Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Viti Themelimit: 2019
Rezultate gjithsej: 3370

TAMARA HYDRO ENERGY

L91311030P
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimin, shfrytëzimi, mirëmbajtja e hidrocentralit “Ura e Tamarës” dhe transferimi e tij në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Aut)

Tiranë ALL

PICADOR (Ish NOM&NOM)

L91304047U
(GASTRONOMI: SNACK kafe - ëmbëltore. Gjelateri. Pije të të ndryshme. Sanduiç. Akullore. Crepa. Varfer. Ëmbëlsira të gjitha llojeve. Tregti: i të gjitha llojeve, ushqimore, veshmbathje, butik, hotele, gu)

Tiranë ALL

La Gioia

L91304044T
(Bar - kafe- restorant.)

Tiranë ALL

GOLDEN GROUP

L91307049F
(Prodhim dhe ndërtim impiantesh elektrike me energji diellore dhe me anë të erës. Struktura për azil për të moshuar. Eksport-import mallrash ushqimore dhe industriale si dhe tregtimin e tyre brenda dhe ja)

Tiranë ALL

Genti Goma G & G

L91307509H
(Import, eksport të mallrave industriale të ndryshme. Përpunim gomash, guarnicione teknike. Aktiviteti kryhet nën regjimin e përpunimit aktiv.)

Durrës ALL

HISAR TRAVEL ALBANIA

L91307047M
(Organizimi i udhëtimeve turistike, veçanërisht Umres, organizuara në grupe ose individuale. Shoqëria do të shërbejë si Agjenci turistike, operator turistik, ndërmjetës për shitjen e paketës së shë)

Tiranë ALL

HYSRI- 2019

L97507501H
(Import- Eksport e Transport të sistemeve dhe materialeve për ngrohje dhe ftohje nëpërmjet energjisë diellore, energjisë termale. Hapje Agjensi turistike, Agjensi për shitje dhe dhënie me qera të pasuri)

Lezhë ALL

SOEN

L91307032L
(1. Përdorimi civil, tregëtimi i lendëve plasëse. Ofrimi i shërbimeve, per palët e treta në lidhje me perdorimin civil të lëndëve plasese, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Çdo veprim tjetër)

Tiranë ALL

BLOOM

L91307029O
(Objekti kryesor i Shoqërisë do të përfshijë, por nuk do të kufizohet vetem në veprimtaritë e mëposhtme: Në fushën e transportit. Me këtë qëllim Shoqëria mund të operojë në Shqipëri ashtu dhe )

Tiranë ALL

T-C 1996

L91307009A
(Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj :Import, exsport, tregtim dhe shitje materiale, aksesorë të ndryshëm të të gjitha mallrave industriale, kryesisht mallra të veshmbathjes. Rrobaqepsi, në f)

Tiranë ALL

KALBAJ

L91307007H
(Zyrë këmbimi valutor. Ushtrim i veprimtarisë së transferimit të parave në emër dhe për llogari të subjektit financiar jobankë AK-INVEST sh.a.)

Tiranë ALL

FINANCA JOTE

L91307004G
(Asistencë dhe shërbim kontabël, regjistrim të dhënash kontabël, konsulencë në fushën fiskale, shërbime të konsulencës financiare, shërbime të konsulencës të bazuara në ekspertiza kontabël, men)

Tiranë ALL

Geo-Eng

L91308053P
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm (vetëm nëse është i përcaktuar): Në fushën e Sizmologjisë lnxhinierike: Studime/vlerësime të sizmologjisë inxhinienke për klasifikimin gjeosizmik t)

Tiranë ALL

EDIL GHES 2019

L91308040H
(Meremetime, suvatime, lyerje dhe shërbime të ndryshme të konstruksioneve të banesave. Transport mbeturinash. Blerje e shitje materialesh të ndryshme. Shërbimi për investitorët dhe këshillime për inves)

Tiranë ALL

ALB BRIGHT

L91308036C
(Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial dhe ushqimore, kopshtari, makineri dhe paisje bujqësore, import- export. Prodhimin, shitjen me shumicë dhe pakicë të produkteve bujqës)

Durrës ALL

Çupi Construct

L97508501M
(Punime restaurimi objektesh të vjetra brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë. Gërmime dheu me punime eventuale murature e beton arme. Prishje dhe punime në tokë të gërmuar. Prodhim materi)

Lezhë ALL

HOTEL FIX

L91308503K
(Hoteleri, turizëm. Veprimtari në fushën e strukturave akomoduese. Shërbime hotelerie dhe turistike të të gjitha llojeve përfshirë organizim ekskursionesh, shërbime dhe rezervime hotelesh brenda dhe jas)

Durrës ALL

Granit SHA Shkup 2 Dega Tiranë

L91308021B
(Ndërtimi i rrugëve, autostradave. Ndërtimi i objekteve civile dhe industriale. Ndërtimi i i të gjitha llojeve të punimeve speciale të ndërtimit. Mirëmbajtja e rrugëve dhe autostradave. Punimi i ujësj)

Tiranë ALL

GOLD SECURITY

L91308019M
()

Tiranë ALL

GOTA 19

L91308018E
(Bar - Restorant, Shërbime Catering)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni