Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Samir Mane
Rezultate gjithsej: 40

BANKA E TIRANES

J61924008V
(Bankë)

Tiranë -3356726000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALCRED FOOD PROCESSING Co (ish "ALGREC FOODS PROCESSING CO")

J81426006C
(Importi, eksporti, tranzitim, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile, veshjeve te te gjitha llojeve, te mallrave te ndryshem ne natyren e lendes se pare.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave in)

Tirane 36372072 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NEPTUN (Ish N E P T U N)

K12222001B
(Import - eksport dhe/ose prodhimi i produkteve jo-ushqimore te cfaredo lloji, ne vecanti e pajisjeve elektrike, elektronike, elektro-shtepiake, kancelari etj; Shitja me shumice dhe/ose pakice, edhe nepermjet pl)

Tiranë 125007468 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MANE TCI (ish "MANE TC (TRADE - CONSTRUCTION)"; ish "MANETCI"; ish “Mane TCI”; ish “Mane 3”)

K22203004A
(a.Projektim dhe ndertimi i objekteve civle apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete; <br/>b. Investimin në projekte zhvillimi zonash urabane, turistik)

Tiranë 329409611 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Fashion Group Albania (ish "M.Z. FASHION")

K51914011O
(a. importi - eksporti.shitja me shumice e produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesoreve te te gjitha llojeve. <br/>b.celja dhe administrimi i pikave te tregtimit me pakice te produkteve tekstile,veshjeve dhe )

Tirane 13872128 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ACREM ( ish "ALBANIA COMMERCIAL REAL-ESTATE MANAGEMENT SYSTEM sh.p.k.")

K72208014O
(a. Administrimin e bashkepronesise ne ndertesa;<br/> b.organizimi dhe ofrimi i trajnimeve dhe kurseve me objekt aftesimin profesional per administrimin e bashkepronesise ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr.)

Tirane 28444981 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Balfin - Balkan Finance Investment Group (ish "BALFIN", ish "Samir Mane Consulting Group Sh.p.k")

K72223031K
((i) Investimi ne instrument financiar (te cilet perfshijne pa kufizime titujt e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat ne fonde investimesh etj), investimi ne pasu)

Tiranë 678617453 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Elektro-Servis

K81313011R
(Importi - eksporti,shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtimi i artikujve te ndryshem.Importi - ek)

Tirane 1355368 ALL

Tirana Logistic Park (ish "Recreation and Construction")

K81715012B
(Menaxhimin e qendrave tregtare,parqeve logjistike,bareve,restoranteve.Shija me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Shitja,blerja,dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Importi,eksporti,)

Tirane -18277999 ALL

Balfin Property Franchising

K82229006O
(Shitja,blerja,dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Ndermjetesim per blerje ,shitje dhe dhenie me qira te pasurive te paluajtshme.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore tregetim)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tirana East Gate

K82231001H
(Shitja, blerja dhenia me qira e pasurive te paluejtshme.Ndermjetesim per blerje, shitje e dhenie me qira te pasurive te paluejtshme.Tregeti me shumice e pakice te mallrave industriale e ushqimore.Imp-eks, tr)

Tirane 47923923 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RFZ Building (Perthithur nga "Spar Albania")

K82405001V
(Importi,eksporti, shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtim artikujve te ndryshem.Importi,eksporti)

Tirane 472063691 ALL

TIRANA BUSINESS UNIVERSITY

L01801024T
(Ofrimi i studimeve te nivelit universitar dhe pasuniversitar ne fushat e ekonomise,administrimit te biznesit dhe jurisprudences.Studime dhe kerkime shkencore te ndryshme ne fushat e ekonomise,administrimit dhe )

Tirane -15087762 ALL

CE2 DEBT COLLECTION (ish "ALBANIAN MIDSTREAM PIPELINE")

L11628012L
(Ofrimi i sherbimeve te specializuara per mbledhjen e te gjitha detyrimeve te prapambetura qe personat fizike dhe juridike i detyrohen paleve te treta per llogari te ketyre te fundit.Mbledhja e kredive te llo)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Kid Zone

L11716007K
(Import-eksport,shitja me shumice dha pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtimi i artikujve te ndryshem.Import-ekspo)

Tirane 92443460 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BOOKSTORE

L12323007M
(Shitje librash, revistash dhe sherbime te ndryshme. Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjis)

Tirane 1264887 ALL

SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) (ish "SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE") (perthithur nga "MANE TCI") (shoqeria e perthithur "BFI Invest")

L22022002F
(Investime per pasuri te paluajtshme, import-eksport, tregtim i artikujve te ndryshem, sherbime konsulence, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj.)

Tirane -1730955 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Milsped Albania

L32409008B
(Transportin e mallrave dhe te udhetareve me mjetet e shoqerise ose te te treteve, brenda dhe jashte vendit, si dhe ndermjetesimin ne transport. Transporti nderkombetar rrugor. Ndermjetesim dhe perfaqesim dog)

Tirane 6199188 ALL

GREEN COAST

L41329038D
(Objekti paresor i veprimtarise se shoqerise eshte Projektimi, ndertimi, venia ne shfrytezim e nje kompleksi turistik, nje strukture hotelerie dhe e objekteve turistike sezonale ne Palase. Shitja e objekteve me )

Tiranë -7208478 ALL

ALBANIAN ENERGY SUPPLIER

L42304017T
(Import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumice dhe pakice te energjise elektrike. Ndertimi, zhvillimi dhe menaxhimi i impianteve, sistemeve, te prodhimit, shperndarjes, transmetimit te energjise elektrike.)

Tirane -1029231 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni