Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 726

CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve (ish "CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive."; ish "Shoqeria Administruese e Fondit te Pensionit SiCRED"; ish "Sigma I.P.P"; ish "GARANTSIG I.P.P. SH. A.")

K52311009R
(Objekti i veprimtarisë se Shoqerise është: 3.1.1 Administrimi i Sipermarrjeve të Investimeve Kolektive me ofertë publike. 3.1.2 Administrimi i Fondeve të Investimeve Alternative vetëm per Klientë Profes)

Tirane -12177027 ALL

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG

L61516018B
((1)Objekti i Shoqerise do te jete kryerja e aktivitetit te Regjistrarit te titujve per te gjithe titujt dhe instrumentet e tjera financiare, te parashikuar sipas Ligjit per "Tregjet e Kapitalit" dhe ne perput)

Tirane ALL

SOGELEASE ALBANIA (Perthithur nga "Banka OTP Albania")

K92025003L
(Ushtrim i veprimtarise se qirase financiare,qiradhenia financiare e sendeve te luajtshme dhe pasurive te paluajtshme, duke perfshire dhe financimin ose kredidhenien ne funksion te veprimtarise se qirase fina)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION FINANCIAR TIRANE

J62424002G
(Te kryeje aktivitet financiar qe lidhet me: Kembim valutor dhe transferte parash. Te shese dhe te bleje valute ne kartemonedhe. Te shese dhe te bleje ceqe udhetaresh. Te shese dhe te bleje valute nepermjet levi)

Tiranë 248842047 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AK - INVEST

K41516046D
(Ofrimi i shërbimeve të pagesave e arkëtimeve, ndërmjetësimi për transaksionet monetare (përfshirë valutat), ofrimi i shërbimit të kasave të sigurimit, shërbimi si agjente ose këshilltare financiare)

Tiranë 187124259 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NOA ( ish "PARTNERI SHQIPTAR NE MIKROKREDI"; ish "Opportunity Albania")

K11604002V
(i. Te jape kredi; ii. te kryeje pagesa dhe arketime; iii. te emetoje, pranoje dhe administroje instrumentat e pageses; iv. te ofroje sherbimin e kembimit te monedhave; v. te ofroje garanci te tjera ( qe nuk eme)

Tiranë 160633000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FONDI BESA

K81911023C
(i.Te gjithe format e kredidhenies, duke perfdhire kredine konsumatore e hipotekare;ii. Faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregetare; iii. Qira financiare; iv. Sherbimet e pagesave e te transferimit )

Tiranë 341038461 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FINAL

K81311012P
(Qira Financiare, kredi dhënie. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, shoqëria mund edhe: të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme,)

Tiranë 5807000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RAIFFEISEN LEASING

K61725024D
(Veprimtari qeraje financiare, kredidhenie, etj.)

Tirane 101258597 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LANDESLEASE

K51629002M
(Veprimtari e qerase financiare ne perputhje me ligjin per qerane financiare. Veprimtarine e qirase operacionale.)

Tirane 16269459 ALL

ALBANIAN FACTORING SERVICES (AFS)

L01510001R
(Objekti i Shoqërisë do të jetë kryerja e aktivitetit financiar të faktoringut si dhe aktiviteteve të tjera financiare jo-bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi e licencat e dhëna nga autorite)

Tiranë -44214774 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tirana Factoring & Lease

L21811017T
(Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj vetëm faktoringun vendas dhe/ose ndërkombëtar me ose pa garanci, mbajtja dhe/ose mbledhja e llogarive klient si dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me tran)

Tiranë 24037838 ALL

ALBANIA LEASING

L32026007U
(Qirane financiare dhe keshillimin, ndermjetesimin dhe sherbimet e tjera financiare aksesore per qirane financiare.)

Tirane -24666612 ALL

IuteCredit Albania (Ish ItueCredit Albania)

L42011023U
(Dhenien e kredive si dhe çdo veprimtari tregtare dhe financiare te lidhur me kredidhenien. Per qellim te realizimit te objektit te me mesiperm, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet te ligjshem qe lidhet me p)

Tiranë -10178051 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MICRO CREDIT ALBANIA

L41729001H
(Ushtrimin e veprimtarisë se kredi dhënies në të gjitha format e saj dhe veprimtarinë për të ofruar shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmese për veprimtarinë e kredi dhën)

Tiranë 1378606 ALL

F E R L U T SH.A.

J61825086R
(1 - Tregtimi të pjesëve të këmbimit për automjete. 2 - Kryerje kontroll teknik të automjete. 3- Kryerjen e veprimtarisë së peshkimit. Agjensi publicitare dhe marketingu. Studio grafike krijuese dhe )

Tiranë -25115518 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KADIU

J61817045K
(Import-eksport te pjeseve te kembimit,tregeti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale,pjese kembimi,paisje elektro shtepiake,servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve dhe te tipeve te)

Tiranë 33278205 ALL

MEGA GAZ SH. A.

K22826401S
(Tregetimi me pakice i gazit te lengeshem dhe paisjeve te perdorimit te tij. Tregetimi i mallrave te ndryshe me shumice e pakice dhe import-eksport i tyre.Tregtim i gazit te lengshem shumice dhe pakice.)

Fier -1582358 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

JOY - TRAVEL

K11308002J
(Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e turizmit; Veprimtari tregtare në Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistik)

Tiranë 1703139 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni