Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 22720

CABLE SYSTEM

K91822003S
(Projektim, ndertim, financim, konçension i linjave elektrike interkonjeksioni kombetare e nderkombetare, impianteve, kabllove e linjave nenujore, nentokesore apo siperfaqesore.Mirembajtje, menaxhim, adminis)

Tirane -62578809 ALL

COMPROSER SH.P.K

K72405007A
(Tregti import eksport dhe ndertime civile)

Durres ALL

GENERAL CONSTRUCTION GROUP AL

L11317501I
(Ndertime civile dhe industriale,banesa,vepra te karakterit ndertimor me konstruksion betoni apo hekur,marrja e perfaqesise ne fushen e ndertimit,projktim dhe zbatim punimesh ndertimi ,dizenjim urbanistik,kon)

Durres ALL

Innovation Cosulting

L72301028A
(Objekti i veprimtarise se shoqerise ne perputhje me legjislacionin tregtar aktual Shqiptar, do zhvillohet online ose fizikisht dhe do te jete: Aktivitet keshillimi, tregtar, marketing, reklamimi, media, sigu)

Tirane ALL

Ndreu-Inv

L52407025G
(Ushtrim i veprimtarise se kembimit valutor dhe te Transferimit te Parave ne emer dhe per llogari te institucionit financiar Jo Banke.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Melograno

L32001022H
(Bare, restorante, snak bar, hoteleri. Import, eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, bujqesore dhe blegtorale si dhe te pijeve te ndryshme. Çdo aktivitet )

Tirane 4461984 ALL

KLINIKA E SYVE ATHENS

L53402601T
(Trajtime ne fushen e okulistikes, Sherbime dentare.)

Gjirokaster ALL

Berla

K64730601J
(Ne fushen e ndertimit,germime dheu me punime eventuale murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar,ndertime civile,industriale,turistike, bujqesore deri ne 5 kate rikonstruksione, ndertime hi)

Pogradec ALL

A & I BUSHI

L04501203G
(Import-eksport te artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve industriale dhe ushqimore.Aktivitete te fushes se ndertimit, konstruksione te rrugeve, ndertime civile. Pastrim dhe gjelberim i hapesirave publike)

Kruje ALL

M A R I N A

K32130001R
(Tregtim me shumice dhe me pakice, import-eksport, tregtim te artikujve te ndryshem si: Industrial, elektroshtepiak, ushqimore, bujqesore, blektoral, material ndertimi, lende drusore, hidrosanitare, bime medi)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBPRODUCT

L14012401U
(Tregetim farera hibride perimesh, patate per fare, fungicide e pesticide, inpute bujqesore. Tregetim te produkteve te fresketa bujqesore, import-eksport.)

Divjake 1307768 ALL

MARSIDALI

K91426007M
(Importin,eksportin,shperndarjen dhe tregtimin me shumice e pakice te ilaçeve ne pergjithesi dhe te materialeve sanitare,pajisjeve biomjekesore,instrumentave kirurgjikale,mobiljeve sanitare,pajisjeve laborat)

Divjake ALL

BRUKA AB

J64103469S
(Import export, tregeti shumice pakice artikuj te ndryshem,)

Divjake ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BRUKA SEEDLING

K34712408G
(Prodhim,tregtim te fidaneve, perimeve, luleve, farave , Pesticideve, Fungicideve etj.)

Divjake 5664888 ALL

MEGAL - CENTER

L23213401H
(Mbikqyrje, kolaudim, punime e sherbime ndertimi. Vlersim te pasurive te patundeshme (Troje, ndertesa). Vlesesim te ndikimit ne mjedis. Projektim objekte ndertimi dhe infrastruktyre.Sherbime konsulence inxhin)

Fier -1274932 ALL

P&L CONSULTING

L33311601N
(Sherbime informatike,konsultime biznesi,konsultime per programe europiane, studime per zhvillime rajonale, biznesit elektronik.Programe per mjedesin ,per ujrat e zeza, te bardha,grumbullim mbetjesh urbane.Ko)

Dropull 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"DEMI-D"

K72806613E
(Tregeti e pergjitheshme import-eksport. Prodhim i kartopecetave, letrave te guzhines, higjenike dhe artikujve te ndryshem prej letre. Kurse te gjuhes angleze.. Prodhim I artikujve te ndryshem prej kartoni. G)

Dropull 1553338 ALL

ALEKSANDRA

J62903689S
(Tregtei e pergjitheshme import eksport)

Dropull -11884 ALL

AMALTEA

L14628002K
(Prodhime eksport-import dhe tregtim i artikujve blegtoral dhe bujqesor. Te tregtoje edhe artikuj ushqimor)

Maliq ALL

EURO-GJICI ( perthithur nga "EUROGJICI-SECURITY")

K51531041Q
(Organizimin e sherbimit te rojeve civile per ruajtjen e objekteve ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik Shqiptar ose te huaj. Ruajtjen e rendit dhe te vlerave materiale e monetare ne keto o)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni