Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 661

CREDINS INVEST

K52311009R
(Mbledhja dhe investimi i fondeve të pensioneve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10197, date 10.12.2009: "Për fondet e pensionit vullnetar", akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, si dhe në )

Tiranë -12177027 ALL

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG 

L61516018B
(Kryerja e veprimtarisë së regjistruarit të titujve për të gjithë titujt e lejuar sipas ligjit për titujt dhe në përputhje me licencën e dhënë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Shoqëria do t)

Tiranë ALL

SOGELEASE ALBANIA

K92025003L
(Ushtrim i veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, duke përfshirë dhe financimin ose kredi dhënien në funksion të veprimtarisë së)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION FINANCIAR TIRANE

J62424002G
(Te kryeje aktivitet financiar qe lidhet me: Kembim valutor dhe transferte parash. Te shese dhe te bleje valute ne kartemonedhe. Te shese dhe te bleje ceqe udhetaresh. Te shese dhe te bleje valute nepermjet levi)

Tiranë 248842047 ALL

AK - INVEST

K41516046D
(Ofrimi i shërbimeve të pagesave e arkëtimeve, ndërmjetësimi për transaksionet monetare (përfshirë valutat), ofrimi i shërbimit të kasave të sigurimit, shërbimi si agjente ose këshilltare financiare)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NOA ( ish "PARTNERI SHQIPTAR NE MIKROKREDI"; ish "Opportunity Albania")

K11604002V
(i. Te jape kredi; ii. te kryeje pagesa dhe arketime; iii. te emetoje, pranoje dhe administroje instrumentat e pageses; iv. te ofroje sherbimin e kembimit te monedhave; v. te ofroje garanci te tjera ( qe nuk eme)

Tiranë 160633000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FONDI BESA

K81911023C
(1. Të gjithë format e kredi dhënies, duke përfshirë kredinë konsumatorë e hipotekare; 2. Faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; 3. Qira financiare; 4. Shërbimet e pagesave e të transferi)

Tiranë 341038461 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FINAL

K81311012P
(Qira Financiare, kredi dhënie. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, shoqëria mund edhe: të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme,)

Tiranë 5807000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RAIFFEISEN LEASING

K61725024D
(Veprimtari qiraje financiare, kredi dhënie, etj.)

Tiranë 101258597 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LANDESLEASE

K51629002M
(Veprimtari e qerasë financiare në përputhje me ligjin për qiranë financiare.)

Tiranë 16269459 ALL

CAPITAL INVEST

K72002023A
(Në fushën e shërbimeve si institucion financiar i mikrokredisë. Shërbime këshilluese për kredi dhënien)

Tiranë -14105808 ALL

ALBANIAN FACTORING SERVICES (AFS)

L01510001R
(Objekti i Shoqërisë do të jetë kryerja e aktivitetit financiar të faktoringut si dhe aktiviteteve të tjera financiare jo-bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi e licencat e dhëna nga autorite)

Tiranë -44214774 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tirana Factoring & Lease

L21811017T
(Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj vetëm faktoringun vendas dhe/ose ndërkombëtar me ose pa garanci, mbajtja dhe/ose mbledhja e llogarive klient si dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me tran)

Tiranë 24037838 ALL

ALBANIA LEASING

L32026007U
(Qiranë financiare dhe këshillimin, ndërmjetësimin dhe shërbimet e tjera financiare aksesorë për qiranë financiare.)

Tiranë -24666612 ALL

IuteCredit Albania

L42011023U
(Aktivitet në fushën e operacioneve tregtare dhe financiare të kredi dhënies. Të japë kredi. Shoqëria brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe f)

Tiranë -10178051 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MICRO CREDIT ALBANIA

L41729001H
(Ushtrimin e veprimtarisë se kredi dhënies në të gjitha format e saj dhe veprimtarinë për të ofruar shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmese për veprimtarinë e kredi dhën)

Tiranë 1378606 ALL

F E R L U T SH.A.

J61825086R
(1 - Tregtimi të pjesëve të këmbimit për automjete. 2 - Kryerje kontroll teknik të automjete. 3- Kryerjen e veprimtarisë së peshkimit. Agjensi publicitare dhe marketingu. Studio grafike krijuese dhe )

Tiranë -25115518 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KADIU

J61817045K
(Import-eksport te pjeseve te kembimit,tregeti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale,pjese kembimi,paisje elektro shtepiake,servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve dhe te tipeve te)

Tiranë 33278205 ALL

MEGA GAZ SH. A.

K22826401S
(Tregetimi me pakice i gazit te lengeshem dhe paisjeve te perdorimit te tij. Tregetimi i mallrave te ndryshe me shumice e pakice dhe import-eksport i tyre.Tregtim i gazit te lengshem shumice dhe pakice.)

Fier -1582358 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni