Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 511

Mbi 1000000 Fitim 2015

RDA PETROL

L36629201C
(Veprimtari ne fushen e tregtimit me shumice te naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar. Blerjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar. Tregetim dhe furnizim me k)

Tirane 159370664 ALL

A.I.B.A. KOMPANI

J61818528J
(Ne fushen e prodhimit: Prodhimi dhe tregtimi i vezeve; Prodhimi, mbareshtimi dhe tregtimi i zogjve; Prodhimi dhe tregetimi i ushqimeve blegtorale; Prodhimi dhe Tregtimi i plehut organik per bujqesine; Prodhimi )

Durres -31761511 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Imperial Group (ish "SHB")

L02424005D
(Kryerja e veprimtarise tregtare ne fushen e lojrave te fatit. Importimi, eksportimi i mallrave. Hoteleri, turizem e sherbime te tjera. Veprimtari ne fushen e ndertimit te objekteve civile-industriale-turistike )

Tirane 58622460 ALL

City Hub Station

M21705031A
(Shitje me shumice e pakice te vajrave lubrifikante, te naftes dhe gazit e nenprodukteve te tyre, transporti kombetar i tyre. Import pjese kembimi te kamionave te tonazhit te larte dhe shitje te tyre.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP CHANNEL

K12007002U
(Veprimtari në fushën e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim te programeve televizive, informacioneve, etj.)

Tiranë 9028166 ALL

''EUROPA GROUP ''

M21803504C
(Import-eksport dhe tregtia me shumicë dhe pakicë e vajrave lubrifikante si dhe produkteve të ngjashme. Ne perputhje me legjisladonin shqiptar dhe licencat e Shoqerise te leshuara nga autoritetet kompetent)

Durres ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TURGUT OZAL EDUCATION

K12125004O
(Të hapë institucione parashkollore, çerdhe dhe kopshte.Të hapë shkolla fillore, nëntëvjeçare dhe të mesme.Të hapë universitete që përfshijnë kurset parauniversitare, studimet universitare, progr)

Tirane 16710409 ALL

AMERICAN UNIVERSITY IN ALBANIA

L42220051H
(1.Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë dhe të mbrojë dijet me anë të mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve. Këtë mision ai e realizon përmes këtyre synimeve: a)të përgatisë p)

Tirane ALL

KODRA MINING AND TUNNELLING

M29210301A
(1. Kryerja e punimeve dhe shërbimeve gjeologjike, gjeofizike dhe konsulences në lidhje me zonat e eksploruara; 2. Kryerja e punimeve per shfrytezimin e minierave ne tunele, miniera nentokesore dhe siperfaq)

Puke ALL

VELA INVEST

M28016501K
(Agro-Turizem. Mbjellja, rritje dhe perpunimi i ullirit. Prodhim ambalazhi tregtim uji natyral, lengje frutash, pije freskuse, birrari etj. Tregtim kafe caj te markave te ndryshme etj. Import eksport te mallr)

Lezhe ALL

CLOVER MOTORS

M21820056Q
(Import-Eksport, tregeti me pakice dhe shumice te pjeseve te kembimit, distribucion, Importim dhe tregetim te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre si edhe te vajrave lubrifikante, Tregetim te pjeseve te mo)

Tirane ALL

Energy Analysis

M24227003D
(Ne menyre me te detajuar, Shoqeria do te zhvilloje aktivitet, perfshire por pa u kufizuar, ne studime pjesore urbanistike. Projektim arkitektonik per objekte civile-industrialeturiistike-vepra arti ne infras)

Korce ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP SH.A

K71319003J
(Hapja e shkollave te arsimit Fillor,9 vjeçar, i Mesem , Universitar dhe Pasuniversitar. Hapja e kopshteve dhe trajnimi me programe mesimore,parashkollore per femijet. Hapja e Kurseve te ndryshme te kualifik)

Tirane 29583090 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TV KLAN

J71413001L
(Veprimtari ne fushen e mediave televizive. Ai perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te desti)

Tiranë 118451671 ALL

UNIK CONSULTING

M21912029F
(- Konsulence , asistence e menaxhim ne fushen ekonomike , financiare , legjislative , te fiskalitetit ,tregjeve financiare . Vleresim ndermarrjesh , konsulence ne menaxhim dhe marketing biznesi , menaxhim i )

Tirane ALL

ROIL GROUP

M14726401U
(Import-Eksport, shitje me shumice e pakice e Gazit te lengshem te naftes(GLN). Tregtim nafte dhe nenprodukteve te saj. Vajra lubrifikante, lende djegese, vajguri solar, mazut bitum, propan, butan, ksilol, be)

Lushnje ALL

SBS Select Bunkering Services - Adria

M12417003A
(Tregtimin me shumice te naftes bruto dhe te nenproduktevete saj dhe tregtimin e karburantit per anije dhe furnizimin e mjeteve lundruese ne port e ne rade. Per te permbushur qellimin e lartpermendur, shoqeri)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EGNATIA TELEVIZION

K21803001P
(Drejtim i televizionit dhe rrjetit televiziv, administrimi i tyre, sherbime reklame, prodhim i posterave botime te tjera.)

Tiranë 1328399 ALL

ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE (shoqeria e perthithur "LIMJON PESKA" shpk)

K83729804R
(Prodhim i peshqve te vegjel dhe kultivimi i organizmave ujore ne ujera te kripura dhe te embla si dhe tregtimi,perpunimi dhe paketimi i tyre.Prodhimi dhe tregtia e pajisjeve per kultivimin e peshkut.Prodhimi)

Tiranë -16808192 ALL

TRANS - EUROPEAN ENERGY B.V.

K42423007R
(Import-Eksport, tregti me shumice, transport te gazit, nafte e paperunuar, lende djegese, bitum, gaz i lengshem, per perdorim shtepiak dhe industriale, vaj lubrifikante, produkte speciale.Ndertim i depozitav)

Tiranë 0 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni