Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 724

ICARE Energji

M22207008I
(Objekti i Shoqerise kryen te gjitha aktivitetet ne perputhje me dispozitat ligjore shqiptare ne fuqi. Me saktesisht, blerje, shitje, tregtim, tregti (import-eksport), shkembim, furnizim, menaxhim, transporti)

Tiranë ALL

ILBAK MINING INVESTMENT

M22210009I
(Eksplorimi dhe zbulimi i çdo minerali dhe materialeve të tjera të cilat janë në fushë veprimin e materialeve të përcaktuara në Ligjin Minerar, si lëndët para nalyrale industriale nëntokësore dhe )

Tirane ALL

M-INVEST

L81702503O
(Ndertime e instalime industriale civile, turistike e industriale. Punime te tokes dhe ndertime muresh, ndertim te banesave civile, industriale , monumentale , kompletim te impianteve dhe perfundim te tyre, v)

Durrës ALL

FIER THERMOELECTRIC

M22211019U
(Aksionaret ne perputhje me nje marrveshje kuader te nenshkruar me njeri tjetrin me 4 Gusht 2022, synojne te zhvillojne financojne ,prokurojne lejet dhe llcencat e kerkuara , te ndertojne, zoterojne operojne )

Tirane ALL

ASTE GROUP ALBANIA

L81707046P
(Prodhimit, importimit e eksportimit energjise nepermjet eres. Ofrimit te sherbimeve dhe kryerjen e studimeve dhe kerkimeve ne cdo rast te lidhura me projektimin, ndertimin, modifikimin ose menaxhimin e impia)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP ALBANIA

K01719005H
(Veprimtari radiofonike qe perfshin prodhimin, transmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuar per publikun. Agjensi publicitare, sherbim)

Tirane 1095511 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PANORAMA GROUP

K22112005E
(Veprimtari te medias te te gjitha llojeve, krijim i gazetes, etj. Kryerjen e shërbimeve dhe dërgesave postare.)

Tirane 11855486 ALL

LUXOR SECURITIES BROKER

L81717034T
(Blerja dhe shitja e titujve me porosi të klientit. Blerja dhe shitja e titujve në emër ose për llogari të vet. Administrimi i portofolit të titujve në emër të një klienti që është pronar i portof)

Tiranë ALL

AUTO ADEMI

L81722041E
(Import-eksport te pjeseve te kembimit, tregeti me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale, pjese kembimi, pajisje elektroshtepiake, servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve die te )

Tiranë ALL

LOAL PETROLEUM

L81731018P
(Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e n)

Tiranë ALL

GAIA STRATEGIC PROJECTS AL

L81818016G
(Të kryejë, në Shqipëri ose kudo tjetër, e vetme ose bashkë me një ose më shumë persona të tjerë, shoqëri, entitiet\e, ose subjekte dhe organe të të gjitha llojeve, me biznesin e hotelerive të )

Tiranë ALL

SUPERSPORT (perthithur nga DIGIT-ALB)

K62031001W
(Blerjen e te drejtave te transmetimit televiziv me pagese per te gjitha aktivitetet sportive dhe trasmetimit televiziv te tyre vetem nepermjet platformave televizive satelitore ose numerike tokesore me pagese s)

Tirane ALL

55 INVEST

L81828023Q
(Investime ne fushen e turizmit dhe imobiliare.)

Durrës ALL

UNION GRUP (ish "UNION")(perthithur "UNION NET" - L11408037F)

K61527801R
(Pjesmarrja,ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera ,ku ajo gezon te drejten e pronesise.)

Tiranë -35400814 ALL

Towers Network Albania (ish "HIGHTEL TOWERS ALBANIA")

L42222001F
(Projektimin, ndertimin dhe/ose menaxhimin e rrjeteve dhe infrastrukturave per komunikimet elektronike fikse, mobile dhe satelitore; ofrimi i sherbimeve dhe sistemeve gardian per operatoret e komunikimeve ele)

Tiranë -105128 ALL

RADIO KLAN (ish "NOSTALGJI")

K91826001A
(Radio, veprimtari radiofonike qe përfshin prodhimin, trasmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloi me ane te zerit, sinjaleve te koduara, te shkrimit, te destinuara keto per publikun.)

Tiranë ALL

BA INVESTMENT

L87002501M
(Import-export, transport, tregtim me shumice i naftes bruto, gazit natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues , s)

Tiranë ALL

SPORT BET 24

L82023007K
(Organizimin dhe Zhvillimin e Lojrave te Fatit te Kategorise "Basteve Sportive", te parashikuara ne Ligjin Nr.155/2015 dt. 21.12.2015 "Per Lojerat e Fatit ne Republiken e Shqiperise" si dhe çdo lloj veprimta)

Tiranë ALL

TELEVIZIONI ARBERIA

K11807009G
(Kryerja e veprimeve televizive)

Tirane ALL

IMPERIUM INVEST ( ish "ROYAL EAGLE CASINO")

L82127027B
(Zhvillimi i veprimtarive private tregtare ne fushen e ndertimeve te ndryshme me karakter turistik, industrial, social, ndertim banesash, etj. Gjithashtu, objekt i veprimtarise se saj do te jene: veprimtari t)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni