Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 27749

CBS (CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS)

L61312066R
(Të kryejë këshillime, trajnime si dhe asistencë teknike në dobi të organizatave, bizneseve ose individëve që kërkojnë asistencë të specializuar apo synojnë rritjen dhe përmirësimin e performancë)

Tiranë ALL

TIRANA TEKNOLOGJI

L61312065J
(Import Eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm. Import-eksport, tregtim me pakicë e shumicë të artikujve të ndryshëm, aksesorë për sisteme kondicionimi, aspirimi, filtrimi )

Tiranë ALL

Dekoracion Alb

L66312006I
(Tregtim me shumicë e pakicë import-eksport i artikujve të ndryshëm, prodhimin dhe shitblerjen e artikujve të ndryshëm, import eksport të prodhimeve të bëra dhe të prodhuara nga shoqëria. Nxjerrjen e )

Shkodër ALL

V & B PHARMA

L61312045S
(Farmaci.)

Tiranë ALL

REND & BLED & CO

L63712403O
(Grumbullim, përpunim e tregtim të bulmetit (qumësht, kos, djathë e gjithë nënproduktet e tyre). Import - eksport. Hapje baxho. Konservimi i perimeve, produkteve bujqësore, ullinjve, vajit të ullirit. Tr)

Fier ALL

CLEAN HOUSE COMPANY

L61312527E
(Shërbime të pastrimit të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, mirëmbajtjes dhe administrimit të ndërtesave publike e private, tregtare dhe jotregtare. Import - eksport dhe tregtim i të gjitha llojev)

Durrës ALL

Footwear Accessories Machineries Assistance (FAMA)

L61312036T
(Furnizim me makineri, pajisje për fabrikat e këpucarisë, peletërise, veshmbathjes, prodhime për veshje të modës. Mirëmbajtje të makinerive dhe pjesë këmbimi. Prodhim kallëpe dhe materiale të tjera )

Tiranë ALL

KUNORA

L68712001H
(Në fushën e energjisë: Studim, projektim, prodhim, ndërtim dhe instalim i sistemeve të prodhimit elektrik nga burime të rinovueshme. Menaxhim dhe aktivizim i projekteve financiare të aktiviteteve të sip)

Lezhë ALL

GEMA DISTRIBUTION

L61312007G
(Aktivitet në fushën e tregtisë: Import - Export, i artikujve të ndryshëm industrial dhe ushqimor. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i artikujve të ndryshëm industriale dhe ushqimorë; materialeve të ndë)

Tiranë ALL

I.L.L.S.A INDUSTRIA LAVORAZIONI LEGHE SPECIALI E ACCIAIO

L62512401N
(Import-eksport, tregtimi me shumicë e pakicë i artikujve dhe produkteve të ndryshme, të tilla si por pa u kufizuar në: produkte dhe artikuj industrial, ndërtimore, makineri-pajisje etj; Veprimtari në fus)

Fier ALL

LINE CASA

L61313517C
(Import – eksport, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm industrial, enë kuzhine, peceta, letër duarsh, peceta pluhurash, tela enësh, sfungjerë etj.)

Durrës ALL

KNEO TRANSPORT KOMPANI

L61313515J
(Transport tokësor dhe detar mallrash dhe udhëtarësh, kombëtar dhe ndërkombëtar për vete dhe për të tretë. Agjenci transporti udhëtarësh e mallrash. Shoqëri spedicionere, shërbime spedicionere dhe )

Tiranë ALL

ERDY ENERGY

L61313061F
(Ndërtim i objekteve Hidroenergjetike. Menaxhim i objekteve hidroenergjetike. Prodhim dhe tregtim të energjisë elektrike. Marrje pjesë në tenderë apo marrëveshje me palë të treta të veprimtarive apo ko)

Tiranë ALL

ECO MOTORS TRADE

L61313060U
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me legjisLaçionin tregtar aktual shqiptar do të jetë: import eksport, aktivitet në montimin e pajisjeve për uljen e ndotjes së mjedisit nga automjete)

Tiranë ALL

STUDIO JON

L61313056P
(Përpilim i raporteve për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe monitorime; vlerësime të pasurive të paluajtshme; studime, projektime, ekspertiza, zbatime dhe mbikëqyrje në fushën e ndërtimeve civile, i)

Tiranë ALL

CAPITAL GROUP

L62513212V
(Prodhim, magazinim dhe tregtim të detergjentëve të të gjitha llojeve për larje dhe pastrim përdorim shtëpiak dhe industrial. Prerje, stampim dhe palosje të letrës dhe kartonit për ambalazh, qese letre)

Elbasan ALL

EMMELLE TEXT ALBANIA

L61313047Q
(Importimin e materialeve të para, prodhimin e tekstileve si çorape dhe eksportimin e materialeve të prodhuara.)

Tiranë ALL

International Marketing Solutions Global

L61313042A
(Marketing, Call Center.)

Tiranë ALL

AMICUS PHARMA

L61313035Q
(Aktivitetet parësore do të jenë si më poshtë: Hulumtim i Tregut dhe Sondazh i Opinionit Publik; Marrëdhëniet me Publikun dhe Aktivitetet e Komunikimit; Aktivitetet e Biznesit dhe Aktivitetet e tjera të )

Tiranë ALL

RealEstate-al

L61313026R
(Ndërmjetësim për shitje dhe dhënie me qira të pronave të luajtshme dhe të paluajtshme, Shërbime ndërmjetësimi në aktivitetin financiar, figuracione, këshillim ekonomik dhe Konsulencë Juridike.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni