Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 597

MEZINI

M01801013F
(Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj, karburante gazoil dhe benzine. Import-eksport i hidrokarbureve. Import - Eksport i vajrave lubrifikante.)

Tirane ALL

General Oil

M01801005O
(Tregtim vajrash lubrifikante per makina.)

Tirane ALL

ED-AL

M12525401F
(Import - eksport, shitje me shumice e pakice te Vajrave Lubrifikante si dhe nenprodukteve te tjera Naftes dhe Gazit te lengshem (GLN), Filtra industriale si edhe filtra per automjete te ndryshme si edhe bateri )

Fier ALL

O-SP Albania

M11424016S
(Import, eksport, shitje dhe tregtim me shumice dhe pakice, transport dhe magazinimi i gjithe produkteve te naftes dhe nenprodukteve te saj, gazit dhe produkteve energjetike. Import, transport, tregtim dhe magaz)

Vore ALL

E.T.M.

K74214002C
(Ushtrimin e aktivitetit tregtar ne furnizimin,shitjen me pakice e shumice,transportimin dhe trajtimin e karburanteve te cdo lloji dhe vajrave lubrifikante te cdo lloji, ne formen e importit dhe eksportit,si )

Korce -582713 ALL

Klub Futboll Egnatia

M03227802Q
(Organizimi i aktiviteteve sportive ne fushen e futbollit dhe sporteve te tjera. Promovimi, zhvillimi dhe pjesemarrja ne aktivitetet sportive te futbollit te skuadres se qytetit te Rrogozhines si ne kompeticione)

Tiranë ALL

Klubi i Futbollit Valbona

M09230601A
(Projektimin, financimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve te sporteve te te gjitha llojeve me qellim nxitjen dhe masivizimin e sportit, krijimin e akademive sportive dhe ekipeve zinxhir. Dhenien ne perdor)

Kukës ALL

Albanian BlockChain

M11510041B
(Krijimin, zhvillimin dhe implementimin e programeve software, telekomunikacioni, teknologji informative te prodhuar prej saj ose personave te trete. Realizimin e zhvillimit, shitjes dhe implementimin e tyre bre)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NDERTIM MONTIMI PATOS

J63229454K
(Ndertim montime te veprave industriale, sociale kulturore, prodhim material ndertimi dhe konstruksione metalike, si dhe aktivitet tregtar. Grumbullim transport te te gjitha llojeve te mbetjeve urbane .)

Patos 15912641 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BUSHI - SERVIS (Ish BUSHI)

J61821054G
(Eksportimi, importimi dhe tregetimi me shumice dhe pakice pjese kembimi te automjeteve , automjeteve, makineri dhe paisje per bujqesine, industriale, bujqesore, blegotrale dhe teknologjike te cdo lloji, i malla)

Tiranë 21452527 ALL

SENA SOLAR ENERGY OF ALBANIA

M11602045T
(Objekti i aktivitetit të Shoqerisë ështe perfshirja në çdo transaksion të ligjshëm dhe/ose angazhimi në aktivitete të ligjshme per qellime të të cilave mund të themelohet nje shoqeri aksionare sipas)

Tirane ALL

SOLAR MINING SERVICES ALBANIA

M11622006H
(Të merret me import, eksport, prodhim dhe tregtim të të gjitha llojeve të eksplozivëve, për përdorim civil, sisteme ndezjeje, detonatorë dhe dinamitë dhe të gjitha llojet e mjeteve dhe makinerive që )

Tirane ALL

Albanian Petro Consulting

K92114011T
(Konsulence teknike, ndermjetesimi tregtar, studim tregu, studime legjislacioni ne lidhje me industrine e naftes. Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, paisje elektroni)

Tirane ALL

BT International Engineering Services Limited & Arun Construction Joint Stock Company

K42115802W
(Eksport— importi i karburanteve dhe nenprodukteve te tyre, hidrokarbureve ne pergjithesi; Perpunim, rafinim i naftes dhe produkteve te saj; Shitje me pakice te karburanteve te te gjitha llojeve; Blerjen, impo)

Tirane ALL

TAÇI OIL INTERNATIONAL TRADING & SUPPLY COMPANY

K31902009J
(Import,Eksport,shitje e karburanteve dhe lubrifikanteve .EksportImport i materialeve te ndryshme te ndertimit.Import-Eksport i hekurit dhe perberesve te tij.)

Kruje ALL

LILO Petrol 2011 - Company

L11415014C
(Import eksport, tregtim me shumice e pakice te naftes dhe nenprodukteve te saj, shperndarja dhe marketingu i produkteve nepermjet tregtimit ne te gjitha format te nenprodukteve te naftes dhe gazit. Blerjen, imp)

Kurbin ALL

ALSAT (ish " Albanian Satelite Televizion", "TV - ALSAT")

K21407006R
(Veprimtaria audiovizive e saj ne perputhje te plote me ligjin nr. 97/2013 "Per Mediat Audiovizive ne Republiken e Shqiperise", e cila perfshin por jo vetem transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe infor)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA (Ish SIGAL LIFE)

K51423801Q
(Sigurimi i jetes)

Tiranë 230576325 ALL

Fintrade

M12326014L
(Import-eksport i produkteve industriale. Tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve inerte, lendeve djegese. Tregtimi dhe grumbullimi i skrapit. Projektim dhe menaxhim te vendgrumbullimeve te plehrave. Huadhe)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AOS

L33316401D
(Import - eksport dhe tregti me shumice e naftes bruto, karburanteve te ndryshme dhe i nenprodukteve te tyre. Transport kombetare dhe nderkombetar i naftes bruto, karburanteve , nenprodukteve te tyre, lendeve dj)

Patos 10234909 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni