Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 570

BALKANS PETROLEUM INTERNATIONAL

L31521008Q
(Hidrokarbure, naftë dhe gaz: Import-eksport i bio-karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si naftë, benzinë, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikantë, solar, etj; Tregtim me shumicë dhe pakicë)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

XHELDAZ

K46801001R
(Import eksport transport dhe tregetim me shumice e pakice te naftes, gazit, dhe nenprodukteve te tyre, vajrave baze e perpunimit te tyre, lubrifikanteve, filtrave, gomave e pjeseve te kembimi per automjete dhe )

Shkoder 2120068 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANSOIL ( ish "ANSOIL KORÇA COMPANY")

L04321001D
(Import-Eksport,transporti dhe tregtimi me shumice e pakice te vajrave baze e perpunimin e tyre,tregti me shumice e pakice dhe depozitimi i vajrave lubrifikante,filtra,goma e pjese kembimi per automjete te ndrys)

Korçe 1668450 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VODAFONE ALBANIA

K11715005L
(Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte sigurimi i sherbimeve ne fushen e komunikimeve elektronike dhe ofrimi i sherbimeve te medias audio dhe/ose audiovizuale. Objekti i Shoqerise perfshin gjithashtu: a. The)

Tirane 587061614 ALL

TESIDEM ALBANIA

M21310040L
(lmport-eksport te pjeseve te kembimit, pjese kembimi, servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve dhe te tipeve te ndryshme, duke perfshire autovetura dhe makina te cdo tonazhi, import eksport tregti m)

Tirane ALL

QENDRA MULTIFUNKSIONALE POGRADEC

M23706601A
(• Projektimin, financimin, zhvillimin, menaxhimin e projekteve dhe veprimtarive sportive dhe kulturore, të të gjitha llojeve përjashtuar futbollin, me qellim nxitjen dhe masivizimin e sportit ndërthurur m)

Pogradec ALL

LAB-OIL ALBANIA

M12120512M
(Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes, koksnafte dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, sh)

Durres ALL

FUTBOLL CLUB DINAMO

M12121037S
(Krijimi, zotrimi, menaxhimi, mbajtja e te drejtave i ekipeve sportive dhe /ose i klubeve sportive, organizimi i evenimenteve sportive dhe kulturore, krijimi dhe pjesmarrja ne turne sportive brenda dhe jashte ve)

Tirane ALL

ENAV SPA

02152021008
(4.1 Shoqeria ka si objekt sherbimin e asistences ne fluturim, sistemet dhe aktivitetet e zhvillimit, prodhimit, shperndarjes, shitjes dhe eksportimit te sherbimeve te udhetimeve ajorore ne Itali ose jashte saj )

Rome ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Pirro Oil

L23807003K
(Tregti me pakice dhe shumice te nenprodukteve te naftes dhe gazit, transporti i mallrave brenda dhe jashte vendit te Republikes se Dhqiperise, import-eksport i mallrave industriale, bateri lubrifikante, tregti )

Korçe 3914869 ALL

"BESA GAZ" (Ish KAZAZI shpk)

J82605859M
(Tregetim me shumice e pakice te karburanteve e vajrave lubrifikante dhe gazit te lengshem. Import eksport te mallrave bujqesore dhe industriale, tregetimin e tyre, organizimi dhe administrimi i qendrave tregtar)

Rrogozhine 929811 ALL

Software Ecosystem Solutions

M21317004E
(Projektim programesh kompjuterike(software) (sherbime), zhvillim dhe mirembajtje software(sherbime), testim software (sherbime), operimi, administrimi, trajnimi dhe auditimi teknik i sistemeve softare dhe cdo v)

Tirane ALL

DEMIR OIL

M13021201G
(Import dhe eksport, paketim dhe shitje me shumice dhe pakice vajrash lubrifikante, graso, antifriz, pjese kembimi, goma, bateri, materiale elektrike, aksesore etj. Perfaqesimi i shoqerive te huaja, me eksluz)

Elbasan ALL

EOS

M11822505M
(Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte vijon: tregtim me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te katego)

Durres ALL

Space+

M11823034A
(Objekti i Shoqërisë do të jetë ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit në kategorinë kazino në hotel me 5 yje, duke përfshirë çdo veprimtari të lidhur e të nevojshme, përfshirë por pa u )

Tirane ALL

CASINO VLORA

M16828203S
(Organizoje lojera te percaktuara ne ligj, ku pjesemarresve ne kembim te nje shume te paguar u jepet mundesia e fitimit ne para, sende apo te drejta te tjera, ku faktori fat ose ndonje ngjarje tjeter e pasigu)

Vlore ALL

ABEL ENERGY ALBANIA

M11818003P
(lnvestime dhe sherbime ne fushen e prodhimit te energjise elektrike,shitjes, ndertim HEC, dhe cdo veprimtari e lidhur me te,ndertim, projektim, rikonstruksion ndertime civile, ekonomike, industriale dhe turi)

Tirane ALL

GREEN BELSH

M22608202M
(Ofrimin e shërbimeve në fushën e agroturizmit, agrikulturë, turistike ujore, trajtim diferencim të mbetjeve urbane/organike, dhe çdo investim të lidhur me to, projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim të)

Belsh ALL

RENDON OIL

L57716501I
(Krijimin instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te paisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregtimit te hidrokarbureve, bio-karburanteve brenda dhe jashte, im)

Lezhe -312899 ALL

TENET

L71516507R
(Transporti dhe tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje dhe dhenie me qira e pasurive te paluajts)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni