)

Tiranë ALL

Studio Ligjore HAKANI & Associates

L61403057A
(Shoqëria ushtron aktivitetin e saj me karakter thelbësor shërbimet. Veprimtaria e saj ushtrohet ne tre drejtime kryesore; Përfaqësime; Konsulenca; Asistencë në projekte etj. Funksionimi i shoqërisë, re)

Tirane ALL

ATS & CONSTRUCTION (Ish ACCOUNTING AND TAX SOLUTIONS)

L61403026Q
(Punime te ndryshme rikonstruksioni ne ndertim. Mirembatje, rikonstruksione dhe ndertim i te gjitha godinave civile, industriale, ndertimeve publike, rrugeve, urave, ujesjellesave e kanaleve vaditese. Import-Eks)

Tiranë ALL

DADA GROUP

L66404206G
(Tregti me shumicë dhe me pakicë të produkteve industriale. Veprimtari të ngjashme dhe plotësuese të sa më sipër.)

Vlorë ALL

MAMETA

L61405011C
(Import eksport të materialeve farmaceutike. Shitje me shumicë dhe pakicë të barnave për njerëz. Agjenci dhe depo farmaceutike. Reklamime të ndryshme të biznesit dhe aktiviteteve në çdo mënyrë të mu)

Tiranë ALL

LOVERS ALBANIA

L61408506L
(Prodhimi dhe tregtimi i veshjeve ushtarake dhe civile; tregtimi i makinave qepëse dhe mjeteve për prodhimin e veshjeve; tregtimi i Veprave të artit -ndërtimet civile dhe industriale. pjesëmarrja e shoqëri)

Durrës ALL

OBELISKU

L67608504N
(Tregti- Hoteleri-Bar Restorant, ndërtim, Qendër Biznesi, Import- Eksport, me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë, konfeksione elektor shtëpiake etj. Hapje e agjencive turist)

Lezhë ALL

"New Medical Plus"

L61408006E
(Import-Eksport, tregtimi me shumice e pakice te medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike dhe parafarmaceutike. Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te para dhe produkteve farmaceutike ne far)

Tiranë ALL

ALB.LOKA (ish "ABL.LOKA KONSTRUKSION")

L61410032D
(Shfrytezim karriere guri; Shfrytezim impiante te bluarjes, prerjes, sharrimit, perpunimit dhe prodhimit te gurit, pllakave te gurit, reres, zhavorrit, 9akullit dhe inerteve ne pergjithesi. Import - eksporti dhe)

Tiranë ALL

ZOGU-BULQIZE

L66410401I
(Tregtim me pakicë te artikujve ushqimore, fruta perime, miell, hime, materiale ndertimi, shoqeri sigurimi, grumbullim skrapi, ne fushen e ndertimit, projektimit, hidraulike, elektrike, bojrave te ndryshme, hot)

Dibër ALL

Intelligent Building Solution (I.B.S.)

L61411012R
(Në fushën e projektimit dhe të ndërtimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve të veçanta, kat. 2/a, projektime dhe ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Deri në dy kate dhe kompletimin m)

Tiranë ALL

SPART-FRANC

L62612207G
(Ndertim, projektim, zbatim projektesh, prodhim material ndertimi, materiale inerte, servis automjetesh, shitje-blerje automjetesh brenda dhe jashte vendit, blerje pajisje dhe makineri, import-eksport, tregetim )

Elbasan ALL

XHIVA

L61412013H
(Tregtim, import - eksportin, me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike dhe bimore. Sallon estetike. Zhvillimi i aktiviteteve estetike. Tregtim, import - eksport me shumicë dhe pakicë të produkteve ush)

Tiranë ALL

BEJKO - AGROAL

L61412002P
(Import Eksport fruta perime.)

Tiranë ALL

KLINIKA PSIKOLOGJIKE

L61415018Q
(Terapi individuale, terapi grupi, terapi në çift. Qëllimi i klinikës është të ofrojë këshillim individual i cili mund të jetë afatgjatë ose afatshkurtër, të shërbeje si një hallke e rëndësishm)

Tiranë ALL

2 H 2016 ( ish "Euro Hoxha Beton Company")

L63816203C
(Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale , veshje fasadash. Ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aer)

Tirane ALL

PROIMEDIA

L61417025J
(Shërbim telefonik, Call Center.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni