Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 632

LILO Petrol 2011 - Company

L11415014C
(Import eksport, tregtim me shumice e pakice te naftes dhe nenprodukteve te saj, shperndarja dhe marketingu i produkteve nepermjet tregtimit ne te gjitha format te nenprodukteve te naftes dhe gazit. Blerjen, imp)

Kurbin ALL

ALSAT (ish " Albanian Satelite Televizion", "TV - ALSAT")

K21407006R
(Veprimtaria audiovizive e saj ne perputhje te plote me ligjin nr. 97/2013 "Per Mediat Audiovizive ne Republiken e Shqiperise", e cila perfshin por jo vetem transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe infor)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA (Ish SIGAL LIFE)

K51423801Q
(Sigurimi i jetes)

Tiranë 230576325 ALL

Fintrade

M12326014L
(Import-eksport i produkteve industriale. Tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve inerte, lendeve djegese. Tregtimi dhe grumbullimi i skrapit. Projektim dhe menaxhim te vendgrumbullimeve te plehrave. Huadhe)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AOS

L33316401D
(Import - eksport dhe tregti me shumice e naftes bruto, karburanteve te ndryshme dhe i nenprodukteve te tyre. Transport kombetare dhe nderkombetar i naftes bruto, karburanteve , nenprodukteve te tyre, lendeve dj)

Patos 10234909 ALL

BALKANS PETROLEUM INTERNATIONAL

L31521008Q
(Hidrokarbure, naftë dhe gaz: Import-eksport i bio-karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si naftë, benzinë, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikantë, solar, etj; Tregtim me shumicë dhe pakicë)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

XHELDAZ

K46801001R
(Import eksport transport dhe tregetim me shumice e pakice te naftes, gazit, dhe nenprodukteve te tyre, vajrave baze e perpunimit te tyre, lubrifikanteve, filtrave, gomave e pjeseve te kembimi per automjete dhe )

Shkoder 2120068 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANSOIL ( ish "ANSOIL KORÇA COMPANY")

L04321001D
(Import-Eksport,transporti dhe tregtimi me shumice e pakice te vajrave baze e perpunimin e tyre,tregti me shumice e pakice dhe depozitimi i vajrave lubrifikante,filtra,goma e pjese kembimi per automjete te ndrys)

Korçe 1668450 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VODAFONE ALBANIA

K11715005L
(Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte sigurimi i sherbimeve ne fushen e komunikimeve elektronike dhe ofrimi i sherbimeve te medias audio dhe/ose audiovizuale. Objekti i Shoqerise perfshin 45 gjithashtu: a. )

Tirane 587061614 ALL

TESIDEM ALBANIA

M21310040L
(lmport-eksport te pjeseve te kembimit, pjese kembimi, servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve dhe te tipeve te ndryshme, duke perfshire autovetura dhe makina te cdo tonazhi, import eksport tregti m)

Tirane ALL

QENDRA MULTIFUNKSIONALE POGRADEC

M23706601A
(• Projektimin, financimin, zhvillimin, menaxhimin e projekteve dhe veprimtarive sportive dhe kulturore, të të gjitha llojeve përjashtuar futbollin, me qellim nxitjen dhe masivizimin e sportit ndërthurur m)

Pogradec ALL

LAB-OIL ALBANIA

M12120512M
(Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes, koksnafte dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, sh)

Durres ALL

FUTBOLL CLUB DINAMO

M12121037S
(Krijimi, zotrimi, menaxhimi, mbajtja e te drejtave i ekipeve sportive dhe /ose i klubeve sportive, organizimi i evenimenteve sportive dhe kulturore, krijimi dhe pjesmarrja ne turne sportive brenda dhe jashte ve)

Tirane ALL

ENAV SPA

02152021008
(4.1 Shoqeria ka si objekt sherbimin e asistences ne fluturim, sistemet dhe aktivitetet e zhvillimit, prodhimit, shperndarjes, shitjes dhe eksportimit te sherbimeve te udhetimeve ajorore ne Itali ose jashte saj )

Rome ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Pirro Oil

L23807003K
(Tregti me pakice dhe shumice te nenprodukteve te naftes dhe gazit, transporti i mallrave brenda dhe jashte vendit te Republikes se Dhqiperise, import-eksport i mallrave industriale, bateri lubrifikante, tregti )

Korçe 3914869 ALL

"BESA GAZ" (Ish KAZAZI shpk)

J82605859M
(Tregetim me shumice e pakice te karburanteve e vajrave lubrifikante dhe gazit te lengshem. Import eksport te mallrave bujqesore dhe industriale, tregetimin e tyre, organizimi dhe administrimi i qendrave tregtar)

Rrogozhine 929811 ALL

Software Ecosystem Solutions

M21317004E
(Projektim programesh kompjuterike(software) (sherbime), zhvillim dhe mirembajtje software(sherbime), testim software (sherbime), operimi, administrimi, trajnimi dhe auditimi teknik i sistemeve softare dhe cdo v)

Tirane ALL

DEMIR OIL

M13021201G
(Import dhe eksport, paketim dhe shitje me shumice dhe pakice vajrash lubrifikante, graso, antifriz, pjese kembimi, goma, bateri, materiale elektrike, aksesore etj. Perfaqesimi i shoqerive te huaja, me eksluz)

Elbasan ALL

EOS

M11822505M
(Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte vijon: tregtim me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te katego)

Durres ALL

Space+

M11823034A
(Objekti i Shoqërisë do të jetë ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit në kategorinë kazino në hotel me 5 yje, duke përfshirë çdo veprimtari të lidhur e të nevojshme, përfshirë por pa u )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni