Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 708

AKADEMIA E FUTBOLLIT ELBASANI

M13113202A
(Organizimi i ativiteteve sportive te futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesemarrja ne garat sportive te organizuara nga Federata Shqipetare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub ne Federaten Shqip)

Elbasan ALL

TRAJTIMI STUDENTEVE SH.A.

K53029201C
(Furnizimi dhe trajtimi i studenteve me ushqim, fjetje dhe sherbime te tjera hotelerie. Furnizimi dhe trajtimi i personave te ftuar apo vizitore, delegacione apo personalitete te huaj apo Shqipetar, me fjetje dh)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

D E L T A (Ish Delta Co, Ish Delta)

K13127202W
(Import, tregti pllaka dhe pajisje hidrosanitare. Bar kafe. Import Eksport , transport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, ndërtimore, bujqësore, pjesë këmbimi, materiale ndë)

Durres 60789660 ALL

UJESJELLES KANALIZIME MEMALIAJ

M09831502C
(Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve. Sherbimi I grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujrave te ndotura.)

Memaliaj ALL

Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike

M02223006B
(Krijimi, menaxhimi dhe administrimi i tregut te organizuar te energjise elektrike(ne vijim referuar edhe si "Tregu") nepermjet platformes se tregut, ne baze te dites ne avance dhe brenda se njejtes dite; b.komp)

Tiranë ALL

Entertainment & Gaming

M02424014D
(Prodhim dhe operim i software per lojra fati, operim dhe menaxhim i sallave te lojrave te fatit, projektim, menaxhim, operim, ndertim i kazinove, prodhim i makinave te lojrave te fatit, import-eksport i makinav)

Tirane ALL

MEZINI

M01801013F
(Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj, karburante gazoil dhe benzine. Import-eksport i hidrokarbureve. Import - Eksport i vajrave lubrifikante.)

Tirane ALL

General Oil

M01801005O
(Tregtim vajrash lubrifikante per makina.)

Tirane ALL

ED-AL

M12525401F
(Import - eksport, shitje me shumice e pakice te Vajrave Lubrifikante si dhe nenprodukteve te tjera Naftes dhe Gazit te lengshem (GLN), Filtra industriale si edhe filtra per automjete te ndryshme si edhe bateri )

Fier ALL

O-SP Albania

M11424016S
(Import, eksport, shitje dhe tregtim me shumice dhe pakice, transport dhe magazinimi i gjithe produkteve te naftes dhe nenprodukteve te saj, gazit dhe produkteve energjetike. Import, transport, tregtim dhe magaz)

Vore ALL

E.T.M.

K74214002C
(Ushtrimin e aktivitetit tregtar ne furnizimin,shitjen me pakice e shumice,transportimin dhe trajtimin e karburanteve te cdo lloji dhe vajrave lubrifikante te cdo lloji, ne formen e importit dhe eksportit,si )

Korce -582713 ALL

Klub Futboll Egnatia

M03227802Q
(Organizimi i aktiviteteve sportive ne fushen e futbollit dhe sporteve te tjera. Promovimi, zhvillimi dhe pjesemarrja ne aktivitetet sportive te futbollit te skuadres se qytetit te Rrogozhines si ne kompeticione)

Rrogozhine ALL

Klubi i Futbollit Valbona

M09230601A
(Projektimin, financimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve te sporteve te te gjitha llojeve me qellim nxitjen dhe masivizimin e sportit, krijimin e akademive sportive dhe ekipeve zinxhir. Dhenien ne perdor)

Tropoje ALL

Albanian BlockChain

M11510041B
(Krijimin, zhvillimin dhe implementimin e programeve software, telekomunikacioni, teknologji informative te prodhuar prej saj ose personave te trete. Realizimin e zhvillimit, shitjes dhe implementimin e tyre bre)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BUSHI - SERVIS (Ish BUSHI)

J61821054G
(Eksportimi, importimi dhe tregetimi me shumice dhe pakice pjese kembimi te automjeteve , automjeteve, makineri dhe paisje per bujqesine, industriale, bujqesore, blegotrale dhe teknologjike te cdo lloji, i malla)

Tiranë 21452527 ALL

SENA SOLAR ENERGY OF ALBANIA

M11602045T
(Objekti i aktivitetit të Shoqerisë ështe perfshirja në çdo transaksion të ligjshëm dhe/ose angazhimi në aktivitete të ligjshme per qellime të të cilave mund të themelohet nje shoqeri aksionare sipas)

Tirane ALL

SOLAR MINING SERVICES ALBANIA

M11622006H
(Të merret me import, eksport, prodhim dhe tregtim të të gjitha llojeve të eksplozivëve, për përdorim civil, sisteme ndezjeje, detonatorë dhe dinamitë dhe të gjitha llojet e mjeteve dhe makinerive që )

Tirane ALL

Albanian Petro Consulting

K92114011T
(Konsulence teknike, ndermjetesimi tregtar, studim tregu, studime legjislacioni ne lidhje me industrine e naftes. Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, paisje elektroni)

Tirane ALL

BT International Engineering Services Limited & Arun Construction Joint Stock Company

K42115802W
(Eksport— importi i karburanteve dhe nenprodukteve te tyre, hidrokarbureve ne pergjithesi; Perpunim, rafinim i naftes dhe produkteve te saj; Shitje me pakice te karburanteve te te gjitha llojeve; Blerjen, impo)

Tirane ALL

TAÇI OIL INTERNATIONAL TRADING & SUPPLY COMPANY

K31902009J
(Import,Eksport,shitje e karburanteve dhe lubrifikanteve .EksportImport i materialeve te ndryshme te ndertimit.Import-Eksport i hekurit dhe perberesve te tij.)

Kruje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni