Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Samir Mane
Rezultate gjithsej: 43

Mbi 1000000 Fitim 2015

ITD sh.p.k (ish "ALBANIAN COMPUTERS")

J61820049L
(a. Tregtim pajisjesh kompjuterike, software, hardware dhe pajisje zyre. <br/> b. Administrim dhe menaxhim te pasurive te paluajtshme. <br/> c. Veprimtari te blerjes, shitjes, marrjes dhe dhenies me qira te p)

Tirane 112347082 ALL

BANKA E TIRANES

J61924008V
(Bankë)

Tiranë -3356726000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALCRED FOOD PROCESSING Co (ish "ALGREC FOODS PROCESSING CO")

J81426006C
(Importi, eksporti, tranzitim, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile, veshjeve te te gjitha llojeve, te mallrave te ndryshem ne natyren e lendes se pare.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave in)

Tirane 36372072 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NEPTUN (Ish N E P T U N)

K12222001B
(Import - eksport dhe/ose prodhimi i produkteve jo-ushqimore te cfaredo lloji, ne vecanti e pajisjeve elektrike, elektronike, elektro-shtepiake, kancelari etj; Shitja me shumice dhe/ose pakice, edhe nepermjet pl)

Tiranë 125007468 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SCAN (ish "MEDIASAT")

K12312001A
(Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht çdo operacion financiar tregetar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtepersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimt)

Tiranë 2541714 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MANE TCI (ish "MANE TC (TRADE - CONSTRUCTION)"; ish "MANETCI"; ish “Mane TCI”; ish “Mane 3”)

K22203004A
(a.Projektim dhe ndertimi i objekteve civle apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete; <br/>b. Investimin në projekte zhvillimi zonash urabane, turistik)

Tiranë 329409611 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Fashion Group Albania (ish "M.Z. FASHION")

K51914011O
(a. importi - eksporti.shitja me shumice e produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesoreve te te gjitha llojeve. <br/>b.celja dhe administrimi i pikave te tregtimit me pakice te produkteve tekstile,veshjeve dhe )

Tirane 13872128 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ACREM ( ish "ALBANIA COMMERCIAL REAL-ESTATE MANAGEMENT SYSTEM sh.p.k.")

K72208014O
(a. Administrimin e bashkepronesise ne ndertesa;<br/> b.organizimi dhe ofrimi i trajnimeve dhe kurseve me objekt aftesimin profesional per administrimin e bashkepronesise ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr.)

Tirane 28444981 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Balfin - Balkan Finance Investment Group (ish "BALFIN", ish "Samir Mane Consulting Group Sh.p.k")

K72223031K
((i) Investimi ne instrument financiar (te cilet perfshijne pa kufizime titujt e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat ne fonde investimesh etj), investimi ne pasu)

Tiranë 678617453 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Elektro-Servis

K81313011R
(Importi - eksporti,shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtimi i artikujve te ndryshem.Importi - ek)

Tirane 1355368 ALL

Tirana Logistic Park (ish "Recreation and Construction")

K81715012B
(Menaxhimin e qendrave tregtare,parqeve logjistike,bareve,restoranteve.Shija me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Shitja,blerja,dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Importi,eksporti,)

Tirane -18277999 ALL

Balfin Property Franchising

K82229006O
(Shitja,blerja,dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Ndermjetesim per blerje ,shitje dhe dhenie me qira te pasurive te paluajtshme.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore tregetim)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tirana East Gate

K82231001H
(Shitja, blerja dhenia me qira e pasurive te paluejtshme.Ndermjetesim per blerje, shitje e dhenie me qira te pasurive te paluejtshme.Tregeti me shumice e pakice te mallrave industriale e ushqimore.Imp-eks, tr)

Tirane 47923923 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RFZ Building (Perthithur nga "Spar Albania")

K82405001V
(Importi,eksporti, shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtim artikujve te ndryshem.Importi,eksporti)

Tirane 472063691 ALL

TIRANA BUSINESS UNIVERSITY

L01801024T
(Ofrimi i studimeve te nivelit universitar dhe pasuniversitar ne fushat e ekonomise,administrimit te biznesit dhe jurisprudences.Studime dhe kerkime shkencore te ndryshme ne fushat e ekonomise,administrimit dhe )

Tirane -15087762 ALL

CE2 DEBT COLLECTION (ish "ALBANIAN MIDSTREAM PIPELINE")

L11628012L
(Ofrimi i sherbimeve te specializuara per mbledhjen e te gjitha detyrimeve te prapambetura qe personat fizike dhe juridike i detyrohen paleve te treta per llogari te ketyre te fundit.Mbledhja e kredive te llo)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Kid Zone

L11716007K
(Import-eksport,shitja me shumice dha pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtimi i artikujve te ndryshem.Import-ekspo)

Tirane 92443460 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BOOKSTORE

L12323007M
(Shitje librash, revistash dhe sherbime te ndryshme. Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjis)

Tirane 1264887 ALL

SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) (ish "SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE") (perthithur nga "MANE TCI") (shoqeria e perthithur "BFI Invest")

L22022002F
(Investime per pasuri te paluajtshme, import-eksport, tregtim i artikujve te ndryshem, sherbime konsulence, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj.)

Tirane -1730955 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Milsped Albania

L32409008B
(Transportin e mallrave dhe te udhetareve me mjetet e shoqerise ose te te treteve, brenda dhe jashte vendit, si dhe ndermjetesimin ne transport. Transporti nderkombetar rrugor. Ndermjetesim dhe perfaqesim dog)

Tirane 6199188 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni