Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 977

ARI-2016-REZ

L61425013D
(Importim dhe eksportim si dhe tregtim me shumicë e pakicë i tekstileve. Importim dhe eksportim si dhe tregtim me shumicë dhe pakicë i fruta-perimeve. Tregtim me shumicë dhe pakicë si dhe importin dhe eksp)

Tiranë ALL

AL TECH FOOD

L61426028J
(1. Transferimin e dijeve dhe praktikave bashkëkohore për realizimin të prodhimeve me origjinë bimore dhe shtazore, përpunimin e plotë të tyre. Ambalazhimin dhe tregtimin në vend, në rajonin e Ballkanik)

Gjirokastër ALL

MONEY

L61503026T
(Tele - Marketing, tele - shitje, formim profesional dhe trajnim personeli, shitje produktesh në Web, shërbime marketingu në Web. Aktivitete fushën e tregtisë: tregtimi me shumicë dhe pakicë i artikujve t)

Tiranë ALL

OCTOFUTURE

L61503024D
(Shërbime informacioni për grumbullimin, përpunimin dhe shpërndarjen e sistemeve të informacionit të fushave të ndryshme. Shërbime trajnimi dhe edukimi në fushën e teknologjisë së informacionit. Shty)

Tiranë ALL

NAKHAL

L61504013Q
(Import - eksport mallrash të ndryshëm.)

Tiranë ALL

Xhevi Inert

L61504503Q
(Prodhim, përpunim, nxjerrje materiale inerte, transport dhe tregtim i tyre brenda dhe jashtë vendit, import eksport i tyre dhe i gjithë makinerive në funksion të aktivitetit të nxjerrjes dhe përpunimit t)

Durrës ALL

LILO MARKET

L61507012A
(Tregti mallrash e materiale në Market. Import-eksport, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm, transport mallrash brenda dhe jashtë vendit, ushqimorë, këpucë, veshmbathje, tekstile, artiku)

Tiranë ALL

J&D

L61507008S
(Veprimtari tregtare Import - Eksport për produkte ushqimorë e jo ushqimorë. Produkte Industriale detergjentë për përdorim profesional ( si pastrim kimik, spitale, restorante, hotele, pishina, lavazhe, dhe)

Tiranë ALL

DARSEJI & ENERGJI

L68909101E
(Prodhim dhe shitje të energjisë elektrike. Përpunimi teknologjik i qymyr-gurit në prodhim të produktit të GazMetan dhe përbërësave të tij kimik. Ndërtimit të ngrohjes termike e kondicionimit tek Bio)

Elbasan ALL

PIONEER

L61509004T
(Import-eksport të mallrave të ndryshëm.)

Tiranë ALL

"DSF-Le delizie di salumi e formaggi"

L61510029J
(Objekti i Shoqërisë do të jetë: në fushën e import-eksportit të mallrave dhe shërbimeve të mobilierisë. Tregtim me shumicë e pakicë. Import-eksport i të gjitha llojeve të mallrave të lejuara nga )

Tiranë ALL

R P L CALL

L66510206Q
(Rishitje të trafikut telefonik në teknologjinë me zë, CallCenter, shitje software, shitje produkte ushqimorë, reklamash dhe sistem interneti. Marrjen e mandateve/fuqive ligjore nga ndërmarrje italiane dhe)

Vlorë ALL

MINOS SPECTER

L62710002Q
(Import-eksport, shitje me shumicë e pakicë mallra e artikuj të ndryshëm lëndë të para, makineri që shërbejnë për prodhimin e tyre, shërbimeve të ndryshme, transport të mallrave e pasagjerëve, agj)

Berat ALL

ADRIATIK CONSTRUCTION

L62711804Q
(Aktivitet në fushën e ndërtimit në përgjithësi, të rikonstruktimeve të banesave publike dhe private, ndërtime të ambienteve tregtare dhe industriale, ndërtim rrugësh, ura, ujësjellësa si dhe çdo )

Tiranë ALL

RADY CALL

L61511010E
(Call Center.)

Tiranë ALL

AGRO ORIKUM -2016

L66515206S
(Bashkëpunimi në fushën e prodhimit bujqësor dhe në marketin, kjo shoqëri do të prodhojë, të manipulojë, të përpunoj, të ruaj, të klasifikojë, të transportojë, të shpërndajë si dhe të tregto)

Vlorë ALL

EGE PELLET

L61515014K
(Prodhim peleti (nënprodukte i drurit) dhe Import- eksport peleti (nënprodukt i drurit). Në fushën e tregtimit importeksport i mallrave me shumicë e pakicë të ndryshëm industrial, hidrosanitare, pastrime)

Elbasan ALL

VIOLVA-IMPEKS

L61515010B
(Projektimi, ndërtimi i veprave civile, industriale, turistike, bujqësore, kompletimi dhe instalimet e nevojshme për to, punime restaurimi. Ndërtime rrugore, ndërtim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndë)

Tiranë ALL

Smart Marketing

L61516021V
(Veprimtari telemarketing (call center), shitjen me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, tregtimin me shumicë e pakicë të produkteve ushqimore, bujqësore, blegtorale, tregtimin me shumicë e pa)

Tiranë ALL

Generline Contact

L61517026U
(Call center. Tregtim me shumicë dhe pakicë. Ndërtime civile e industriale. Mundet gjithashtu të kryejë të gjitha operacionet tregtare, financiare, mobiliare e imobiliare që eventualisht konsiderohen të )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni