Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 471

Platforma Virtuale Farm and Market

M02704001T
(Lista e sherbimeve qe do te ofrohen nga shoqeria jane: Informacion per potencialin e zones. Informacion per produktet qe priten. Nderveprim me platformen GIS te bashkise. Pershkrim per secilin produkt. Menaxhim)

Berat ALL

IRA PETROL 2020

M04607003F
(1- Aktivitet ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te karburanteve(Nafte,benzine,gaz, vajrave , bitum,) etj: 2- Aktivitet ne fushen e magazinimit, tregetimit te materialeve te ndertimit,tekstile, 3- Aktiv)

Korçë ALL

F&M INGEGNERIA SPA

02916640275
(Qëllimi i kompanisë është të kryejë aktivitetet e mëposhtme: <br/> -Ekzekutimi i studimeve të fizibilitetit tekniko-ekonomik, hulumtimi dhe konsulenca në fushat tekniko-shkencore dhe ekonomike në lid)

Venecia ALL

WTO ALBANIA

M02209501N
(Grumbullim, transport, riciklim e shpërbërje të mbetjeve të gomuara nëpërmjet pirolizës. Shitje me shumicë e pakicë si dhe eksport i produkteve të përfituara nga shpërbërja e gomave, si vaj i rafin)

Shijak ALL

"ALBA FULL"

M04613402F
(Import-eksport transport, tregtim me shumice te hidrokarbureve per karburant si diesel, benzin, gaz natyror, gaz i lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine , benzine avionash, gazoil, vajgur)

Lushnjë ALL

Albanian Gas Service Company

L82407006D
(Shoqeria eshte krijuar si nje shoqeri plotesisht operative e cila eshte pergjegjese per kryerjen e veprimtarise, mirembajtjes dhe sherbimeve teknike per Trans Adriatic Pipeline AG sipas Marreveshjes per Miremba)

Tiranë ALL

TIRANA DC

M02303027S
(Projektim, ndertim, rindertim, zbatim, kolaudim te ndertimeve te te gjitha llojeve, duke perfshire ketu, por pa u kufizuar ne ndertime me qellim banimi, rindertimin, ndertime me karakter social, kulturor, indus)

Tiranë ALL

BEST GAZ TIRANA

M02415014E
(Shitje me shumice dhe pakice e gazit dhe nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, prodhim dhe perpunim te nenprodukteve te gazit, amballazhimin e tyre me shumice e)

Kamëz ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOL S.p.A.

04127270157
(Prodhimi, shpërndarja, shitja dhe tregtimi i gazrave teknikë, gazrave mjekësorë, gazrave të pajisjeve mjekësore, gazeve shtesë për ushqim, gazra të pastra dhe gazeve të tjera dhe përzierjeve në për)

Monza 56057000 ALL

LOVERS ROMANIA

9720439
(Aktiviteti kryesor: 1419-Prodhimi i veshjeve dhe aksesorëve të tjerë Aktivitete dytesore: 1413 - Prodhimi i veshjeve të tjera (përveç të brendshmeve) 2433 - Prodhimi i profileve të formuara në të ft)

SUCEAVA 274971 ALL

SERVIZI ITALIA S.P.A

08531760158
(A) Projektimi, ndërtimi, rinovimi, instalimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i qendrave të sterilizimit, njësive të nivelit të lartë operativ dhe lavanderi për përdorim sanitar dhe civil, përfshirë lavand)

Parma ALL

INC SPA

02174820049
(Kompania kryen veprimtarinë e ndërmarrjes së ndërtimit, gjithashtu si kontraktor i përgjithshëm dhe promovues, drejtpërdrejt ose përmes ndërmarrjeve ose subjekteve të tjera, në Itali dhe jashtë saj.)

Torino ALL

Yakupoglu Tekstil Ve Deri Sanayi Ticaret A.S

9290313472
(Prodhim kepucesh.)

Ankara ALL

TETE ALBANIA TUNNEL & MINING

K71627041B
(Eksporimi dhe zbutimi i cdo minerali dhe materialeve te tjera te cilat jane ne fushe veprimin e materialeve te percaktuara ne Ligjin Minerar, si lendet c para nalyrale industriaie nentokesore dhe mbitokesore du)

Tiranë 0 ALL

PAYLINK

L22112003M
(Sherbimin e import-eksportit te kartave smart; shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; emetimin dhe administrimin e të gjitha instrumenteve të pagesës përfshirë emetimin e parasë elektrinik)

Tiranë -140870745 ALL

KEYMEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26736
(Industri prodhuese farmaceutike)

Ankara ALL

Mabco Constructions SA

CHE101624994
(Projektimi dhe ndërtimi i ndërtesave, inxhinieria (konsulencë, projektim, transferim teknologjie, ndihmë, asamble, trajnim i stafit dhe menaxhim ndërtimi) në sektorët vijues: industriale, bujqësia, elek)

Lugano ALL

YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

92203
(Ndërtim dhe kontraktim, Zhvillim i Pasurive te Paluajtshme, aviacion (Menaxhim Aeroportesh), partneritet Publik-Privat (PPP), mjekësi dhe shëndetësi, energji, marketing dixhital, bujqësi, shërbime (Cateri)

Ankara ALL

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

75184
(Transporti ajror i udhëtarëve)

Stamboll ALL

A.R.S. PROGETTI S.P.A. - AMBIENTE RISORSE E SVILUPPO

04388281000
(-Projektimi, konsulenca teknike, zbatimi i kërkimit në fushat e mjedisit, burimeve natyrore, territorit, infrastrukturave, zhvillimit ekonomik dhe social, ruajtjes së trashëgimisë kulturore, forcimit insti)

Rome ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni