Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 420

LE-AN PETROLEUM

L91721012K
(Tregtimi me shumicë i karburanteve të ndryshme, naftës dhe nënprodukteve të saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e)

Tiranë ALL

Z-AL OIL

L94124401A
(IMPORT - EXPORT. Transport, tregtim me shumicë të hidrokarbureve për karburant si Diesel, Benzin, Gaz natyror, Gaz i Lëngshëm, i Nënprodukteve të përpunuara të Naftës, si Benzinë, Benzinë Avionesh, )

Lushnje ALL

AZIMUTH

M01327014N
(Shërbime marketingu për veprimtari të agjentit të shoqërisë së brokërimit në tituj, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet telefonit dhe/ose internetit. Projektimi dhe realizi)

Tiranë ALL

VERTEX Securities

M01404027B
(Veprimtaria e agjentit konsiston në promovimin e produkteve dhe shërbimeve të investimeve të ofruara nga shoqëria e brokërimit në emër të të cilit vepron, nxitjen apo inkurajimin e klientëve për të)

Tiranë ALL

Opportunity INVESTMENT

M06420004H
(Veprimtaria e shoqërise konsiston në promovimin e produkteve dhe shërbimeve të investimeve të ofruara nga shoqëri brokërimi, nxitjen apo inkurajimin e klientëve për të investuar në tituj dhe instrume)

Shkodër ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN

J62904264O
(Ndermarje ndertimi per vete dhe per llogari te te treteve ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, ndertime hidroteknike, diga, damba, tunele, ura, rruge te çdo kategorie, ndertime )

Elbasan 12517732 ALL

START-UP VENTURES

M01817018K
(Aktivitete tregtare të ndryshme, artikuj ushqimore dhe industrial, shitje me pakicë/shumicë, import/eksport, aktivitet shpërndarje, dhënie shërbimesh të ndryshme, aktivitet në lidhje me pasuri të palua)

Tiranë ALL

ADI GAZ 2020

M01502502Q
(Tregtimi me shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre. Ndërtimi, marrja me qira e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etj. Tran)

Durrës ALL

SALUS TIRANA

K82311006T
(Ofrimi i sherbimeve mjeksore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndertimin e shtepive te perkujdesjes ne territorin e Republikes se Shqiperise per pritjen e te semureve nepermjet ambulatoreve te vet te special)

Tiranë -99042341 ALL

International Hospital (Ish HYGEIA HOSPITAL - TIRANA)

K71822007C
(Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise; konsulence ne ke te fushe; organizimi i qendrave te trainimit)

Tiranë -542367549 ALL

NOVARIC

M02111033E
(Rregullimi i emetimit të tokenëve digjitalë dhe/ose të monedhave virtuale, i licencimit, monitorimit dhe mbikëqyrjes së subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e shpërndarjes, tregtimit e ruajtjes së toke)

Tiranë ALL

GOLD FORTUNE

M02122036O
(Ofrimin e sherbimeve financiare te shoqerise komisionere dhe/ose te agjentit te tokenit digjital (TD) pas marrjes te licencave perkatese nga autoritetet shteterore ne perputhje me ligjin "Per Tregjet e Kapitali)

Tiranë ALL

LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK

M08328501I
(Zhvillimi dhe administrimi i veprimtarive ekonomike ne shtetin shqiptar, si ne favor te organeve publike dhe kompanive private, ne kontekstin e marredhenieve te vazhdueshme me institucionet qendrore dhe lokale,)

Lezhë ALL

Rubicon

M02129014T
(Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimta)

Tiranë ALL

Platforma Virtuale Farm and Market

M02704001T
(Lista e sherbimeve qe do te ofrohen nga shoqeria jane: Informacion per potencialin e zones. Informacion per produktet qe priten. Nderveprim me platformen GIS te bashkise. Pershkrim per secilin produkt. Menaxhim)

Berat ALL

IRA PETROL 2020

M04607003F
(1- Aktivitet ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te karburanteve(Nafte,benzine,gaz, vajrave , bitum,) etj: 2- Aktivitet ne fushen e magazinimit, tregetimit te materialeve te ndertimit,tekstile, 3- Aktiv)

Korçë ALL

F&M INGEGNERIA SPA

02916640275
(Qëllimi i kompanisë është të kryejë aktivitetet e mëposhtme: <br/> -Ekzekutimi i studimeve të fizibilitetit tekniko-ekonomik, hulumtimi dhe konsulenca në fushat tekniko-shkencore dhe ekonomike në lid)

Venecia ALL

WTO ALBANIA

M02209501N
(Grumbullim, transport, riciklim e shpërbërje të mbetjeve të gomuara nëpërmjet pirolizës. Shitje me shumicë e pakicë si dhe eksport i produkteve të përfituara nga shpërbërja e gomave, si vaj i rafin)

Shijak ALL

"ALBA FULL"

M04613402F
(Import-eksport transport, tregtim me shumice te hidrokarbureve per karburant si diesel, benzin, gaz natyror, gaz i lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine , benzine avionash, gazoil, vajgur)

Lushnjë ALL

Albanian Gas Service Company

L82407006D
(Shoqeria eshte krijuar si nje shoqeri plotesisht operative e cila eshte pergjegjese per kryerjen e veprimtarise, mirembajtjes dhe sherbimeve teknike per Trans Adriatic Pipeline AG sipas Marreveshjes per Miremba)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni