Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 471

POGRADECI F.K

M03707601D
(Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesmarjen në garat sportive të organizuara nga Federata Sportive e Futbollit,si dhe pjesmarjen në garat sportive të organizuara nga UEFA. )

Korçë ALL

ONTOP-SECURITIES

M01323026Q
(Veprimtaria e agjentit të lidhur, konsiston në shërbime marketingu për veprimtari të agjentit të shoqërisë së brokërimit në tituj, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet tel)

Tiranë ALL

“BALLKAN ENERGJI”

L91520024A
(Import-export, transport, tregtim me shumice i naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, i nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricu)

Tiranë ALL

AGORA SECURITIES

L91525022I
(Blerja dhe shitja e titujve me porosi të klientit. Blerja dhe shitja e titujve në emër ose për llogari të vet. Administrimi i portofolit të titujve në emër të një klienti që është pronar i portofol)

Tiranë ALL

Illyrian Guard

L91619024U
(Fushën e rendit dhe sigurisë publike. Teknologjisë së Informacionit. Zhvillimit, prodhimit, mirëmbajtjes dhe operimit të sistemeve teknologjike të monitorimit të rendit dhe sigurisë publike. Shoqëria )

Tiranë ALL

HBC Solutions

L91626028S
(Studime tregu e analiza marketingu. Shërbime në fushën e marketingut, tele-marketingut, web marketing etj. Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe të marketingut nëpërmjet telefonit dhe inter)

Tiranë ALL

GEF.AL

L91720508H
(Tregtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve te tyre, perfshire biokarburantet duke përfshire naftën bruto dhe nënproduktet e saj sipas kategorive 0, I, II, III, IV, e V te ligjit. Objekt i shoqëri)

Durrës ALL

LE-AN PETROLEUM

L91721012K
(Tregtimi me shumicë i karburanteve të ndryshme, naftës dhe nënprodukteve të saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e)

Tiranë ALL

Z-AL OIL

L94124401A
(IMPORT - EXPORT. Transport, tregtim me shumicë të hidrokarbureve për karburant si Diesel, Benzin, Gaz natyror, Gaz i Lëngshëm, i Nënprodukteve të përpunuara të Naftës, si Benzinë, Benzinë Avionesh, )

Lushnje ALL

VERTEX Securities

M01404027B
(Veprimtaria e agjentit konsiston në promovimin e produkteve dhe shërbimeve të investimeve të ofruara nga shoqëria e brokërimit në emër të të cilit vepron, nxitjen apo inkurajimin e klientëve për të)

Tiranë ALL

Opportunity INVESTMENT

M06420004H
(Veprimtaria e shoqërise konsiston në promovimin e produkteve dhe shërbimeve të investimeve të ofruara nga shoqëri brokërimi, nxitjen apo inkurajimin e klientëve për të investuar në tituj dhe instrume)

Shkodër ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN

J62904264O
(Ndermarje ndertimi per vete dhe per llogari te te treteve ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, ndertime hidroteknike, diga, damba, tunele, ura, rruge te çdo kategorie, ndertime )

Elbasan 12517732 ALL

START-UP VENTURES

M01817018K
(Aktivitete tregtare të ndryshme, artikuj ushqimore dhe industrial, shitje me pakicë/shumicë, import/eksport, aktivitet shpërndarje, dhënie shërbimesh të ndryshme, aktivitet në lidhje me pasuri të palua)

Tiranë ALL

ADI GAZ 2020

M01502502Q
(Tregtimi me shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre. Ndërtimi, marrja me qira e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etj. Tran)

Durrës ALL

SALUS TIRANA

K82311006T
(Ofrimi i sherbimeve mjeksore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndertimin e shtepive te perkujdesjes ne territorin e Republikes se Shqiperise per pritjen e te semureve nepermjet ambulatoreve te vet te special)

Tiranë -99042341 ALL

International Hospital (Ish HYGEIA HOSPITAL - TIRANA)

K71822007C
(Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise; konsulence ne ke te fushe; organizimi i qendrave te trainimit)

Tiranë -542367549 ALL

NOVARIC

M02111033E
(Rregullimi i emetimit të tokenëve digjitalë dhe/ose të monedhave virtuale, i licencimit, monitorimit dhe mbikëqyrjes së subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e shpërndarjes, tregtimit e ruajtjes së toke)

Tiranë ALL

GOLD FORTUNE

M02122036O
(Ofrimin e sherbimeve financiare te shoqerise komisionere dhe/ose te agjentit te tokenit digjital (TD) pas marrjes te licencave perkatese nga autoritetet shteterore ne perputhje me ligjin "Per Tregjet e Kapitali)

Tiranë ALL

LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK

M08328501I
(Zhvillimi dhe administrimi i veprimtarive ekonomike ne shtetin shqiptar, si ne favor te organeve publike dhe kompanive private, ne kontekstin e marredhenieve te vazhdueshme me institucionet qendrore dhe lokale,)

Lezhë ALL

Rubicon

M02129014T
(Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor,ofrimin e sherbimit te pagesave, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbim)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni